1. Petrus 5

5
İhtiyarlar ve Gençler
1-3 Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum: Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi yapın. 4Baş Çoban[a] göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız.
5 Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü,
“Tanrı kibirlilere karşıdır,
Ama alçakgönüllülere lütfeder.”
6 Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. 7 Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.
8Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. 9Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin. 10Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. 11Kudret sonsuzlara dek O'nun olsun! Amin.
Son Selamlar
12 Kendisini güvenilir bir kardeş saydığım Silvanus aracılığıyla size kısaca yazmış bulunuyorum. Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.
13 Sizler gibi seçilmiş olan Babil'deki kilise ve oğlum Markos size selam ederler. 14Birbirinizi sevgiyle öperek selamlayın.
Sizlere, Mesih'e ait olan herkese esenlik olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-3 aranızdaki ihtiyarlara Burada “ihtiyar” diye çevrilen Grekçe sözcük, metnin içeriğine bağlı olarak yer yer “ileri gelen” şeklinde de çevrilmiştir (bkz. Çık.3:16; 2Sa.3:17; Elç.20:17; 1Ti.5:17’ye ait notlar). Mektubun başında (1Ti.1:1) kendini elçi olarak tanıtan Petrus, aynı zamanda imanlılar topluluğu ihtiyarlarından olduğunu hatırlatmaktadır (krş. 2Yu.1; 3Yu.1). Mesih’in çektiği acıların tanığı Bkz. 1Pe.2:21-24 ve ilgili notlar; krş. Mat.26:58; Mar.14:54; Luk.22:60-62; Yu.18:10-11,Yu.18:15-16. açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı Bkz. Rom.8:18. Petrus, İsa Mesih’in hizmeti sırasındaki görkemine tanık olmuş biri olarak (bkz. Yu.1:14; Yu.2:11 ; 2Pe.1:16 ve ilgili not) İsa’nın gelecekteki egemenliğinin görkemini yakından görmüştür. Tanrı’nın belirlediği zamanda, Mesih’in acı çektikten sonra yüceltilmesi gibi, Tanrı’nın halkı da çektiği tüm acıların ardından gelecek olan yüceliğinin paydaşı olacaktır (bkz. 1Pe.5:4,1Pe.5:10; 1Pe.2:25). sürüyü güdün ‘İmanlılar topluluğunu geliştirin, onları gözetin’ anlamında. Petrus, toplulukla ilgilenmesine yönelik Mesih’in bu buyruğunu bu mektubu yazmakla yerine getirmiş olur (Yu.21:15-17; bkz. Elç.20:17-32). “Çoban” ve “sürü” benzetmelerinin, Eski Antlaşma’da da bu anlamda kullanıldığı görülür (bkz. Hez.34:1-31 ve ilgili not). gönüllü gözetmenlik yapın Bkz. Elç.20:28; Flp.1:1; 1Ti.3:1-2 ve ilgili notlar ; Tit.1:5-7 ve ilgili notlar. size emanet edilenlere egemenlik taslamadan Krş. Mat.16:24-27; Mar.10:42-45; Flp.2:6-11; 2Se.3:9. Kilise önderlerinde aranan başlıca nitelik şudur:RAB’den ve topluluktan aldıkları yetkiyi, kendi çıkarları için değil, topluluğun iyiliği ve yararı için kullanmalıdırlar (bkz. 2Ko.10:8; 2Ko.13:10).
5:4 Baş Çoban İsa Mesih. yüceliğin solmaz tacına Bkz. 1Pe.1:4 ve ilgili not; 2Ti.1Pe.4:8 ve ilgili not.
5:5 bağımlı olun 1Pe.2:13-3:6 ayetleri boyunca işlenen konu. birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın Onikiler’den biri olan Petrus, İsa Mesih’in onların ayaklarını yıkamasıyla bu konudaki en çarpıcı öğretiyi almıştı (Yu.1:31-17). kuşanın Bkz. Mez.109:29’a ait not.
5:6 Bkz. Luk.14:11 ve ilgili not; krş. İbr.4:16.
5:7 Bkz. Flp.4:6-7 ve ilgili notlar; krş. Mez.55:22.
5:8 Ayık ve uyanık olun Bkz. 1Se.5:6,1Se.5:8; krş. Mat.26:40-41. İblis Bkz. 2Ko.4:4; 1Yu.3:8 ve ilgili notlar ; Bilgi Kutusu:Şeytan, s.1385.
5:9 kardeşlerinizin Bkz. Elç.11:1’e ait not. İblis’e karşı direnin Bkz. Yak.4:7; Ef. 610-20 ve ilgili not.
5:10,12,14 lütfun kaynağı... Tanrı’nın gerçek lütfu... esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
5:10 bütün lütfun kaynağı olan Tanrı Krş. 1Pe.1:10,1Pe.1:13 ve ilgili notlar.
5:12 Silvanus aracılığıyla Bilgili bir yazman olarak Petrus’un düşüncelerini uygun cümle ve ifadelerle kâğıda döken Silvanus, aynı zamanda muhtemelen bu mektubu okuyuculara ulaştıran kiş idir.
5:13 Babil’deki Bkz. Giriş. seçilmiş Bkz. Ef.1:4’e ait not. oğlum Markos İlk kiliselere ait kaynaklarda da Petrus’la Markos’un yakınlığından söz edilir (bkz. Markos:Giriş).
5:14 Petrus sözlerini, imanlıların Mesih’te sahip olduğu birliği hatırlatarak bitirir (bkz. Giriş; krş. Ef.1:1’e ait not).

Videolar

1. Petrus Girişi

Mektubun İçeriği: Petrus mektubun amacını 5:12'de şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (2:13-17) ve efendilerine (2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (3:1-7) ve birbirleriyle (4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için» seçildik (2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (5:10).

Ana Hatlar:

1:1-12 Kurtuluş ve umut
1:13-3:7 Kutsal olun
1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
2:4-12 Diri taş, seçkin halk
2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
2:21-25 Mesih'in özverisi
3:1-7 Karı koca ilişkileri
3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
3:8-17 Doğru olanı yapmak
3:18-22 Mesih'in özverisi
4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş