Markos 15:15

15Halkı memnun etmek isteyen Pilatus, onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:53-15:15 İsa Mesih’in yargılanması iki aşamada gerçekleş ir: her biri üç sorgulamadan oluşan Yahudi yargılaması ve ardından Roma yargılaması. Yahudiler’in sorgulamaları: (1) Eski başkâhin Hanan’ın huzurundaki hazırlık sorgulaması (yalnızca Yu.18:12-14,Yu.18:19-23’te geçer); (2) görevdeki başkâhin Kayafa ve Yüksek Kurul’un huzurundaki sorgulama (Yu.14:53-65; bkz. Mat.26:57-68; Luk.22:54-65; Yu.18:24) ve (3) kurulun tüm gece boyunca süren oturumuyla son bulan sonuncu sorgulama (Yu.15:1; bkz. Mat.27:1; Luk.22:66-71). Bunlar resmi bir mahkemeden çok bir soruşturma heyetiydi. Eğer resmi mahkeme olsaydı, Yahudiler kendi kurallarını ihlal etmiş olurdu (bkz. Yu.18:28’e ait not).Aslında onların istediği, Roma mahkemesinde İsa’ya karşı kullanacakları siyasi bir suç bulmaktı. Romalılar’ın sorgulamaları: (1) Pilatus’un huzurundaki sorgulama (Yu.15:2-5; bkz. Mat.27:11-26; Luk.23:1-5; Yu.11:28-19 :16); (2) HirodesAntipas’ın huzurundaki sorgulama (yalnızca Luk.23:6-12’de) ve (3) Pilatus’un huzurunda sonuçlanan sorgulama (Luk.15:6-15). İsa Mesih’in HirodesAntipas’ın huzuruna götürülüşünden söz etmeyen Matta, Markos ve Yuhanna, Pilatus’un huzurundaki iki sorgulamayı bir arada aktarır.
15:15 Halkı memnun etmek isteyen Bkz. Yu.19:12. kamçılattıktan sonra Romalılar deri şeritlerden yapılmış, uçlarına kemik ve kurşun parçaları yerleştirilmiş kamçılar kullanıyorlardı. Yahudiler vurulacak kamçı sayısını kırk ile sınırlandırmışlardı (ancak yanlış saymaktan korktukları için otuz dokuzda bırakırlardı; bkz. Yas.25:3 ve ilgili not) ; ama Romalılar’ın böyle bir kısıtlaması yoktu ve kamçılananların birçoğu ölürdü (bkz. Elç.22:2 5 ve ilgili not).

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş