Yuhanna 21

21
İsa Göl Kenarında
1-2Bundan sonra İsa Taberiye Gölü'nün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu: Simun Petrus, “İkiz[a]” diye anılan Tomas, Celile'nin Kana Köyü'nden Natanel, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. 3 Simun Petrus ötekilere, “Ben balık tutmaya gidiyorum” dedi.
Onlar, “Biz de seninle geliyoruz” dediler.
Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. 4Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler, O'nun İsa olduğunu anlamadılar. 5İsa, “Çocuklar, balığınız yok mu?” diye sordu.
“Yok” dediler.
6 İsa, “Ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız” dedi.
Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki, artık ağı çekemez olmuşlardı. 7İsa'nın sevdiği öğrenci, Petrus'a, “Bu Rab'dir!” dedi.
Simun Petrus O'nun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. 8Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak iki yüz arşın[b] kadar uzaktaydılar. 9Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler.
10İsa onlara, “Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin” dedi.
11Simun Petrus tekneye atladı ve tam yüz elli üç iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. 12İsa onlara, “Gelin, yemek yiyin” dedi.
Öğrencilerden hiçbiri O'na, “Sen kimsin?” diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü O'nun Rab olduğunu biliyorlardı. 13İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. 14İşte bu, İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü.
İsa ile Petrus
15Yemekten sonra İsa, Simun Petrus'a, “Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?” diye sordu.
Petrus, “Evet, ya Rab” dedi, “Seni sevdiğimi bilirsin.”
İsa ona, “Kuzularımı otlat” dedi. 16İkinci kez yine ona, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?” diye sordu.
O da, “Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin” dedi.
İsa ona, “Koyunlarımı güt” dedi. 17Üçüncü kez ona, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?” diye sordu.
Petrus kendisine üçüncü kez, “Beni seviyor musun?” diye sormasına üzüldü. “Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin” dedi.
İsa ona, “Koyunlarımı otlat” dedi. 18“Sana doğrusunu söyleyeyim, gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek.” 19Bunu, Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, “Ardımdan gel” dedi.
20 Petrus arkasına döndü, İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci, akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve, “Ya Rab, sana kim ihanet edecek?” diye soran öğrencidir. 21Petrus onu görünce İsa'ya, “Ya Rab, ya bu ne olacak?” diye sordu.
22İsa, “Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?” dedi. “Sen ardımdan gel!”
23Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a, “O ölmeyecek” dememişti. Sadece, “Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?” demişti.
24Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.
25İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:1-2 Taberiye Gölü Bkz. Yu.6:1’ e ait not. Simun Petrus Bkz. Mar.1:16’ya ait not. Tomas Bkz. Yu.11:16’ya ait not. Zebedi’nin oğulları Bkz. Mat.4:21.
21:4 Krş. Mecdelli Meryem, Yu.20:14.
21:7 İsa’nın sevdiği öğrenci Bkz. Yu.13:23’e ait not. üstlüğü Yahudiler, selamlamayı kişinin ancak giyinik olduğu zamanlarda gerçekleştirebileceği dini bir eylem olarak kabul ederlerdi. Buna göre muhtemelen Petrus kendisini Rab’bi selamlamaya hazırlamış olmalıdır.
21:11 ağ yırtılmamıştı Krş. Luk.5:6.
21:14 üçüncü İsa bu arada başka insanlara da görünmüştü (bkz. Yu.20:19-23,Yu.20:24-29).
21:15 bunlardan daha çok ‘Bu kişilerin beni sevdiğinden daha çok’ anlamına gelmektedir. Petrus öbür öğrencilerden daha içten bir bağlılığa sahip olduğunu öne sürmüştü (Mat.26:33; Mar.14:29; krş. Yu.13:37). Kuzularımı otlat ‘İmanlıları Tanrı sözüyle besle ve onlara rehberlik et’ anlamında (bkz. 15-17. bölümler; krş. 1Pe.5:1-4).
21:17 sen her şeyi bilirsin Petrus’un İsa’yı Rab olarak kabul ettiğinin dolaylı bir açıklaması.
21:18 Sana doğrusunu söyleyeyim Bkz. Mar.3:28-29’ a ait not. ellerini uzatacaksın İlk inanlı toplulukları, bunu Petrus’un çarmıha gerilmesine ilişkin bir peygamberlik sözü olarak kabul etmiştir.
21:19 ne tür bir ölümle Petrus şehit olacaktır. Hıristiyan düşünür Origenes’ten alıntı yapan tarihçi Eusebios, Petrus’un baş aşağı şekilde çarmıha gerildiğini belirtir.
21:20 İsa’nın sevdiği öğrencinin Bkz. Yu.13:23’e ait not. akşam yemeğinde Bkz. Yu.13:23-25.
21:22 Ben gelinceye dek İsa Mesih ikinci defa geleceğini açıkça belirtiyor (bkz. Yu.14:3 ve ilgili not).
21:24 bütün bunlara Tüm Yuhanna Kitabı’nda yazılanlara. tanıklık eden... öğrenci Bkz. Yu.1:7’ye ait not. Bu noktada, “sevilen öğrenci”nin söz edilen tüm olayların tanığı olduğu öğrenilir. bunları yazan “Sevilen öğrenci” hem tanıktır hem de tanıklık ettiklerini yazan kişidir.
21:25 başka çok şey Bkz. Yu.20:30-31. dünyaya sığmazdı Bkz. Luk.11:25-26 ve ilgili not. İsa hakkındaki tarihsel bilgi kısıtlıdır, ancak bilinmesi gereken her şey Kutsal Yazılar’da belirtilmiştir.

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş