Sefanya 2:8-11

8-9 İsrail'in Tanrısı Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
“Moavlılar'ın halkımı nasıl aşağıladığını,
Ammon halkının onlara nasıl hakaret ettiğini,
Onları nasıl alaya aldığını,
Topraklarını nasıl tehdit ettiğini duydum.
Varlığım hakkı için,
Moav kesinlikle Sodom gibi,
Ammon da Gomora gibi olacak.
Otlarla, tuz çukurlarıyla dolacak,
Sonsuza dek virane kalacak.
Mallarını halkımdan geride kalanlar yağmalayacak.
Topraklarını ulusumdan sağ kalanlar miras alacak.”
10Gururlanmalarının,
Her Şeye Egemen RAB'bin halkını aşağılayıp
Alay etmelerinin karşılığı bu olacak.
11Dehşete düşürecek RAB onları,
Yeryüzünün bütün ilahlarını yok edecek.
Kıyılardaki bütün uluslar,
Bulundukları yerde O'na tapınacaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:8-9 Moavlılar’ın... Ammon halkının Yahuda Krallığı’nın doğusunda yaşayan halklar (bkz. Yar.19:36-38’e ait notlar; Amo.1:13; Amo.2:2-4). İsrail’i, topraklarını işgal etmekle sık sık tehdit ediyorlardı (bkz. Hak.11:13 ve ilgili not; Hez.25:2-11). Sodom... Gomora Bkz. Yar.19. bölüm ;Amo.4:11 ve ilgili not. Bu kentlerin başına gelen felaketler örnek gösterilerek, “RAB’bin günü”nde (Yoe.1:15) gerçekleşecek olayların boyutları insanların zihninde canlandırılmak istenir. Otlarla Issızlık simgesi (krş. Yşa.7:23-25). sağ kalanlar miras alacak Bkz. Sef.1:7’ye ait not.
2:11 uluslar... tapınacaklar Bkz. Sef.3:9 ve ilgili not.
2:4-3:8 RAB’bin hem Yeruşalim’e hem de öbür uluslara vereceği ceza (bkz. Amo.1:3-2:16 ve ilgili not).

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş