• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-4:6 İmanlıların kendi kimliğini bilmesi, Tanrı’nın isteğini yerine getirmekte güç sağlar. Pavlus ilk önce imanlılarla ilgili gerçekleri tanımlar (Kol.3:1-3,Kol.3:9-10), ardından bu kimliğe sahip olanlardan beklenenleri sıralar (Kol.3:1-2,Kol.3:5,Kol.3:8; Kol.3:12-4:6). Özet olarak imanlılar, Mesih’te nasıl bir yaşama kavuştularsa, günlük yaş amda da öyle davranmaya çağrılmaktadır (krş. Rom.6:1-13).
3:4 Mesih göründüğü zaman Mesih’in ikinci gelişinden söz edilmektedir (bkz. 1Yu.3:2).
3:5,8 Bkz. Rom.1:29-31.
3:6 Tanrı’nın gazabı Tanrı’nın günaha karşı tutumu asla değişmez, günahın adilce cezalandırılması için gerekeni istisnasız yapacaktır (bkz. Rom.1:18’e ait not).
3:9-10 İnsan Mesih’e iman eder etmez, Mesih’in ölüm ve diriliş inde Mesih’le özdeşleşir. Artık alışmış olduğu yaşam tarzına tutsak olan eski insan değildir ; bu yüzden kendisinden artık yeni yaradılışına yaraşır biçimde yaşaması beklenir (bkz. Kol.1:12-14; krş. Rom.13:12; Gal.3:27; Ef.4:22-24).
3:10 bilgiye Bkz. Kol.1:10; Kol.2:2-3 ve ilgili not. yeni yaradılışı Bkz. 2Ko.1:16-17. Yaratıcısı’na benzer Bkz. Yar.1:26’ya ait not.
3:11 barbar Grekler’in Grek olmayan herkes için kullandığı ‘yabancı’ anlamına gelen bu sözcük, zamanla uygar olmadığı düşünülen insanlar için kullanılır hale gelmiştir. İskit Çok eski çağlarda Karadeniz’in kuzey ve doğusunda yaşamış göçebe bir halk olan İskitler, özellikle vahşilikleri ile tanınırlardı. Mesih her şeydir ve her şeydedir Mesih’teki yeni yaşamda kültür, ırk, yaş, cinsiyet, sosyal konum ve eğitim seviyesinin hiçbir önemi yoktur ; önemli olan, imanlıların Mesih’e ait olmasıdır (bkz. Gal.3:28 ve ilgili not).
3:12 Tanrı’nın... seçilmişleri Eski Antlaşma döneminde İsrail halkı böyle adlandırılıyordu (Yas.4:37) ; Mesih’in gelişiyle birlikte tüm imanlılar topluluğu böyle adlandırılmaktadır (bkz. 1Pe.2:9 ve ilgili not; ayrıca bkz. Ef.1:4’e ait not). Kutsal Kitap, Tanrı’nın seçiminin insanın sorumluluğunu azalttığını asla öğretmez. Hıristiyanlar kurtuluşa kavuşmak üzere belirlendiklerinden dolayı Tanrı’yı hoşnut edecek biçimde yaşamak için her türlü çabayı göstermelidirler (bkz. 2Pe.1:3-11). giyinin Bkz. Mez.109:29’a ait not.

Videolar

Koloseliler Girişi

Genel Bakış: Kolose, Denizli'nin 16 km. doğusunda bulunuyordu. Pavlus, oraya henüz gitmemişti; ama Epafras, büyük olasılıkla Pavlus Efes'teyken, onun temsilcisi olarak Müjde'yi Kolose'ye ulaştırmıştı. Bu arada, «Asya İli'nde yaşayan herkes Rab'bin sözünü işitti»1. Kolose'deki inanlıların gösterdiği gelişmeleri Pavlus'a bildiren de Epafras'tı. Pavlus, bundan sonra Tihikos ve Onisimos'u bu mektupla birlikte Kolose'ye gönderir2.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Kolose'deki inanlıların içten iman ve sevgilerine ilişkin haberleri duymaktan mutludur3. Onlar için hararetle dua eder4; aralarında yanlış öğreti yayanların bulunmasından kaygı duyar5. Anladığımız kadarıyla bu öğreti, Yahudi din kuralları (Şabat Günü, bayramlar ve yiyeceklerle ilgili kurallar) ile sonradan Gnostisizm diye adlandırılan felsefe akımının karmaşığıdır. Özel bilgilere duyulan tutku, çilecilik ve meleklere tapınmayı da içerirdi. Pavlus, «bedenin başı» durumunda olan Mesih'e dayanmayan bu öğretiye şiddetle saldırıyor6.

Pavlus inanlıların dikkatini yine Mesih'e çekerek O'nun üstünlüğünü vurguluyor. O, «görünmez Tanrı'nın görünümü», «bütün yaratılışın ilk doğanı»dır. «Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır» ve «Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü»7. Koloseliler'i şu sözlerle uyarıyor: «Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın»8. Tanrı'yı daha iyi tanımalarını istiyor9.

Yanlış öğretiler bireyleri iyi davranmaya da yöneltemiyor. «Benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur»10. Pavlus, «Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri»11 olan Koloseli inanlıların, «Rab'be yaraşır biçimde yaşamalarını, O'nu her yönden hoşnut etmelerini»12 ister. Böylece 3:1 ile 4:6 arasında kalan ayetler, inanlıların nasıl davranması gerektiği konusunu işliyor.

Ana Hatlar:

1:1-12 Koloseliler'e selam ve dualar
1:13-23 Mesih'in üstünlüğü
1:24-2:5 Pavlus'un kutsallara hizmeti
2:6-15 Mesih'te yaşayın
2:16-23 Yanlış öğretilere karşı uyarılar
3:1-4:6 Mesih'te yeni yaşam
4:7-18 Haberler ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş