Koloseliler 1:15-17

Mesih'in Kimliği ve Görevi
15Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. 16Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. 17Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:15 görünümü Bkz. 2Ko.4:4 ve ilgili not; krş. İbr.1:3. Tanrı görünmezdir; ama başlangıçtan beri Tanrı Oğlu olan ve beden alıp insan olan İsa Mesih, Tanrı’yı yansıtır ve tanıtır (bkz. Yu.1:18; Yu.14:9). bütün yaratılışın ilk doğanı Burada “ilk doğan”, Mesih’in yaratılmış olduğu anlamına gelmez. Bu ifadeyle Mesih’in tüm yaratılış üzerinde mutlak haklara sahip olduğu vurgulanmaktadır (üstünlük, önem ve mutlak yetki; Kol.1:16-18); tıpkı Eski Antlaşma döneminde ilk doğan oğlun belirli ayrıcalıklara ve haklara sahip olması gibi.
1:16 tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar O dönemde yaygın olan bir inanışa göre, ruhsal varlıkların (meleklerin) oluşturduğu bir yetki düzeni vardı; Pavlus, Mesih’in üstünlüğünü sorgulayanlara karşılık olarak bu görüşe ait terimleri kullanır, bu şekilde aslında tüm bunları yaratanın Tanrı Oğlu olduğunu vurgular (bkz. Giriş). Her şey O’nun aracılığıyla... yaratıldı Bkz. Yu.1:3. Pavlus Yu.1:15-20’ de “tüm yaratılış” ve “her şey” gibi ifadeleri tekrarlayarak, Mesih’in hepsinden üstün olduğunu vurgulamaktadır.
1:17 Her şeyden önce var olan O’dur Krş. Yu.1:1-2; Yu.8:58.
1:15-20 Mesih’in üstünlüğü hakkında ilk Hıristiyanlar’ın söylediği bir ilahi olduğu tahmin edilir (bkz. Kol.3:16’ya ait not). Kolose’de başgösteren yanlış öğretiye karşı söylenmiş sözlerdir (bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729). Burada iki konu işlenmektedir: Mesih’in yaratılış üzerindeki üstünlüğü ( Kol.1:15-17) ve Mesih’in kurtarma konusundaki üstünlüğü ( Kol.1:18-20).

Videolar

Koloseliler Girişi

Genel Bakış: Kolose, Denizli'nin 16 km. doğusunda bulunuyordu. Pavlus, oraya henüz gitmemişti; ama Epafras, büyük olasılıkla Pavlus Efes'teyken, onun temsilcisi olarak Müjde'yi Kolose'ye ulaştırmıştı. Bu arada, «Asya İli'nde yaşayan herkes Rab'bin sözünü işitti»1. Kolose'deki inanlıların gösterdiği gelişmeleri Pavlus'a bildiren de Epafras'tı. Pavlus, bundan sonra Tihikos ve Onisimos'u bu mektupla birlikte Kolose'ye gönderir2.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Kolose'deki inanlıların içten iman ve sevgilerine ilişkin haberleri duymaktan mutludur3. Onlar için hararetle dua eder4; aralarında yanlış öğreti yayanların bulunmasından kaygı duyar5. Anladığımız kadarıyla bu öğreti, Yahudi din kuralları (Şabat Günü, bayramlar ve yiyeceklerle ilgili kurallar) ile sonradan Gnostisizm diye adlandırılan felsefe akımının karmaşığıdır. Özel bilgilere duyulan tutku, çilecilik ve meleklere tapınmayı da içerirdi. Pavlus, «bedenin başı» durumunda olan Mesih'e dayanmayan bu öğretiye şiddetle saldırıyor6.

Pavlus inanlıların dikkatini yine Mesih'e çekerek O'nun üstünlüğünü vurguluyor. O, «görünmez Tanrı'nın görünümü», «bütün yaratılışın ilk doğanı»dır. «Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır» ve «Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü»7. Koloseliler'i şu sözlerle uyarıyor: «Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın»8. Tanrı'yı daha iyi tanımalarını istiyor9.

Yanlış öğretiler bireyleri iyi davranmaya da yöneltemiyor. «Benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur»10. Pavlus, «Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri»11 olan Koloseli inanlıların, «Rab'be yaraşır biçimde yaşamalarını, O'nu her yönden hoşnut etmelerini»12 ister. Böylece 3:1 ile 4:6 arasında kalan ayetler, inanlıların nasıl davranması gerektiği konusunu işliyor.

Ana Hatlar:

1:1-12 Koloseliler'e selam ve dualar
1:13-23 Mesih'in üstünlüğü
1:24-2:5 Pavlus'un kutsallara hizmeti
2:6-15 Mesih'te yaşayın
2:16-23 Yanlış öğretilere karşı uyarılar
3:1-4:6 Mesih'te yeni yaşam
4:7-18 Haberler ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş