Hezekiel 40:2

2 Görümde Tanrı beni İsrail ülkesine götürüp çok yüksek bir dağın üzerine koydu. Dağın güneyinde kente benzer yapılar vardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-48:35 Tanrı, halkını yeni bir öndere (34. bölüm), yeni bir antlaşmaya (36. bölüm), yeni bir siyasal gerçeğe (birleşmiş bir ulus, 37. bölüm) ve yeni bir güvenliğe (düşmanlardan kurtuluyorlar, 38-39. bölümler) kavuşturmuştur. Geriye tapınağın yenilenmesi kalmıştır. Hez.33:21’de tapınak ve Yeruşalim’in yıkılışından sonra kentin, tapınağın ve (coğrafyanın değişmesinin sonucu) tapınağın bulunacağı dağın yenilenmesinden söz edilirken, 40-48. bölümlerde tapınağın arındırılıp yenilenmesi söz konusudur. Tapınaktan ayrılan Tanrı (11. bölüm), artık arındırılmış bir halk arasında yaşayabilir ve yenilenmiş, arındırılmış kente ve tapınağa dönebilir (Hez.43:5).
40:2 Bu görümle ilgili olarak yorumcular, anlatılanların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve eğer gerçekleşecekse bunun ne zaman olacağı hakkında üç farklı görüşe sahiptirler. Bunlardan birincisi, görümün simgesel olarak yorumlanması ve yeni tapınağın “ruhsal bir yapı” olarak anlaşılması gerektiğidir; bunu savunan yorumcuların çoğu o yapının kilise (Mesih’e inananlar topluluğu) olduğunu düşünür. İkinci görüşe göre, burada ne fiziksel tapınak ne de kilise (imanlılar topluluğu) söz konusudur. Tapınağın gelecekte bu biçimiyle yeniden kurulup kurulmayacağı kesin olarak bilinmese de, Tanrı’nın huzuru, Tanrı’nın kutsallığı ve kurban düzeni gibi, tapınağa ilişkin hususların sürekliliği söz konusudur. Üçüncü görüşü savunanlar ise, İsrail halkının ülkelerine geri döndükleri zaman gerçek bir tapınak kuracaklarını, ancak bu tapınağın büyük olasılıkla Siyon Dağı’nda değil, İsrailliler’in putperestlikleriyle murdar hale gelmemiş başka bir tepede kurulacağını ileri sürerler. çok yüksek bir dağın Çoğunlukla Siyon Dağı denilen Tanrı dağı öbür peygamberlik görümlerinde de olağanüstü yükseklikte tanımlanır (Hez.17:22; Yşa.2:2; Mik.4:1). Yükseklik, Tanrı’nın egemenliğinin yüceliğini belirtmektedir (bkz. Hez.17:22’ye ait not). Bazı yorumculara göre Mesih’in bin yıllık egemenliğinde kurulacak tapınak ve yenilenmiş Yeruşalim kenti, yeni bir dağın üstünde olacaktır.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş