Hakimler 2

2
Rab'bin Meleği İsrailliler'i Azarlıyor
1RAB'bin meleği Gilgal'dan Bokim'e gitti ve İsrailliler'e şöyle dedi: “Sizi Mısır'dan çıkarıp atalarınıza söz verdiğim toprağa getirdim. ‘Sizinle yaptığım antlaşmayı hiçbir zaman bozmayacağım’ dedim. 2 Dedim ki, ‘Bu topraklarda yaşayanlarla antlaşma yapmayın; sunaklarını yıkın.’ Ama sözümü dinlemediniz. Bunu neden yaptınız? 3Onun için şimdi, ‘Bu halkları önünüzden kovmayacağım; onlar böğrünüzde diken, ilahları da size tuzak olacak’ diyorum.”
4RAB'bin meleği sözlerini bitirince bütün İsrail halkı hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. 5Bu yüzden oraya Bokim[a] adını verdiler ve orada RAB'be kurban sundular.
Yeşu'nun Ölümü
(Yşu.24:28-31)
6Bundan sonra Yeşu halkı gönderdi. İsrailliler paylarına düşen toprakları miras edinmek için yola çıktılar. 7Yeşu yaşadıkça ve RAB'bin İsrail için yaptığı büyük işleri görmüş olup Yeşu'dan sonra sağ kalan ileri gelenler durdukça halk RAB'be kulluk etti. 8RAB'bin kulu Nun oğlu Yeşu yüz on yaşında öldü. 9 Onu Efrayim'in dağlık bölgesindeki Gaaş Dağı'nın kuzeyine, kendi mülkünün sınırları içinde kalan Timnat-Heres'e gömdüler.
İsrailliler Rab'den Uzaklaşıyor
10Bu kuşaktan olanların hepsi ölüp atalarına kavuştuktan sonra, RAB'bi tanımayan ve O'nun İsrail için yaptıklarını bilmeyen yeni bir kuşak yetişti. 11İsrailliler RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar, Baallar'a taptılar. 12Kendilerini Mısır'dan çıkaran atalarının Tanrısı RAB'bi terk ettiler. Çevrelerinde yaşayan ulusların değişik ilahlarına bağlanıp onlara taparak RAB'bi öfkelendirdiler. 13Çünkü RAB'bi terk edip Baal'a ve Aştoretler'e taptılar.
14Bunun üzerine RAB İsrail'e öfkelendi. Onları, her şeylerini alan yağmacıların eline teslim etti; artık karşı koyamadıkları çevredeki düşmanlarının kölesi yaptı. 15RAB söylediği ve ant içtiği gibi, onlara karşı olduğundan, savaşa her gittiklerinde yenilgiye uğradılar. Büyük sıkıntı içindeydiler.
16Sonra RAB onları yağmacıların elinden kurtaran hakimler çıkardı. 17Ama hakimlerini de dinlemediler. RAB'be vefasızlık ederek başka ilahlara taptılar. RAB'bin buyruklarını yerine getiren ataları gibi davranmadılar, onların izlediği yoldan çabucak saptılar. 18RAB onlar için ne zaman bir hakim çıkardıysa, onunla birlikte oldu; hakim yaşadığı sürece onları düşmanlarının elinden kurtardı. Baskı ve zulüm altında inledikleri zaman RAB onlara acıyordu. 19Ne var ki, hakimleri ölür ölmez yine başka ilahlara bağlanıyor, onlara kulluk edip tapıyorlardı. Bu yolda atalarından beter oldular. Yaptıkları kötülüklerden ve inatçılıktan vazgeçmediler.
20RAB bu yüzden İsrail'e öfkelenerek şöyle dedi: “Madem bu ulus atalarının uymasını buyurduğum antlaşmayı bozdu ve sözümü dinlemedi, 21ben de Yeşu öldüğünde bu topraklarda bıraktığı ulusların hiçbirini artık önlerinden kovmayacağım. 22Ataları gibi özenle RAB'bin yolundan gidip gitmeyeceklerini görmek için onları bu uluslarla sınayacağım.”
23RAB o ulusları hemen kovmamış, Yeşu'nun eline teslim etmeyerek ülkelerinde kalmalarına izin vermişti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-5 İsrailliler RAB’bin buyruğuna uymayıp topraklara sahip çıkmadığı için (bkz. Hak.1:27-36), RAB onlardan yardımını esirgedi. RAB’bin onları azarlaması, ya hâkimler döneminin ilk zamanlarında yaşanan ya da Yşu.9. bölümde (veya Yşu.18:1-3’de) söz edilen olayla ilgili olabilir.
2:1 RAB’bin meleği Bkz. Yar.16:7’ye ait not. Gilgal’dan İsrailliler’in Yeşu’nun önderliğinde Kenan topraklarında ilk konakladığı yer (bkz. Yşu.4:19-5:12). sizi Mısır’dan çıkardım İsrailliler’in Mısır’daki kölelikten özgür kılınıp bir ulus olması, halkın RAB’bin İbrahim’le yaptığı antlaşmaya bağlı kalmasına dayanıyordu.
2:2 antlaşma yapmayın Yaparlarsa RAB’le aralarındaki antlaşmayı bozmuş olurlar (bkz. Çık.23:32).
2:5 Bokim ‘Ağlama yeri’ anlamına gelir.
2:6-3:6 Yşu.24:28-31’de anlatılanların devamı olan bu ayetler, Yşu.3:7-16:31 bölümlerinin özeti niteliğindedir (bkz. Giriş).
2:8 RAB’bin kulu Bkz. Çık.14:31’e ait not; Rom.1:1’e ait not; ayrıca krş. Yşa.41:8-9; Yşa.42:1.
2:10-15 RAB, İsrail’in antlaşmaya sadakatsizliği yüzünden yardımını esirgemiş, “sahip olduğu” (Çık.15:16) ve kurtardığı (Çık.15:13; krş. Mez.74:2) halkını düşmanlarına teslim etmiştir (bkz. Yas.28:25-44).
2:10 ölüp atalarına kavuştuktan Bkz. Yar.15:15; ayrıca bkz. Yar.25:8’e ait not.
2:11 RAB’bin gözünde kötü olanı Bkz. Hak.3:7,Hak.3:12; Hak.4:1; Hak.6:1; Hak.10:6. Baallar’a Kenanlılar’ın taptığı ilah Baal’ın putu her kentte farklı biçimdeydi.
2:13 Baal’a ‘Efendi’ anlamına gelir. Kenanlılar ile Fenikeliler’in taptığı ilah Baal, onlar tarafından “El’in (bazı yerlerde “Dagon” diye geçer) oğlu” olarak tanınıyordu. Aram’da (Suriye) Hadad, Babil’de ise Adad olarak adlandırılmıştı. Baal’ın rahme doğurganlık verdiğine ve toprağı verimli kılan yağmuru sağladığına inanılır, boğanın üstünde durmuş olarak resmedilirdi; Baal’a tapınma törenlerinde fahişeliğin yanı sıra bazen çocuk kurban edildiği de görülürdü (bkz. Yer.19:5; ayrıca bkz. 1Kr.17-2Kr.13. bölümler; Mez.29:3-9; Mez.68:1-4,Mez.68:32-34; Mez.93:1-5; Mez.97:1-5; Yer.10:12-16; Yer.14:22; Hoş.2:8,Hoş.2:16-17;Amo.5:8). Aştoretler’e Aştoret (Baal’ın karısı) ve Aşera (Kenanlılar’ın baş tanrısı olan El’in karısı) gibi dişi ilahlar.Aştoret, akşam yıldızı ile ilişkilendirilmişti ve savaş ile verimliliğin tanrıçasıydı. Babil’de İştar, Aram’da ise Attart olarak bilinirdi; Grekler içinAstarte veyaAfrodit, Romalılar için Venüs idi. Aştoretler’e tapınma, aşırı derecede cinsel ahlâksızlık içermekteydi (1Kr.14:24; 2Kr.23:7).
2:14 eline teslim etti Bkz. Hak.6:1 ; Hak.13:1. Tanrı, halkını isyanlarının sonuçlarıyla yüzleştirmek için onların üzerinden koruyucu elini çekmişti (krş. Rom.1:24,Rom.1:26,Rom.1:28).
2:16-19 RAB’bin İsrail’e kurtarıcılar göndermesi, O’nun antlaşma koşulunun (Tanrınız olacağım) bir parçasıdır (bkz. Çık.6:7’ye ait not).
2:16 hâkimler Terim bu kitapta, hem savaş zamanında halkı düşmanlardan kurtaran hem de sivil olarak halkı yöneten önderleri ifade eder (bkz. Giriş). Başlıca görevleri İsrail’de adaleti sağlamaktır. Hâkimler Kitabı’nda, Otniel, Ehut, Debora, Gidyon, Yiftah ve Şimşon’a öteki altı hâkimden (Şamgar, Tola, Yair, İvsan, Elon, Avdon) daha çok yer verilir. Yedinci ve son hâkim Samuel’dir, ondan sonra krallık dönemi başlamıştır.
2:17 vefasızlık ederek İbranice’den birebir çevirisi: “zina ederek”. Sahte ilahlara tapınmayı niteleyen çarpıcı bir ifadedir (bkz. Çık.34:15 ve ilgili not; Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş