Koloseliler 2

2
1Gerek sizler, gerek Laodikya'dakiler, gerekse sizler gibi yüzümü hiç görmemiş olanlar için ne denli büyük bir uğraş verdiğimi bilmenizi isterim. 2-3Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. 4Kimse sizi kulağı okşayan sözlerle aldatmasın diye söylüyorum bunu. 5Çünkü her ne kadar bedence aranızda değilsem de, ruhça sizinle birlikteyim. Düzenliliğinizi, Mesih'e imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum.
Mesih'in Sağladığı Yaşam
6Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın. 7Şükranla dolup taşarak O'nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin.
8Dikkatli olun! Mesih'e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. 9Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. 10Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz.
11Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz. 12 Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz, O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz. 13 Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. 14 Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı[a] sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. 15Yönetimlerin ve hükümranlıkların[b] elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.
Yanlış Öğretilere Kapılmayın
16 Bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, Yeni Ay ya da Şabat Günü konusunda sizi yargılamasın. 17Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih'tedir. 18-19 Sözde alçakgönüllülükte[c] ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, Baş'a[ç] tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden eklemler ve bağlar yardımıyla bu Baş'tan beslenip bütünlenmekte, Tanrı'nın sağladığı büyümeyle gelişmektedir.
20-21Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, niçin dünyada yaşayanlar gibi, “Şunu elleme”, “Bunu tatma”, “Şuna dokunma” gibi kurallara uyuyorsunuz? 22Bu kuralların hepsi, kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir; insanların buyruklarına, öğretilerine dayanır. 23Kuşkusuz bu kuralların uyduruk dindarlık, sözde alçakgönüllülük[d], bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır; ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Laodikya’dakiler Bu mektup oradaki kiliseye de okunacaktı (Kol.4:16). Laodikya (günümüzde Denizli yakınlarındadır), Kolose’ye 18 km. uzaklıktaydı. uğraş verdiğimi Pavlus büyük olasılıkla onlar için ettiği dualardan, içsel çatışmalarından ve kaygılarından söz etmektedir.
2:2-3 sırrını Krş. Kol.1:25-26 ; bkz. Rom.11:25’e ait not. bilginin ve bilgeliğin Pavlus gerçek bilgiye sapkın kişilerin değil, her türlü bilgi ve bilgeliğin kaynağı olan Mesih’e iman edenlerin sahip olduğunu ısrarla vurgular (Kol.1:9-10).
2:5 bedence aranızda değilsem de, ruhça sizinle birlikteyim Krş. 1Ko.5:3-5.
2:6 O’nda... yaşayın Bu mektupta imanlının Mesih ile özdeşleşmesinden (O’nunla yakın, ruhsal ve canlı ilişkisinden) defalarca söz edilir (bkz. örn. Kol.1:1-2,Kol.1:27-28; Kol.2:7,Kol.2:10-13,Kol.2:20-21; Kol.3:1,Kol.3:3). İmanlılar yeni yaşama Mesih’le birlikte başladıklarına göre, sözde gizli bilgileri öğrenmeye değil (Kol.1:25-26 ve Kol.2:8’e ait notlar), Mesih’te büyümeye önem vermelidirler.
2:6-7 Krş. Ef.3:16-19.
2:7 Şükranla dolup taşarak Bkz. Ef.5:20 ve ilgili not.
2:8 dünyanın temel ilkelerine 20-21. ayetlerde ve Gal.4:3,Gal.4:9’da yer alan bu ifade, yanlış dünyasal ve dinsel öğretiler anlamında kullanılmıştır. Pavlus, kurtuluş için Mesih’e iman etmenin yanı sıra gizli bilgilere önem veren, sünnet, yeme içme, dini bayramlarla ilgili düzenlemelerin yerine getirilmesi gerektiğini öngören sapkın bir görüşle mücadele ediyordu (bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729).
2:9 Tanrılığın bütün doluluğu Bkz. Kol.1:19’a ait not.
2:10 başı Krş. Kol.1:18 ve ilgili not; bkz. Ef.1:1 8-22 ve ilgili notlar.
2:11-12 sünnet... vaftiz İsrailliler’in inancında sünnet, Tanrı’nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşmaya dayalı ilişkinin işaretiydi (bkz. Rom.2:25 ve ilgili not). Bazı yorumlara göre bu ayetler, Hıristiyan için sünnetin yerini vaftizin aldığını ortaya koymaktadır (bkz. Makale: Vaftiz, s.1591).
2:12 Bkz. Rom.6:3-4 ve ilgili notlar.
2:13 Krş. Ef.2:1-9 ve ilgili notlar.
2:14 yazılı antlaşma Borç senedi anlamına gelen bir ticaret terimi. Bu ayette, antlaşma altındaki herkesi Tanrı’ya borçlu kılan Kutsal Yasa’dan ve bu Yasa’nın tüm koşullarından söz edilmektedir.
2:10-15 Pavlus burada, bazı sapkın öğretilerin iddialarının aksine, Hıristiyan’ın Mesih’te tam ve eksiksiz olduğunu bildirir. Bu kavram, günahlı benliğin çarmıha gerilmesini (Kol.1:11), ruhsal ölümden dirilişi (Kol.2:12-13), günahların bağışlanmasını ( Kol.2:13), Kutsal Yasa’nın gereklerinden ( Kol.1:14) ve kötü ruhlardan ( Kol.2:15) özgür kılınmayı içerir.
2:15 yönetimler ve hükümranlıklar Bkz. Ef.3:10’a ait not. silahları alıp Burada, yenilen düşmanın uğradığı bozgunu simgelemek için silahlarının ve kıyafetlerinin de ellerinden alınışı tasvir edilmektedir. açıkça gözler önüne serdi Benzetme, bir Roma komutanının, zaferinin kanıtı olarak tutsakları tüm yurttaşlarına göstermek için kentin sokaklarında yürütmesini anımsatır. Mesih, Şeytan’ı ve yandaşlarını yenmiştir (bkz. 2Ko.2:1 4 ve ilgili not; krş. Luk.10:18; Rom.16:20 ; Ef.6:10-20 ; İbr.2:14 ; 1Yu.3:8).
2:16 Krş. Rom.14:1-15:13.
2:17 gölgesidir Eski Antlaşma’nın töresel kurallarından söz edilmektedir (krş. İbr.8:5; İbr.10:1). Mesih’in gelişinin ardından da töresel kuralların ısrarla yerine getirilmeye devam edilmesi, Mesih’in Eski Antlaşma’yı tamamladığının ve antlaşmanın değiştiğinin farkına varılmadığını gösterir (bkz. Rom.10:4 ve ilgili notlar; 2Ko.3:7-11; Gal.3:19-4:7).
2:18-19 Sözde alçakgönüllülük Grekçesi’nden “çilecilik” diye de çevrilebilir. Ulaşılamaz olarak görülen Tanrı’ya doğrudan tapınmak yerine ancak O’nun yaratmış olduğu meleklere tapınılabileceğini savunan kişilerin sergilediği tavır. Baş’a İsa Mesih’e. Baş’a tutunmayan Koloseli sapkınların en büyük hatası, Mesih’in Tanrı’dan daha aşağı düzeyde olduğuna inanmalarıydı (bkz. Kol.2:9; Kol.1:19). ödülünüzden yoksun bırakmasın Bu terim, kuralları yerine getirmekte başarısız olan bir atleti yarış dışı bırakan hakemi betimler. Koloseliler, meleklere tapınmadıkları için kurtuluştan yoksun olduklarını iddia eden sahte din öğretmenlerine karşı koymalıydılar.
2:20-21 temel ilkelerinden Bkz. Kol.1:8’e ait not. elleme... tatma... dokunma Sapkınlığın katı kuralcılığı burada açıkça görülmektedir. Bu yasaklamalar, Eski Antlaşma’nın töresel kurallarının abartılı bir şekilde yorumlanmasından kaynaklanıyordu.
2:23 Kolose’deki sapkın öğreti, dinsel bir felsefe olarak etkileyici görünmektedir. Tanrı esini değildir, sahte din öğretmenleri tarafından oluşturulmuştur. Sahte din öğretmenleri, bedene acımasızca eziyet çektiren bir çilecilikle alçakgönüllülük sergilemeye çalışmıştır. Günaha sürükleyen arzuları denetlemekte etkisiz kalan bu uygulamaların hiçbir ruhsal değeri yoktur. Mesih’in müjdesinden başka herhangi bir inanç, felsefe, din, ne kadar bilgece görünürse görünsün, insanın yozlaşmış yüreğini değiştirmekten ve günahın getirdiği mahkûmiyetten kurtarmaktan acizdir.

Videolar

Koloseliler Girişi

Genel Bakış: Kolose, Denizli'nin 16 km. doğusunda bulunuyordu. Pavlus, oraya henüz gitmemişti; ama Epafras, büyük olasılıkla Pavlus Efes'teyken, onun temsilcisi olarak Müjde'yi Kolose'ye ulaştırmıştı. Bu arada, «Asya İli'nde yaşayan herkes Rab'bin sözünü işitti»1. Kolose'deki inanlıların gösterdiği gelişmeleri Pavlus'a bildiren de Epafras'tı. Pavlus, bundan sonra Tihikos ve Onisimos'u bu mektupla birlikte Kolose'ye gönderir2.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Kolose'deki inanlıların içten iman ve sevgilerine ilişkin haberleri duymaktan mutludur3. Onlar için hararetle dua eder4; aralarında yanlış öğreti yayanların bulunmasından kaygı duyar5. Anladığımız kadarıyla bu öğreti, Yahudi din kuralları (Şabat Günü, bayramlar ve yiyeceklerle ilgili kurallar) ile sonradan Gnostisizm diye adlandırılan felsefe akımının karmaşığıdır. Özel bilgilere duyulan tutku, çilecilik ve meleklere tapınmayı da içerirdi. Pavlus, «bedenin başı» durumunda olan Mesih'e dayanmayan bu öğretiye şiddetle saldırıyor6.

Pavlus inanlıların dikkatini yine Mesih'e çekerek O'nun üstünlüğünü vurguluyor. O, «görünmez Tanrı'nın görünümü», «bütün yaratılışın ilk doğanı»dır. «Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır» ve «Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü»7. Koloseliler'i şu sözlerle uyarıyor: «Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın»8. Tanrı'yı daha iyi tanımalarını istiyor9.

Yanlış öğretiler bireyleri iyi davranmaya da yöneltemiyor. «Benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur»10. Pavlus, «Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri»11 olan Koloseli inanlıların, «Rab'be yaraşır biçimde yaşamalarını, O'nu her yönden hoşnut etmelerini»12 ister. Böylece 3:1 ile 4:6 arasında kalan ayetler, inanlıların nasıl davranması gerektiği konusunu işliyor.

Ana Hatlar:

1:1-12 Koloseliler'e selam ve dualar
1:13-23 Mesih'in üstünlüğü
1:24-2:5 Pavlus'un kutsallara hizmeti
2:6-15 Mesih'te yaşayın
2:16-23 Yanlış öğretilere karşı uyarılar
3:1-4:6 Mesih'te yeni yaşam
4:7-18 Haberler ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş