Yuhanna 19

19
İsa Ölüme Mahkûm Ediliyor
1O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. 2Askerler de dikenlerden bir taç örüp O'nun başına geçirdiler. Sonra O'na mor bir kaftan giydirdiler. 3Önüne geliyor, “Selam, ey Yahudiler'in Kralı!” diyor, yüzüne tokat atıyorlardı.
4Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudiler'e, “İşte, O'nu dışarıya, size getiriyorum. O'nda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz” dedi.
5Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, “İşte o adam!” dedi.
6Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce, “Çarmıha ger, çarmıha ger!” diye bağrıştılar.
Pilatus, “O'nu siz alıp çarmıha gerin!” dedi. “Ben O'nda bir suç bulamıyorum!”
7Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O'nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.”
8Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. 9Yine vali konağına girip İsa'ya, “Sen nereden geliyorsun?” diye sordu.
İsa ona yanıt vermedi.
10Pilatus, “Benimle konuşmayacak mısın?” dedi. “Seni salıvermeye de, çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?”
11İsa, “Sana gökten verilmeseydi, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı” diye karşılık verdi. “Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür.”
12Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, “Bu adamı salıverirsen, Sezar'ın dostu değilsin!” diye bağrıştılar. “Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur.”
13Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş Döşeme[a] –İbranice'de Gabbata– denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. 14Fısıh Bayramı'na Hazırlık Günü'ydü. Saat on iki sularıydı. Pilatus Yahudiler'e, “İşte, sizin Kralınız!” dedi.
15Onlar, “Yok et O'nu! Yok et, çarmıha ger!” diye bağrıştılar.
Pilatus, “Kralınızı mı çarmıha gereyim?” diye sordu.
Başkâhinler, “Sezar'dan başka kralımız yok!” karşılığını verdiler. 16Bunun üzerine Pilatus İsa'yı, çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti.
İsa Çarmıha Geriliyor
(Mat.27:32-44; Mar.15:21-32; Luk.23:26-43)
17Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası –İbranice'de Golgota– denilen yere çıktı. 18Orada O'nu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. 19Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı:
NASIRALI İSA - YAHUDİLER'İN KRALI
20İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudiler'in birçoğu okudu. 21Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus'a, “ ‘Yahudiler'in Kralı’ diye yazma” dediler. “Kendisi, ‘Ben Yahudiler'in Kralı'yım dedi’ diye yaz.”
22Pilatus, “Ne yazdımsa yazdım” karşılığını verdi.
23Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. 24 Birbirlerine, “Bunu yırtmayalım” dediler, “Kime düşecek diye kura çekelim.”
Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu:
“Giysilerimi aralarında paylaştılar,
Elbisem üzerine kura çektiler.”
Bunları askerler yaptı. 25İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. 26İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, “Anne[b], işte oğlun!” dedi. 27Sonra öğrenciye, “İşte, annen!” dedi.
O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı.
İsa'nın Ölümü
(Mat.27:45-56; Mar.15:33-41; Luk.23:44-49)
28 Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı yerine gelsin diye, “Susadım!” dedi. 29Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercanköşk dalına takarak O'nun ağzına uzattılar. 30İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.
31Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık Günü olduğundan, cesetlerin Şabat Günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat Günü büyük bayramdı. 32Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa'yla birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. 33İsa'ya gelince O'nun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. 34Ama askerlerden biri O'nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. 35Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. 36 Bunlar, “O'nun bir tek kemiği kırılmayacak” diyen Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi için oldu. 37 Yine başka bir Yazı'da, “Bedenini deştiklerine bakacaklar” deniyor.
İsa'nın Gömülmesi
(Mat.27:57-61; Mar.15:42-47; Luk.23:50-56)
38Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf, İsa'nın öğrencisiydi, ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince, Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. 39 Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelen Nikodim de otuz litre[c] kadar karışık mür ve sarısabır özü alarak geldi. 40İkisi, İsa'nın cesedini alıp Yahudiler'in gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. 41İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. 42O gün Yahudiler'in Hazırlık Günü'ydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:1 Pilatus kırbaç cezasının Yahudiler’i tatmin edeceğini ve İsa’yı serbest bırakmasını mümkün kılacağını ummuş olmalıdır (bkz. Mar.15:15’e ait not).
19:2 Bkz. Mar.15:17-19’a ait not.
19:6 Ben O’nda bir suç bulamıyorum Pilatus üçüncü kez İsa’nın masum olduğunu ilan ediyor (bkz. Yu.18:38 ve ilgili not; Yu.19:4; krş. Luk.23:4,Luk.23:13-14,Luk.23:22).
19:7 ölmesi gerekir Tanrı’ya küfür etme suçunun gerektirdiği idam cezasından söz ediliyor olabilir (Lev.24:16).
19:8 daha çok korktu Pilatus belli ki batıl inançlara sahipti ve bu sözler kendisini ürkütmüştü.
19:9 İsa ona yanıt vermedi İsa’nın önceki yanıtları Pilatus’un kendisini suçsuz ilan etmesi için yeterliydi (Yu.18:37).
19:11 gökten İnsanlar dünyada yetkili konumlara sahip olabilirler, ancak nihai yetki Tanrı’ya aittir (krş. Rom.13:1 ve ilgili not). günahı daha büyüktür Çünkü Kayafa, EskiAntlaşma’yı bilen bir Yahudi din bilgini olarak Tanrı’nın göndereceği Mesih’i tanımalıydı.
19:12 Sezar’ın dostu değilsin Pilatus İsa’yı serbest bıraksaydı Sezar’ın (İmparator’un) önünde suçlanabilirdi. Daha önce valiliği döneminde hatalı davranmakla eleştirilen Pilatus böyle bir riski göze alamazdı.
19:13 Taş döşeme Yeruşalim’deki vali konağının taş döşenmiş avlusu.
19:14 Hazırlık Günü’ydü Fısıh haftasının cuma günü. on iki sularıydı Grekçe’den birebir çevirisi: “altıncı saat”. Mar.15:25’te İsa’nın sabah 09.00’da (Grekçe’de, üçüncü saat) çarmıha gerildiği söylenir. Markos muhtemelen vakitleri Yahudiler’in ayırdığı gibi belirtmiştir. Matta, Luka ve Markos, İsa’nın çarmıhta öldüğü zamanın günün dokuzuncu saati olduğunu söyler (Mat.27:45; Luk.23:44). Yuhanna ise ölüm zamanını (on iki suları) muhtemelen Romalılar’a göre olan vakitleri dikkate alarak vermiştir; buna göre İsa’nın Pilatus’un huzuruna getirildiği saati sabah 06.00 olarak belirlemiştir (bkz. Mat.27:45-46; Mar.15:33-34). Yahudiler’e Bkz. Yu.1:19-20’ ye ait not.
19:15 Sezar’dan başka kralımız yok! Halk aslında Roma’ya başkaldırdıkları yönündeki iddiaları reddedip gerçek kralları olan Mesih’i inkâr etmekteydiler.
19:17 çarmıhını kendisi taşıyıp Çarmıh alışıldık biçiminin dışı nda T, X, Y veya I şeklinde de olabiliyordu. Mahkum edilen kimse genellikle çarmıhın direğini idamın gerçekleşeceği yere kadar taşırdı (ayrıca bkz. Mar.15:21 ve ilgili not). Golgota Bkz. Mar.15:22 ve ilgili not.
19:18 O’nu... çarmıha gerdiler Bkz. Mar.15:24’e ait not. Yuhanna, kamçılamada olduğu gibi, bu dehşetli olayı tek bir kere tanımlar. Matta, Markos ve Luka’da İsa’nın fiziksel acıları üzerinde durulmaz. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda Belki de son kez hakaret etme amacıyla yapılmıştı, ancak İsa’nın, ölümü sırasında günahkârlarla bir sayıldığı gerçeğini ortaya çıkarmıştı (bkz. Mar.15:27’ye ait not).
19:19 yafta Bkz. Mar.15:26’ ya ait not. YAHUDİLER’İN KRALI Burada yine İsa’nın “krallık” sıfatı vurgulanmaktadır (bkz. Yu.18:36 ve ilgili not).
19:20 İbranice Ya da Aramice. Aramice, Yahudi halkının İbranice’nin yanı sıra o dönemde yaygın olarak kullandığı dillerden biriydi. Latince Roma İmparatorluğu’nun resmi dili. Grekçe İmparatorluk çapında en yaygın iletişim dili.
19:22 Pilatus idam kararını vermek için yeterli nedene sahip olduğunu insanlara göstermek istiyordu.
19:23 mintan Boyundan dizlere veya bileklere kadar uzanan bir tür gömlek. dikişsiz Bu nedenle parçalanması istenmeyecek kadar değerliydi.
19:24 İdam edilenin üzerinde bulunan tüm eşyalar cellât tarafından alınırdı. Askerler farkında olmadan Mez.22:18’deki sözleri yerine getiriyorlardı (bkz. Mez.22:17,Mez.22:20-21).
19:25 Mecdelli Meryem Matta, Markos ve Luka’daki çarmıha gerilme ve diriliş anlatımlarında da yer alır, ancak bu olaylar dışı nda kendisinden yalnızca Luk.8:2-3’te söz edilir (bkz. Luk.8:2’ye ait not).
19:26 sevdiği öğrencinin Yuhanna’nın (bkz. Yu.13:23’e ait not). Anne Bkz. Yu.2:4’e ait not.
19:27 annesini kendi evine aldı Yuhanna Meryem’in sorumluluğunu üstlendi. İsa’nın kardeşleri hâlâ Rab İsa’ya iman etmemişti (bkz. Yu.7:5).
19:28 Susadım! Bkz. Mez.69:21 ve ilgili not; krş. Mez.22:15.
19:29 ekşi şarap Bkz. Luk.23:36-37’ye ait not. mercanköşk Birkaç çeşit bitki bu adla anılıyordu (bkz. Çık.12:22’ye ait not). Burada söz konusu bitki muhtemelen deniz mercanköşküdür (Origanum maru). Bunun sert, güçlü dalları ve sıvıyı tutmaya elverişli tüylü yaprakları vardır.
19:30 Tamamlandı! Krş. Mat.27:50; Mar.15:37. İsa Mesih, Babası’na itaat edip yerine getirmek üzere dünyaya geldiği görevi “tamamlayarak” öldü (krş. Yu.17:4). Grekçe fiilin zaman kipi, tamamlanmış bir eylemin kalıcı sonuçlarını vurgular. Kurtuluşun temeli atılmıştır ve sonuçlarının etkisi sonsuza dek görülecektir. ruhunu teslim etti Bkz. Yu.10:18.
19:31 Yahudi yetkililer Bkz. Yu.1:19-20’ ye ait not. bacaklarının kırılmasını Bu durumda bacaklar bedenin ağırlığını taşıyamadığı ndan nefes almak güçleşir, böylece ölüm çabuklaşırdı. Hazırlık Günü Bkz. Yu.19:14’e ait not. büyük bayramdı Fısıh bayramı. Perşembe akşamı Fısıh yemeği yenir, cuma günü Hazırlık Günü’dür ve cumartesi günü (Şabat Günü) bayram başlar.
19:34 böğrünü mızrakla deldi Muhtemelen İsa’nın öldüğünden emin olmak için. Ancak sadece şiddet içeren bir eylem de olabilir (bkz. Yu.19:37; Yşa.53:5; Zek.Yşa.12:10; krş. Mez.22:1 6). kan ve su Mızrağın kalbi ve kalbi çevreleyen zarı delmesinin sonucu. Ölen bir insanın kanındaki sıvı, daha yoğun olan maddelerden ayrılır. Sadece kan değil su da akması, İsa’nın tıbbi bakımdan öldüğünü, yani kalbinin durduğunu kanıtlar.
19:35 Bunu gören adam Yuhanna’nın söz ettiği tanıklık, bu olayın hem Hıristiyan inancındaki önemini ve hem de gerçekliğini vurgulamaktadır. iman edesiniz... tanıklık etmiştir Bkz. Yu.1:7’ ye ait not.
19:36-37 Kutsal Yazı İsa, çarmıha gerilen üç kişi arasında bacakları kırılmayan tek kişiydi ve aldığı mızrak darbesi kemiklerinin kırılmasına yol açmamıştı. Tüm bunlar, Tanrı’nın Kutsal Yazılar’ı yerine getirmedeki egemenliğini göstermektedir.
19:38 Bkz. Luk.23:52’ye ait not. Aramatya Bkz. Mat.27:57. Yusuf Bkz. Mat.27:57; Luk.23:50’ye ait not; Luk.23:51. gizli tutuyordu İsa’nın en yakın öğrencilerinin nerdeyse tümü kaçmıştı (bkz. Mar.14:50 ve ilgili not) ve gömülmesini sağlamak Yusuf ile Nikodim’e kalmıştı. Pilatus izin verince Aksi takdirde insanlar çarmıha gerilen yakınlarını ölmeden önce alabilir ve onları iyileştirebilirdi.
19:39 otuz litre kadar Grekçe’den birebir çevirisi: “yüz litra” (bkz. Birimler Cetveli). Bu maddeler kralların cenazelerinde de böyle büyük miktarda kullanılırdı.
19:40 keten bezlere Bir kefen ve ince şeritler halinde sargılar (Mat.27:59-60 ; Mar.15:46; Luk.23:53).
19:41 yeni bir mezar Yusuf’un kendi mezarı (Mat.27:59-60).
19:42 yakın İş yapmanın yasak olduğu Şabat Günü’nün başlayacağı günbatımı yaklaştığından dolayı acele etmek gerekiyordu.

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş