Yuhanna 11

11
Lazar'ın Ölümü
1 Meryem ile kızkardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. 2 Meryem, Rab'be güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla O'nun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. 3İki kızkardeş İsa'ya, “Rab, sevdiğin kişi hasta” diye haber gönderdiler.
4İsa bunu işitince, “Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak; Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı Oğlu'nun yüceltilmesine hizmet edecek” dedi.
5İsa Marta'yı, kızkardeşini ve Lazar'ı severdi. 6-7Bu nedenle, Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere, “Yahudiye'ye dönelim” dedi.
8Öğrenciler, “Rabbî” dediler, “Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?”
9İsa şu karşılığı verdi: “Günün on iki saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. 10Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur.” 11Bu sözleri söyledikten sonra, “Dostumuz Lazar uyudu” diye ekledi, “Onu uyandırmaya gidiyorum.”
12Öğrenciler, “Ya Rab” dediler, “Uyuduysa iyileşecektir.”
13İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu, ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. 14Bunun üzerine İsa açıkça, “Lazar öldü” dedi. 15“İman edesiniz diye, orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim.”
16“İkiz[a]” diye anılan Tomas öbür öğrencilere, “Biz de gidelim, O'nunla birlikte ölelim!” dedi.
İsa Lazar'ı Diriltiyor
17İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın dört gündür mezarda olduğunu öğrendi. 18Beytanya, Yeruşalim'e on beş ok atımı[b] kadar uzaklıktaydı. 19Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta'yla Meryem'i avutmaya gelmişti. 20Marta İsa'nın geldiğini duyunca O'nu karşılamaya çıktı, Meryem ise evde kaldı.
21Marta İsa'ya, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. 22Şimdi bile, Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum.”
23İsa, “Kardeşin dirilecektir” dedi.
24Marta, “Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum” dedi.
25İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben'im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. 26Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?”
27Marta, “Evet, ya Rab” dedi. “Senin, dünyaya gelecek olan Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.” 28Bunu söyledikten sonra gidip kızkardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. “Öğretmen burada, seni çağırıyor” dedi.
29Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. 30İsa henüz köye varmamıştı, hâlâ Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. 31Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler.
32Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. O'nu görünce ayaklarına kapanarak, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.”
33Meryem'in ve onunla gelen Yahudiler'in ağladığını gören İsa'nın içini hüzün kapladı, yüreği sızladı. 34“Onu nereye koydunuz?” diye sordu.
O'na, “Ya Rab, gel gör” dediler.
35İsa ağladı. 36Yahudiler, “Bakın, onu ne kadar seviyormuş!” dediler.
37Ama içlerinden bazıları, “Körün gözlerini açan bu kişi, Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?” dediler.
38İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş duruyordu. 39İsa, “Taşı çekin!” dedi.
Ölenin kızkardeşi Marta, “Rab, o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu” dedi.
40İsa ona, “Ben sana, ‘İman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin’ demedim mi?” dedi.
41Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. 42Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.” 43Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.
44Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.
45O zaman, Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudiler'in birçoğu İsa'ya iman etti. 46Ama içlerinden bazıları Ferisiler'e giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler.
İsa'yı Öldürme Tasarısı
(Mat.26:1-5; Mar.14:1-2; Luk.22:1-2)
47Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler, Yüksek Kurul'u toplayıp dediler ki, “Ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. 48Böyle devam etmesine izin verirsek, herkes O'na iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar.”
49İçlerinden biri, o yıl başkâhin olan Kayafa, “Hiçbir şey bilmiyorsunuz” dedi. 50“Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz?”
51-52Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın, ulusun uğruna, ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. 53Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar.
54Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efrayim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. 55Yahudiler'in Fısıh Bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. 56Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, “Ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi?” diye soruyorlardı.
57Başkâhinlerle Ferisiler O'nu yakalayabilmek için, yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1 Lazar Bkz. Luk.10:38-42.
11:2 kokulu yağ sürüp Bkz. Yu.12:3 ve ilgili not.
11:3 sevdiğin kişi ‘Dostun’ anlamına da gelebilir.
11:4 Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak İsa, Lazar’ın öleceğini (Yu.11:11-14) ve ardından onu dirilteceğini bildiği için böyle söyler (Yu.11:44). yüceliğine Bkz. Yu.5:21; Yu.7:39; Yu.11:40; Yu.12:41 ; Yu.13:31 ve ilgili notlar; krş. Yu.9:2’ ye ait not; Yu.9:3. İsa’nın Lazar’ı ölümden diriltmesi Tanrı’nın ölüm üzerindeki gücünü gösterecekti.Ayrıca dolaylı olarak, İsa’nın çarmıha gerilmesi ve ardından dirilip göğe yükselmesiyle sonuçlanacak olan süreci başlatacaktı (Yu.11:46-53).
11:6-7 bulunduğu yerde Şeria Irmağı’nın doğusundaki Pereya bölgesinde (Yu.10:40; ayrıca bkz. Pereya, Mat.4:25’e ait not). kaldıktan İsa’nın Meryem ve Marta’dan aldığı habere rağmen gidişini ertelemesi bilinçli bir seçimdi (krş. Yu.2:4; Yu.11:17 ve ilgili not).
11:8 Yahudi yetkililer Bkz. Yu.1:19-20’ ye ait not.
11:11 uyudu Ölüm için kullanılan üstü kapalı bir ifade.
11:15 iman edesiniz Bkz. Yu.1:7; Yu.20:31 ve ilgili notlar.
11:16 İkiz... Tomas Tomas kuşkuculuğuyla anılır (bkz. Yu.20:24-25), ancak bu sözleri onun İsa’ya bağlı ve cesur olduğunu da gösterir.
11:17 dört gündür Krş. Yu.11:39. Haberi ulaştıran kişilerin yolculuğu bir gün, İsa’nın bulunduğu yerde kaldığı iki gün (bkz. Yu.11:6-7 ve ilgili not) ve İsa’nın Beytanya’ya olan yolculuğu bir gün sürmüştür. Birçok Yahudi, canın, ölümden sonraki üç gün boyunca geri dönebilme umuduyla bedenin yanında kaldığına inanmaktaydı. Bu insanlar da buna inanıyorsa, Lazar için hiçbir umutları kalmamış olmalıdır.
11:18 Beytanya Bkz. Mat.21:17’ye ait not.
11:22 Marta, Lazar’ın bedeni çürümeye başladığı halde İsa’nın onu diriltebileceğini umut ediyor görünmektedir.
11:25 Diriliş ve yaşam Bkz. Yu.1:4’e ait not. İsa Mesih diriliş ve yaş am kaynağı olduğunu belirterek kendisinin Tanrı’yla aynı öze sahip olduğunu ilan etmiş olur (bkz. Yu.14:6 ve ilgili not; Elç.3:15). Ben’im Bkz. Yu.6:35’e ait not. Bana iman eden kişi... yaşayacaktır Bkz. Yu.1:7’ye ait not; krş. 1Ko.15:57 ve ilgili not.
11:26 asla ölmeyecek Sadece İsa Mesih’e iman eden kişi Tanrı’yla birlikte sonsuz yaşama sahip olacaktır (bkz. Bilgi Kutusu:Diriliş, s. 1704).
11:27 iman ettim Marta, Luk.10:40-41’de söz edilen kusuru ile hatırlanır, ancak bu sözleri onun güçlü bir imana sahip olduğunun göstergesidir.
11:28 Öğretmen Din bilginlerinin kadınlara ders vermediği (bkz. Yu.4:27 ve ilgili not) göz önüne alınırsa, bir kadının İsa’ya böyle hitap etmesi dikkat çekicidir. İsa Mesih kadınlara sık sık öğretiş vermiştir (bkz. örn. Luk.10:38-42).
11:33 hüzün 33. ve 38. ayetlerdeki “hüzünlenme” fiilinin Grekçesi, bir durum karşısında duyulan öfkeyle karışık hüznü ifade eder. Burada İsa’nın, insanların imansızlıkları veya ölümün etkileri karşısında duyduğu öfkeyi belirtir. Aynı fiil Mat.9:30; Mar.1:43 ve Mar.11:4-5’ te de geçer. yüreği sızladı Bkz. Yu.12:27 ve Yu.13:21’e ait notlar.
11:35 ağladı İsa burada Lazar’a olan sevgisinden ağladı (bkz. Yu.11:33’e ait not).
11:38 mağaraydı, girişinde de bir taş duruyordu O dönemde, İsrail’de bu tür mezarlar özellikle zenginler için yapılırdı (krş. Yu.20:1; Mar.15:46; Luk.24:2 ayetlerine ait notlar).
11:39 dört gün Bkz. Yu.11:17’ye ait notlar.
11:40 yüceliğini Bkz. Yu.11:4’e ait not.
11:44 elleri ayakları sargılarla bağlı Bunlar bandaj şeklinde dar şeritlerdi. Bazen kefen de kullanılırdı (bkz. Yu.19:40’a ait not).
11:46 Ferisiler Bkz. Luk.5:17’ ye ait not.
11:47 başkâhinler Eski başkahinler ve önde gelen kâhin ailelerinin üyelerinden oluşan, Sadukiler diye adlandırılan bu ileri gelenler, Yahudiler’in sivil, siyasi, yasal ve dini işlerini yürüten Yüksek Kurul’da en önemli yerlere sahipti. başkâhinler ve Ferisiler Bkz. Luk.5:17’ ye ait not. Başkâhinler İsa’nın çarmıha gerilmesine yol açan olaylarda başı çeken kişilerdir. Ferisiler de yeryüzündeki hizmeti boyunca İsa’nın başlıca düşmanları olarak görülür, ancak siyasi güçleri yoktur. Yüksek Kurul (bkz. Mar.14:55’e ait not) toplantısına katılan bu iki grup mucizelerin gerçekliğini reddetmemiş, ancak İsa’ya inanmadıkları için bunların anlamını kavramamıştır (ayrıca bkz. Yu.2:11’e ait not).
11:48 kutsal yerimizi Yahudiler zaman zaman bu tanımlamayı Yeruşalim’i ifade etmek için yapsalar da, burada büyük olasılıkla tapınaktan söz edilmektedir (bkz. Elç.6:13 ve ilgili not; Elç.21:28).
11:49 Kayafa Romalılar tarafından İS 15’ te başkâhinlik görevinden alınan Hanan’ın damadıdır (bkz. Yu.18:13 ve ilgili not). İS 18-36 yıllarında başkâhinlik yapmıştır.
11:50 Her şeye rağmen Kayafa’nın tasarısı, İS 70’ te tüm Yahudi ulusunun uğrayacağı felaketi önleyemeyecektir.
11:51-52 Tanrı’nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek Yahudi olmayan Tanrı halkını (krş. Yu.1:29; Yu.3:16; Yu.4:42; Yu.10:16 ve ilgili notlar; Ef.2:11-22 ve ilgili notlar). peygamberlikte bulunuyordu Kayafa’nın, İsa’nın Mesih Kral olarak kabul edilmesi halinde Roma’nın Yahudiler’i ortadan kaldırma olasılığını göz önüne alarak söylediği bu sözler, aslında Tanrı’nın, İbrahim’le başlayan seçilmiş halkı ile kendisine iman eden her halktan insanlardan tek halk oluşturacağının ve insanın günaha düşüşünden beri tasarladığı (İsa Mesih’in günahlı insanın yerine ölümüyle sağlayacağı) kurtuluşun ilanıydı.
11:54 gitti İsa Mesih’in tüm insanların yararına olacak ölümü, düşmanlarının belirleyeceği zamanda değil, Baba’nın belirlediği zamanda gerçekleşecekti (bkz. Yu.2:4’e ait not).
11:55 Fısıh Bayramı Bkz. Yu.2:13 ve Yu.5:1’e ait notlar. arınmak Yahudiler’in dinsel olarak temizlenmeden Fısıh Bayramı’nı kutlaması mümkün değildi (bkz. Yu.2:6 ve Yu.18:28’e ait notlar).

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş