Sefanya 2

2
1-2Ey utanmaz ulus, toparlan!
Hakkında ferman çıkmadan,
Gün saman ufağı gibi geçip gitmeden,
RAB'bin kızgın öfkesi üzerine dökülmeden,
RAB'bin öfke günü gelmeden toparlan.
3Ey RAB'bin ilkelerini yerine getirenler,
Ülkedeki bütün alçakgönüllüler, RAB'be yönelin.
Doğruluğu ve alçakgönüllülüğü amaç edinin.
Belki RAB'bin öfke gününde kurtulabilirsiniz.
Rab Ulusları Cezalandırıyor
4 Gazze bomboş kalacak,
Viraneye dönecek Aşkelon,
Boşaltılacak Aşdot öğle vakti,
Ekron temelden yıkılacak.
5Deniz kıyısında yaşayan
Keret[a] ulusunun vay haline!
Ey Filist ülkesi Kenan,
RAB'bin yargısı sana karşıdır.
Hepinizi yok edecek RAB,
Ülkede yaşayan kimse kalmayacak.
6Deniz kıyısındaki ülkeniz,
Çoban barınaklarıyla sürü ağıllarının bulunduğu otlaklara dönecek;
7Yahuda oymağından sağ kalanların eline geçecek.
Orada otlatacaklar sürülerini,
Aşkelon'un evlerinde geceleyecekler.
Çünkü Tanrıları RAB onları kayıracak.
Eski gönençlerine kavuşturacak onları.
8-9 İsrail'in Tanrısı Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
“Moavlılar'ın halkımı nasıl aşağıladığını,
Ammon halkının onlara nasıl hakaret ettiğini,
Onları nasıl alaya aldığını,
Topraklarını nasıl tehdit ettiğini duydum.
Varlığım hakkı için,
Moav kesinlikle Sodom gibi,
Ammon da Gomora gibi olacak.
Otlarla, tuz çukurlarıyla dolacak,
Sonsuza dek virane kalacak.
Mallarını halkımdan geride kalanlar yağmalayacak.
Topraklarını ulusumdan sağ kalanlar miras alacak.”
10Gururlanmalarının,
Her Şeye Egemen RAB'bin halkını aşağılayıp
Alay etmelerinin karşılığı bu olacak.
11Dehşete düşürecek RAB onları,
Yeryüzünün bütün ilahlarını yok edecek.
Kıyılardaki bütün uluslar,
Bulundukları yerde O'na tapınacaklar.
12“Ey Kûşlular,
Siz de benim kılıcımla öleceksiniz” diyor RAB.
13 RAB elini kuzeye doğru uzatıp
Asur'u yok edecek.
Ninova'yı viraneye,
Çöl gibi kurak bir alana çevirecek.
14Orası sürülerin, her türlü hayvanın yattığı yer olacak.
Sütun başlıklarında ishakkuşları, kır baykuşları barınacak.
Sesleri pencerelerde yankılanacak,
Yıkıntılar dolduracak eşiklerin önünü,
Sedir kirişler ortaya çıkacak.
15 İşte budur güvenlikte olduğunu sanan,
“Bir ben varım, benden başkası yok” diyen eğlence düşkünü kent.
Nasıl da viraneye döndü,
Yabanıl hayvanlara barınak oldu!
Yanından her geçen gördüğü dehşetten irkiliyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-2 saman ufağı Bkz. Mez.1:4; Mez.35:5; Yşa.17:13; Yşa.29:5; Hoş.13:3.
2:1-3 Peygamber, Yahuda halkını tövbeye çağırıyor.
2:3 RAB’be yönelin Yıkım an meselesi olduğu halde, ulus tövbe ederse felaketten kurtulma fırsatını yakalayacaktır (bkz. Amo.5:4 ve ilgili not).
2:4 Yahuda Krallığı’nın batısında yer alan Filist kentleri sıralanıyor (Sef.2:5-6 ; bkz. Amo.1:6,Amo.1:8’e ait notlar).
2:5 Keret Büyük olasılıkla Girit’tir (bkz. 1Sa.30:14’e ait not). Kenan Bkz. Yar.10:6’ya ait not.
2:6 Bir zamanlar insanlarla dolup taşan Filist kentlerinin ıssız otlaklara döneceği bildirilir.
2:7 Yahuda’da geriye kalan ve RAB’be sadık olan bir topluluk söz konusudur. gönençlerine kavuşturacak Peygamber burada ve 9 ile 11. ayetlerde RAB’bin gününde yargının ardından olacaklardan söz eder ve Sef.3:9-20’de detaylıca açıklar (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
2:8-9 Moavlılar’ın... Ammon halkının Yahuda Krallığı’nın doğusunda yaşayan halklar (bkz. Yar.19:36-38’e ait notlar; Amo.1:13; Amo.2:2-4). İsrail’i, topraklarını işgal etmekle sık sık tehdit ediyorlardı (bkz. Hak.11:13 ve ilgili not; Hez.25:2-11). Sodom... Gomora Bkz. Yar.19. bölüm ;Amo.4:11 ve ilgili not. Bu kentlerin başına gelen felaketler örnek gösterilerek, “RAB’bin günü”nde (Yoe.1:15) gerçekleşecek olayların boyutları insanların zihninde canlandırılmak istenir. Otlarla Issızlık simgesi (krş. Yşa.7:23-25). sağ kalanlar miras alacak Bkz. Sef.1:7’ye ait not.
2:11 uluslar... tapınacaklar Bkz. Sef.3:9 ve ilgili not.
2:12 Kûşlular Mısır, İÖ 715’ten 663’e kadar Kûşlu bir hanedanlık tarafından yönetildi. Siz de Peygamber, fazla ayrıntıya girmeden, Tanrı’nın Yahuda Krallığı’nın güneybatısında bulunan Mısır’la ilgili yapacaklarını bildiriyor (bkz. Sef.2:5,Sef.2:8-9 ve ilgili notlar). kılıcımla Babil aracılığıyla (bkz. Hez.21:9-13,Hez.21:19; ayrıca bkz. Mez.7:12-13’e ait notlar; Yşa.10:5).
2:13 kuzeye Ninova Yahuda Krallığı’nın doğusunda yer alıyordu, ancak Asur orduları Kenan topraklarına genellikle Arap Çölü üzerinden değil, Fırat boyunca batıya doğru yürüyerek kuzeyden saldırı düzenlerdi (bkz. Sef.1:10’a ait not). Ninova’yı Bkz. Yunus ve Nahum kitapları. Ninova İÖ 612 yılında yıkıldığına göre, Sefanya bu tarihten önce hizmet etmiş olmalıdır. Çöl gibi kurakbir alana Bkz. Nah.3:17 ve ilgili not.
2:15 Bkz. Yşa.2:6-22; Yşa.47:8,Yşa.47:10 ve ilgili not. viraneye döndü Bkz. Sef.2:13.
2:4-3:8 RAB’bin hem Yeruşalim’e hem de öbür uluslara vereceği ceza (bkz. Amo.1:3-2:16 ve ilgili not).

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş