Markos 11

11
İsa'nın Yeruşalim'e Girişi
(Mat.21:1-11; Luk.19:28-40; Yu.12:12-19)
1-2Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci ile Beytanya'ya geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, “Karşınızdaki köye gidin” dedi, “Köye girer girmez, üzerine daha hiç kimsenin binmediği, bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. 3Biri size, ‘Bunu niye yapıyorsunuz?’ derse, ‘Rab'bin ona ihtiyacı var, hemen geri gönderecek’ dersiniz.”
4Gittiler ve yol üzerinde, bir evin sokak kapısının yanında bağlı buldukları sıpayı çözdüler. 5Orada duranlardan bazıları, “Sıpayı ne diye çözüyorsunuz?” dediler.
6Öğrenciler İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca, adamlar onları rahat bıraktı. 7Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. 8Birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. 9 Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı:
“Hozana!
Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun!
10Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun!
En yücelerde hozana!”
11İsa Yeruşalim'e varınca tapınağa gitti, her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan Onikiler'le birlikte Beytanya'ya döndü.
Meyvesiz İncir Ağacı
(Mat.21:18-19)
12Ertesi gün Beytanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. 13Uzakta, yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. 14İsa ağaca, “Artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin!” dedi. Öğrencileri de bunu duydular.
İsa Satıcıları Tapınaktan Kovuyor
(Mat.21:12-17; Luk.19:45-48; Yu.2:13-22)
15Oradan Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. 16Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi.
17 Halka öğretirken şunları söyledi: “ ‘Evime, bütün ulusların dua evi denecek’ diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz.”
18Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. O'ndan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk O'nun öğretisine hayrandı.
19Akşam olunca İsa'yla öğrencileri kentten ayrıldı.
İncir Ağacından Alınacak Ders
(Mat.21:20-22)
20Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken, ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. 21Olayı hatırlayan Petrus, “Rabbî, bak! Lanetlediğin incir ağacı kurumuş!” dedi.
22İsa onlara şöyle karşılık verdi: “Tanrı'ya iman edin. 23 Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, ‘Kalk, denize atıl!’ der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir. 24Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir. 25-26 Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikâyetiniz varsa onu bağışlayın ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın.”[a]
İsa'nın Yetkisi
(Mat.21:23-27; Luk.20:1-8)
27-28Yine Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınakta gezinirken başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler O'nun yanına gelip, “Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun, bunları yapma yetkisini sana kim verdi?” diye sordular.
29İsa da onlara, “Size bir soru soracağım” dedi. “Bana yanıt verin, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. 30Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan[b] mıydı, insanlardan mı? Yanıt verin bana.”
31Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar: “ ‘Tanrı'dan’ dersek, ‘Öyleyse ona niçin inanmadınız?’ diyecek. 32Yok eğer ‘İnsanlardan’ dersek...”
Halkın tepkisinden korkuyorlardı. Çünkü herkes Yahya'yı gerçekten peygamber sayıyordu.
33İsa'ya, “Bilmiyoruz” diye yanıt verdiler.
İsa da onlara, “Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim” dedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2 Beytfaci Bkz. Mat.21:1-2’ ye ait not. Beytanya Bkz. Mat.21:17’ye ait not. Zeytin Dağı Yeruşalim’in hemen doğusu. Zirvesi, tapınak başta olmak üzere kentin alabildiğine görülebildiği bir görüş alanı sağlar. Karşınızdaki köy Muhtemelen Beytfaci. üzerine daha hiç kimsenin binmediği Tanrı’ya hizmet amacıyla kullanılacak hayvanların daha önce hiçbir iş için kullanılmamış olması gerekiyordu (bkz. Say.19:2; Yas.21:3; 1Sa.6:7).
11:3 Rab Bkz. Luk.19:31’e ait not.
11:8 dalları Yeruşalim’de yetişmediğine göre Eriha’dan getirilmiş olması muhtemel olan hurma dallarından yalnızca Yuhanna söz eder (bkz. Yu.12:13 ve ilgili not).
11:9-10 Hozana Aramice bir yakarıştır ; ‘ş imdi kurtar’ anlamına gelir. Fısıh Bayramı’nda söylenen Mez.118’den alıntılanmıştır. 10. ayette halk, Davut Oğlu olan Mesih’e vaat edilen krallığı düşündüğü için Davut’un krallığından söz etmektedir (2Sa.1:10-14). Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun Bkz. Mez.118:26’ya ait not. Mezmur 118, Fısıh Bayramı’nda söylenen ve özellikle bu olaya uygun düşen Hallel (övgü) mezmurlarından biriydi.
11:1-11 İsa bundan sonra hizmetini Yeruşalim’in sınırları içerisinde yürütür. Kente bir eşek üzerinde girişi Kral Mesih olduğunun ilanıdır (bkz. Mat.21:1-9 ve ilgili notlar). Bu olay Zek.Mat.9:9’da önceden bildirilmiştir (Yu.12:15).
11:12 Ertesi gün İsa Mesih’in ölümünden önceki son pazartesi.
11:13-14 Bkz. Yer.21:5-6 ; Hoş.9:10 ve ilgili notlar. Yeruşalim civarındaki incir ağaçları normalde baharda yapraklanır, ancak yazın tümüyle yapraklanmadan incir vermez. Bu ağaç erkenden yapraklanmış olmasına rağmen meyvesizdi. Tamamen yapraklanmış bir ağaç normal olarak meyve vermeliydi, ancak bu ağaç hiç meyvesi olmadığı için lanetlendi. Tapınağın arındırıl masının (Hoş.11:15-19) incir ağacıyla ilgili iki anlatının (Hoş.11:12-14, 20-26) arasında yer alması, İsrail’in yargılanacağı konusunu vurgulama amaçlıdır (bkz. Mar.11:21).
11:15 tapınağın avlusu Ulusların Avlusu; tapınağın Yahudi olmayan ulusların Tanrı’ya tapınıp dua edebileceği tek bölümü (bkz. Mar.11:17 ve ilgili not). alıcı ve satıcıları Fısıh Bayramı’na katılan dindar Yahudiler kurbanlık hayvanları, satıcıların ağıllarını ve para masalarını kurduğu UluslarınAvlusu’ndan satın alırlardı. Para bozanların masalarını Yıllık tapınak vergisi yerel para birimi ile ödendiğinden, bayram için gelen Yahudiler’in paralarını yerel parayla değiştirmeye ihtiyaçları vardı. Roma parası putperest simgeleri taşıdığı için kirli sayılır, doğrudan doğruya tapınak hazinesine verilemezdi. güvercin Dinsel kirliliğin söz konusu olduğu bazı durumlarda arınma töreninde sunu olarak sunulurdu (Lev.12:6; Lev.14:22-23; Lev.15:13-14,Lev.15:28-29; Luk.2:22-24). Güvercin aynı zamanda fakirlerin olağan sunusuydu (Lev.5:7).
11:16 Tapınak alanının, kent ile Zeytin Dağı arasında kestirme bir yol olarak kullanıldığı tahmin edilir (bkz. Mar.11:27’ ye ait not).
11:17 bütün ulusların dua evi Yşa.56:7’de ifade edildiği gibi, Yahudi olmayıp da Tanrı’ya saygı duyan kişilerin tapınakta tapınmaları için imkan sağlanmıştı.Ancak Yahudi din bilginleri, UluslarınAvlusu’nun gürültülü, kötü kokulu bir pazaryeri olmasına izin vermekle Tanrı’nın sağladığı bu imkâna engel oluyorlardı. haydut inine çevirdiniz Sadece insanlardan maddi kazanç sağladıkları için değil, tapınağın kutsallığını lekeledikleri için.
11:18 Başkâhinler ve din bilginleri Bkz. Yu.11:47’ye ait not. İsa’yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar İsa’yı, makamlarına karşı bir tehdit olarak görüyorlardı.
11:15-19 Bkz. Mat.21:12-17; Yu.2:14-17’ye ait notlar.
11:20 Sabah erkenden İsa’nın ölümünden önceki salı gününün sabahı. kökten kurumuş Nitekim Yeruşalim İS 70 yılında yıkılacak ve İsa’yı reddeden Yahudi yönetimi devrilecektir (bkz. Mar.13:2; Mat.24:2 ve ilgili not).
11:21 Rabbî “Hocam, öğretmenim” sözcüğünün İbranicesi. Lanetlediğin incir ağacı Bkz. Mar.11:13-14’e ait not.
11:23 ş u dağa... denize Zeytin Dağı. Bu dağdan Lut Gölü görülebilmektedir (krş. Mat.17:20-21 ve ilgili not).
11:25-26 Bkz. Ef.4:32 ve ilgili notlar.
11:27-28 tapınakta Tapınak avlularında ; ana tapınak binalarını çevreleyen ve KadınlarAvlusu, (İsrailli) ErkeklerAvlusu ve UluslarAvlusu’nu içeren çeşitli avlular vardı (bkz. Mar.11:16-17 ve ilgili notlar). başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler Bkz. Yu.11.47’ye ait not. hangi yetkiyle Bkz. Luk.20:2’ye ait not.
11:30 Tanrı’dan Grekçesi’nden birebir çevirisi “gökten”. Yahudiler, Tanrı’nın adına saygı göstermek ve yanlış yere kullanmaktan kaçınmak için onun yerine “gök” sözcüğünü kullanırlardı (bkz. Çık.20:7 ve ilgili not).

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş