Hezekiel 8

8
Rab'bin Tapınağı'nda Putataparlık
1Sürgünlüğün altıncı yılı, altıncı ayın beşinci günü evde Yahuda'nın ileri gelenleriyle otururken Egemen RAB'bin eli bana dokundu. 2 Baktım, insana[a] benzer birini gördüm: Görünüşü, belinden aşağısı ateşi andırıyor, belinden yukarısı maden gibi ışıldıyordu. 3Eli andıran bir şey uzatıp beni saçlarımdan tuttu. Ruh beni yerle gök arasına kaldırdı ve Tanrı'dan gelen görümlerde Yeruşalim'e, iç avlunun kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Tanrı'nın kıskançlığını uyandıran kıskançlık putu orada dikiliydi. 4 Ovada gördüğüm görümdeki gibi, İsrail'in Tanrısı'nın görkemi oradaydı.
5Sonra bana, “Ey insanoğlu, kuzeye bak!” dedi. Baktım, sunak kapısının kuzeye bakan giriş bölümünde duran kıskançlık putunu gördüm.
6Bana, “İnsanoğlu, ne yaptıklarını görüyor musun?” dedi, “Tapınağımdan uzaklaşayım diye İsrail halkı çok iğrenç şeyler yapıyor. Bundan daha iğrenç şeyler göreceksin.”
7Beni avlunun giriş bölümüne getirdi. Baktım, duvarda bir delik gördüm. 8Bana, “Haydi duvarı del, insanoğlu” dedi. Duvarı deldim, orada bir kapı gördüm.
9Bana, “İçeri gir de burada yaptıkları kötü ve iğrenç şeyleri gör” dedi. 10Böylece içeriye girip baktım. Duvarın her yanına çeşit çeşit sürüngen, iğrenç hayvan şekilleri ve İsrail halkının bütün putları oyulmuştu. 11İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişiyle Şafan oğlu Yaazanya orada, putların önünde duruyordu. Her birinin elinde bir buhurdan vardı; buhurun kokusu bulut gibi yükseliyordu.
12“İnsanoğlu, İsrail halkının ileri gelenlerinin kendi putlarının odalarında, karanlıkta neler yaptıklarını gördün mü?” dedi, “Onlar, ‘RAB bizi görmüyor, RAB ülkeyi bıraktı’ diyorlar.” 13Bana yine, “Daha iğrenç şeyler yaptıklarını da göreceksin” dedi.
14Bundan sonra beni RAB'bin Tapınağı'nın kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Orada oturup Tammuz[b] için ağlayan kadınları gördüm. 15Bana, “İnsanoğlu, bunu gördün mü? Bundan daha iğrenç şeyler de göreceksin” dedi.
16Beni RAB'bin Tapınağı'nın iç avlusuna götürdü. Tapınağın girişinde, eyvanla sunak arasında yirmi beş kadar adam vardı. Sırtlarını RAB'bin Tapınağı'na, yüzlerini doğuya dönmüş, güneşe tapınıyorlardı.
17Bana, “İnsanoğlu, bunları gördün mü?” dedi, “Yahuda halkı burada yaptığı iğrenç şeyler yetmiyormuş gibi, ülkeyi zorbalıkla doldurup beni sürekli öfkelendiriyor. Bak, dalı nasıl burunlarına uzatıyorlar[c]! 18Bundan ötürü onlara öfkeyle davranacak, acımayacağım, onları esirgemeyeceğim. Yüksek sesle beni çağırsalar bile onları dinlemeyeceğim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-18 Bu bölümün ana konusu tapınağın murdar hale gelmesidir. Durum o kadar vahimdir ki, tapınağı arındırabilecek bir kurban yoktur. Tapınağı murdar hale getiren halk tümüyle arındırılmalıdır (sürgün edilerek); yeni tapınak, yeni bir antlaşma yapıldıktan sonra kurulacaktır (36, 40-48. bölümler).
8:1 Sürgünlüğün altıncı yılı, altıncı ayın beşinci günü İÖ 17 veya 18 Eylül 592. Yahuda’nın ileri gelenleriyle otururken Yahuda’nın ileri gelenleri, Kral Yehoyakin ve kraliyet ailesi üyelerinin sürgüne (doğuya) gönderilmesiyle ortaya çıkan yönetim boşluğunu doldurmaya başlar.
8:2 insana Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “ateşe” diye geçer. insana benzer birini Krş. Hez.1:26-27.
8:3 Ruh beni... kaldırdı Bkz. Hez.3:12 ve ilgili not. beni... Yeruşalim’e... götürdü Hezekiel’in görümleri devam etmektedir. Tanrı, halkını şiddetle cezalandırmasına neden olan döneklikleri ve iğrenç davranışları anlatmak üzere Hezekiel’e bunları göstermiştir. kıskançlık putu Bkz. Yas.4:15-24. Hezekiel’in tanık olduğu dört iğrenç uygulamanın ilkidir. Bu nesne, Yoşiya’nın otuz yıl kadar önce yok ettiğine benzer bir Fenike Kenan verimlilik tanrıçası Aşera’nın putu olabilir (bkz. 2Kr.23:6).
8:6 uzaklaşayım İsrail’in güvenliğini tapınak değil, tapınakta bulunan RAB sağlamaktadır.
8:10 Duvara şekiller oymayı muhtemelen Mısırlılar’dan öğrenmişlerdir.
8:11 Yaazanya Hez.11:1’ deki Yaazanya değildir. Her birinin elinde bir buhurdan vardı Buhur yakmak sadece kâhinlerin yapabildiği bir görevdi. İdari yetkili olan bu adamlar kâhin soyundan gelmedikleri halde buhur yakarak Kutsal Yasa’yı çiğnemişlerdi (krş. Lev.10:1; Say.16:17,Say.16:35).
8:14 Tammuz Babilliler’in verimlilik ilahıdır. Hezekiel’in Yeruş alim’deki tapınakta tanık olduğu üçüncü iğrenç şeydir. Yeruşalimli kadınlar, Tammuz’un ölümünün her yıl sıcak yaz aylarında ekinlerinin harap olmasına neden olduğuna inandıklarından yas tutarlardı. “Temmuz” ayının adı muhtemelen buradan gelmektedir.
8:16 Sırtlarını RAB’bin Tapınağı’na... dönmüş RAB’bin tapınağı nın giriş kapısı doğuya bakıyordu. Doğmakta olan güneşe tapınmak için tapınağa sırtlarını dönen insanlar hem gerçek hem de simgesel anlamda sırtlarını Tanrı’ya çevirmiş oluyorlardı. güneşe tapınıyorlardı Bkz. Yas.4:19; Yas.17:3; 2Kr.17:16; 2Kr.23:5,2Kr.23:11; 2Kr.21:3,2Kr.21:5. Halk güneşe tapmakla RAB’be tapındıklarını düşünüyor da olabilir.
8:17 ülkeyi zorbalıkla doldurup Bkz. Hez.7:23 ve ilgili not. dalı nasıl burunlarına uzatıyorlar Bazı yorumculara göre putperestlik törenlerinde yapılan bir harekettir, bazı yorumculara göre ise Tanrı’yı küçümsemeyi ifade eden bir eylemdi.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş