Sefanya 3

3
Yeruşalim'in Geleceği
1Başkaldıran, yozlaşan, acımasız kentin vay haline!
2Söz dinlemedi, ders almadı, RAB'be güvenmedi,
Tanrısı'na sığınmadı.
3Yöneticileri kükreyen aslanlar,
Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi,
Sabaha bir şey bırakmazlar.
4Peygamberleri sorumsuz ve güvenilmezdir.
Kâhinleri kutsal olanı kirletip,
Yasayı çarpıtırlar.
5Ama adil RAB hâlâ o kentte;
O haksızlık etmez,
Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında.
Ne var ki, bu yetmiyor haksızları utandırmaya.
6RAB diyor ki, “Ulusları yok ettim,
Kalelerini yıktım, sokaklarını harap ettim.
O sokaklardan geçen kimse yok artık.
Kentleri viraneye döndü,
Eser kalmadı insandan.
7Halkım benden korkar,
Ders alır bundan dedim.
O zaman konutlarına dokunmaz,
Onları tasarladığım cezaya çarptırmazdım.
Ama her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyorlar.”
8Bu yüzden, “Bekleyin de görün” diyor RAB,
“Ulusları yargılayacağım günü bekleyin.
Ulusları toplamaya,
Krallıkları bir araya getirmeye,
Gazabımı, kızgın öfkemi
Üzerlerine dökmeye karar verdim.
Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek.
9O zaman, hep birlikte beni adımla çağırmaları,
Omuz omuza bana hizmet etmeleri için,
Halkların dudaklarını pak kılacağım.
10Dağılmış olan, bana tapan halkım,
Kûş ırmaklarının ötesinden
Bana sunular getirecek.
11Halkım bana yaptığı bunca kötülük yüzünden utandırılmayacak o gün.
Çünkü gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından.
Kutsal dağımda bir daha böbürlenmeyecekler.
12Orada sadece benim adıma sığınan uysal ve alçakgönüllüleri bırakacağım.
13 İsrailliler'den geride kalanlar haksızlık etmeyecek,
Yalan söylemeyecek,
Kimseyi aldatmayacak,
Tok karna yatacaklar ve onları korkutan olmayacak.”
Sevinç Ezgisi
14Ey Siyon kızı, ezgiler söyle!
Ey İsrail, haykır!
Yürekten sevin, sevinçle coş,
Ey Yeruşalim kızı!
15RAB senin cezanı kaldırdı,
Kovdu düşmanlarını.
İsrail'in Kralı RAB seninle.
Korkma artık kötülükten.
16O gün Yeruşalim'e denecek ki,
“Korkma, ey Siyon, gevşemesin ellerin.
17Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle.
Alabildiğine sevinecek senin için,
Sevgisiyle seni yenileyecek[a], ezgilerle coşacak.”
18-20RAB, “Bayramlar için çektiğiniz özlemleri sona erdireceğim” diyor,
“Bunlar sizin için ağırlık ve utançtır.
Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım o gün.
Düşkünleri kurtaracak, sürgünleri toplayacağım.
Utanç içinde kaldıkları bütün ülkelerde
Onları yüceltip onurlandıracağım.
O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri getireceğim.
Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak,
Dünyanın bütün halkları arasında yüceltip onurlandıracağım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 acımasız Bkz. Yer.22:3. kentin Yoldan sapan Yeruşalim, günahlarından ötürü cezaya mahkûm ediliyor.
3:3 kükreyen aslanlar... akşam gezen aç kurtlar Yetkililerin açgözlülüğü vurgulanıyor.
3:3-4 Yöneticileri... Önderleri... Peygamberleri... Kâhinleri Bunlar Yahuda halkının önderleridir. Bu önderler, görev ve sorumluluklarına tümüyle aykırı davrandıkları için kınanmaktadır.
3:4 sorumsuz ve güvenilmezdir RAB’bin peygamberi olduklarını öne sürüp yalan bildiriler iletiyorlardı (bkz. Yer.5:31 ve ilgili not; Yer.14:14; Yer.23:16,Yer.23:32). Kâhinleri... Yasayı çarpıtırlar Oysa yasayı öğreten kişiler olmaları gerekiyordu (bkz. Yas.31:9-13; 2Ta.17:8-9; 2Ta.19:8; Ezr.7:6; Yer.2:8; Yer.18:18; Mal.2:7; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128).
3:5 Aksatmadan... her yeni günün sabahında Krş.Ağı.3:22-23 ve ilgili notlar.
2:4-3:8 RAB’bin hem Yeruşalim’e hem de öbür uluslara vereceği ceza (bkz. Amo.1:3-2:16 ve ilgili not).
3:6-8 Ahlâksızlık eden Yahuda halkı, öbür ulusların yok edilmesinin kendilerine yönelik bir uyarı olduğunu anlayıp tövbe etmeliydi; ama halk tövbeye yanaşmadı (bkz. Sef.2:1-3 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.7:13,Yer.7:25-26).
3:8 karar verdim. Çünkü İbranice’den, “çünkü karar verdim” diye de çevrilebilir. RAB kararını ilan ederek yargıyla ilgili bildirisini tamamlar. kıskançlığımın ateşi... yiyip bitirecek Bkz. Sef.1:2-3 ve ilgili not; Sef.1:18; Ağı.1:13 ve ilgili not.
3:9 RAB’bin ulusları korkunç bir biçimde yargılaması onları arınmaya yöneltecektir; böylece RAB’be yakaracaklar, İsrail’in Tanrısı’nı tanıyacaklar, halkını onurlandıracaklar ve O’na kulluk edeceklerdir (krş. Sef.3:19-20 ; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).
3:10 Kûş O dönemin insanları için hayal edilebilecek en uzak bölge (bkz. Sef.2:12; Yşa.18:1 ve ilgili notlar). En uzaklara bile sürülmüş olanların geri döneceği anlatılmak isteniyor. Bana sunular getirecek RAB hak ettiği saygı ve övgüyü alacaktır (krş. Sef.1:4-5).
3:11 Kutsal dağımda Siyon Dağı (bkz. Mez.2:6 ve ilgili not).
3:9-13 RAB ulusların ve Yeruşalim’in arınacağına, sürgündekilerin eski hallerine kavuşacağına ilişkin güvence veriyor.
3:13 geride kalanlar Bkz. Sef.2:7; Yşa.1:9 ve ilgili notlar. Korkutan olmayacak Bkz. Mik.4:4.
3:14 Ey Siyon kızı...Yeruşalim kızı ! Yeruşalim kişileştiriliyor (bkz. 2Kr.19:21’e ait not).
3:15 düşmanlarını İsrail’e karşı birleşen herkes. İsrail’in Kralı RAB Bkz. Yşa.44:6; ayrıca bkz. Mezmurlar:Giriş.
3:16 gevşemesin ellerin ‘Cesaretini yitirme’ anlamında (bkz. Yer.47:3).
3:14-17 Peygamber, Sef.3:14-15 ve Sef.3:16-17 olmak üzere iki kısımda, kentin eski gönencine kavuşup sevinç duyacağına dair güvence veriyor (krş. Sef.1:10-13).
3:17 seni yenileyecek Masoretik metinde “susacak” diye geçer.
3:9-20 Yargılanmanın ardından gerçekleşecek kurtuluş üç adımda bildiriliyor (Sef.3:9-13,Sef.3:14-17,Sef.3:18-20).
3:18-20 RAB gelecekte halkını gönence kavuşturacağını bir kere daha vaat eder ; vaatlerinin herkesin gözleri önünde gerçekleşeceğini vurgulayarak verdiği güvenceyi pekiştirir. Bayramlar için... özlemleri Bkz. Lev.23. bölüm. İsrail halkı, büyük bayramlarını kutlayamadıkları için yas içindeydi. toplayacağım... yüceltip onurlandıracağım... getireceğim RAB, verdiği vaatlerle ilgili bu güvence sözleriyle halkına duyduğu yakınlığı gösterir. yüceltip onurlandıracağım Bkz. Yar.12:2-3 ve ilgili not.

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş