Hakimler 10

10
Tola
1Avimelek'in ölümünden sonra İsrail'i kurtarmak için İssakar oymağından Dodo oğlu Pua oğlu Tola adında bir adam ortaya çıktı. Tola Efrayim'in dağlık bölgesindeki Şamir'de yaşardı. 2İsrail'i yirmi üç yıl yönettikten sonra öldü, Şamir'de gömüldü.
Yair
3Ondan sonra Gilatlı Yair başa geçti. Yair İsrail'i yirmi iki yıl yönetti. 4Otuz oğlu vardı. Bunlar otuz eşeğe biner, otuz kenti yönetirlerdi. Gilat yöresindeki bu kentler bugün de Havvot-Yair[a] diye anılıyor. 5Yair ölünce Kamon'da gömüldü.
Yiftah
6İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar; Baallar'a, Aştoretler'e, Aram, Sayda, Moav, Ammon ve Filist ilahlarına kulluk ettiler. RAB'bi terk ettiler, O'na kulluk etmediler. 7Bu yüzden İsrailliler'e öfkelenen RAB, onları Filistliler'e ve Ammonlular'a tutsak etti. 8Bunlar o yıldan başlayarak İsrailliler'i baskı altında ezdiler; Şeria Irmağı'nın ötesinde, Gilat'taki Amorlular ülkesinde yaşayan bütün İsrailliler'i on sekiz yıl baskı altında tuttular. 9Ammonlular Yahuda, Benyamin ve Efrayim oymaklarıyla savaşmak için Şeria Irmağı'nın ötesine geçtiler. İsrail büyük sıkıntı içindeydi. 10 İsrailliler RAB'be, “Sana karşı günah işledik” diye seslendiler, “Seni, Tanrımız'ı terk edip Baallar'a kulluk ettik.”
11RAB, “Sizi Mısırlılar'dan, Amorlular'dan, Ammonlular'dan, Filistliler'den kurtaran ben değil miyim?” diye karşılık verdi, 12“Saydalılar, Amalekliler, Maonlular size baskı yaptıklarında bana yakardınız, ben de sizi onların elinden kurtardım. 13Sizse beni terk ettiniz, başka ilahlara kulluk ettiniz. Bu yüzden sizi bir daha kurtarmayacağım. 14Gidin, seçtiğiniz ilahlara yakarın; sıkıntıya düştüğünüzde sizi onlar kurtarsın.”
15İsrailliler, “Günah işledik” dediler, “Bize ne istersen yap. Yalnız bugün bizi kurtar.” 16Sonra aralarındaki yabancı putları atıp RAB'be tapındılar. RAB de onların daha fazla acı çekmesine dayanamadı.
17Ammonlular toplanıp Gilat'ta ordugah kurunca İsrailliler de toplanarak Mispa'da ordugah kurdular. 18Gilat halkının önderleri birbirlerine, “Ammonlular'a karşı ilk saldırıyı başlatan kişi, bütün Gilat halkının önderi olacak” dediler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:3 Yair Yair, Manaşşe’ye verilmiş bölge olan Gilat’tan olduğuna göre, Manaşşe oymağından olmalıdır.
10:4 Otuz oğlu... otuz eşeğe... otuz kenti Zenginlik ve mevki göstergesi. Havvot-Yair İbranice’de, ‘Yair’in köyleri’ anlamına gelebilen bir addır. Yakın akrabaların bir arada yaşadığı, muhtemelen çadır kent görünümünde, küçük yerleşim birimleriydi.
10:6 Aram... ilahlarına Başlıcaları Hadad (Baal), Mot, Anat ve Rimmon idi. Sayda... ilahlarına Saydalılar, Kenanlılar’la aynı ilahlara tapıyorlardı (bkz. Hak.2:11,Hak.2:13’e ait notlar). Moav... ilahlarına Moav’ın başlıca ilahı Kemoş idi. Ammon... ilahlarına Molek,Ammon’un en büyük ilahıydı (bkz. 1Kr.11:7) ve kimi zaman ona insan kurban edilirdi (Lev.18:21; Lev.20:2-5; 2Kr.23:10). Bu ilah Milkom olarak da bilinir. Molek ve Milkom, Sami dillerinde ‘kral’ anlamına gelen aynı sözcükten türemiştir. Filist ilahlarına Filistliler, Kenan ilahlarının çoğuna tapındılarsa da en bilinen ilahları Dagon ve Baalzevuv’du. Dagon adı İbranice’de ‘tahıl’ anlamına geldiğinden bitkilerin ilahı olarak kabul edildiği tahmin edilmektedir. İÖ ikinci binyıl kadar eski tarihlerde, Babil’de bu ilaha tapılmaktaydı. Ekron’da ise Baalzevuv’a tapılıyordu (2Kr.1:2-3,2Kr.1:6,2Kr.1:16); Baalzevuv adı, ‘sineklerin efendisi’ anlamına gelmekte olup eski Kenan yazıtlarında Baalzevul (yüksek yerin tanrısı) olarak geçen ilaha tapılmasına karşı çıkmak ve onu alaya almak için RAB’bi izleyenler tarafından bilerek değiştirilmişti (bkz. Mat.10:25 ve ilgili not). Filistliler’e göre varlığı bilinen bir ilaha tapınmamak aptalca ve tehlikeliydi ; başlarına felaket gelmemesi için hiçbir ilahı gücendirmemek gerekiyordu. Tektanrılı inanca sahip İsrailliler’in büyük kısmı, içinde bulunduğu bu çoktanrılı kültüre karşı gelememiş, aksine onu özümsemişti.
10:11 RAB... karşılık verdi Bkz. Hak.2:1,Hak.2:16-19’a ait notlar.
10:12 Maonlular Muhtemelen Filistliler ve Araplarla birlikte İsrail’e karşı gelen Meunlular (2Ta.26:7).
10:17 Mispa’da Aynı ada sahip birkaç yerden biridir. Yiftah’ın karargahı, “Gilat’taki Mispa”(Hak.11:29) adı verilen kent veya Gilat’ta bir kaleydi (Hak.11:11). Beytşean’ın yaklaşık 50 km doğusunda bulunan Ramat-Mispe (Yşu.13:26) ile aynı yer olabilir.
10:18 GilatlılarAmmonlular’a karşı direnmek istiyorlardı, ancak cesur ve tecrübeli komutanları yoktu. halkının Savaşçı erkekler kastediliyor.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş