Yuhanna 1:15-20

15Yahya O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: “ ‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.”
16Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 17Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. 18Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı.
Yahya'nın Ortaya Çıkışı
(Mat.3:1-12; Mar.1:1-8; Luk.3:1-18)
19-20Yahudi yetkililer[a] Yahya'ya, “Sen kimsin?” diye sormak üzere Yeruşalim'den kâhinlerle Levililer'i gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu –açıkça konuştu, inkâr etmedi– “Ben Mesih değilim” diye açıkça konuştu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:15 O benden önce vardı Bkz. Yu.1:1 ve ilgili not. Halk yaşça daha büyük olduğu için Yahya’yı İsa’dan daha üstün saymış olmalıdır. Oysa Tanrı Sözü olan İsa, insan bedeni almadan önce de var olduğu için fiziksel olarak daha yaşlı olan Yahya’dan daha üstündür.
1:18 Mesih’in Tanrı olduğunun açık bir ilanı (bkz. Yu.1:1,Yu.1:14 ve ilgili notlar; Yu.3:16; ayrıca bkz. Rom.9:5’e ait not). O’nu tanıttı Hiçbir insan Tanrı’yı gerçekte olduğu gibi göremedi (Çık.33:20,Çık.33:22); Tanrı varlığını özel durumlarda ve özel biçimlerde kısmen belli etti (Çık.24:10 ve ilgili not).Ancak İsa Mesih, O’nu bizzat tanıtan son ve eksiksiz vahyidir (Çık.1:14; bkz. “Tanrı’nın görünümü”, 2Ko.4:4; Kol.1:15; Kol.2:9 ve ilgili notlar; Makale: İsa Mesih Kimdir?, s. 1373; krş. İbr.1:1-8 ve ilgili notlar).
1:19-20 Yahudi yetkililer Grekçe’den birebir çevirisi: “Yahudiler”. Yuhanna bu sözcüğü birçok yerde ‘Yahudi yetkililer’ anlamında kullanır (örn. Yu.8:48). Söz konusu heyet, Yüksek Kurul tarafından yetkilendirilmemiş bir din öğretmeni olarak görülen Yahya’nın yaptıklarını incelemek için görevlendirilmişti. Levililer Tapınak inşa edilmeden önce Buluşma Çadırı’yla (Say.3:17-37), inşa edildikten sonra da tapınakla ilgili belirli hizmetleri yürütmekle görevli olan Levi oymağının soyundan gelenler. Ayrıca Kutsal Yazılar’ı öğretme ve yorumlama konusunda sorumlulukları da vardı (bkz. Say.3-4. bölümler ; 2Ta.35:3; Neh.8:7-9; Mal.2:5-7).

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş