Yuhanna 14

14
İsa - Tanrı'ya Giden Yol
1“Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. 2Babam'ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. 3Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. 4Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.”
5Tomas, “Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?” dedi.
6İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. 7Beni tanısaydınız, Babam'ı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.”
8Filipus, “Ya Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter” dedi.
9İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba'yı göster’ diyorsun? 10Benim Baba'da, Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor. 11Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. 12Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum. 13Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. 14Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.”
Kutsal Ruh
15“Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. 16-17Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. 18Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. 19Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. 20O gün anlayacaksınız ki, ben Babam'dayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. 21Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.”
22Yahuda –İskariot değil– O'na, “Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?” diye sordu.
23İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. 24Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Baba'nındır.
25“Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. 26Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. 27Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. 28Size, ‘Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim’ dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Baba'ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür. 29Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki, bunlar olunca inanasınız. 30Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni[a] geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. 31Ama dünyanın, Baba'yı sevdiğimi ve Baba'nın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın, buradan gidelim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:1 İsa yakında yaşanacak olayların elçileri nasıl etkileyeceğini biliyordu (Yu.13:33,Yu.13:36; Yu.16:32; krş. Mez.56:3-4; Yşa.26:3-4).
14:3 yine gelip sizi yanıma alacağım İsa ikinci gelişinden söz ediyor (krş. 1Se.4:16-17; Va.22:7,Va.22:12,Va.22:20).
14:4 yolunu Bkz. Yu.14:6 ve ilgili not.
14:6 Yol İsa Mesih, Tanrı’ya giden birçok yol arasında bir seçenek değildir, yegâne yoldur (bkz. Elç.4:12; İbr.10:19-20 ve ilgili notlar). İlk kiliselerde Hıristiyanlık “Yol” olarak da adlandırılmıştır (bkz. örn. Elç.1:1-2 ve ilgili not). gerçek Bkz. Yu.1:14’e ait not. yaşam Bkz. Yu.1:4’e ait not. İfade büyük olasılıkla, ‘Gerçek ve yaş am olduğumdan, (Baba’ya giden) yol Ben’im’ anlamındadır. Ben’im Bkz. Yu.6:35’e ait not.
14:7 Beni... Babam’ı İsa Mesih, Baba Tanrı’ya ilişkin tam ve son vahiydir ( Yu.1:14; bkz. Yu.1:18 ve ilgili not; İbr.1:1-8 ve ilgili notlar). Bu yüzden Mesih’in elçileri Baba’ya ilişkin gerçek bilgiye sahiptir.
14:10 kendiliğimden İsa’nın öğretisinin kaynağı insan değildir ve O’nun sözleri ile yaptıkları arasında ayrılmaz bir bağ vardır (bkz. Yu.5:19-29).
14:11 Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir Kurtuluş sağlayan iman Tanrı’ya güvendir ve İsa’nın Baba ile bir olduğuna inanmayı içerir (bkz. Yu.17:2 0-22 ve ilgili notlar).
14:12 Size doğrusunu söyleyeyim Bkz. Mar.3:28-29’ a ait not. daha büyüklerini İsa’nın ölümü, dirilişi, yüceltilmesi ve Kutsal Ruh’un gönderilmesiyle Tanrı’nın kurtuluş tasarısı tamamlanmıştır. Bu büyük işler, yüceliğe kavuşmuş Mesih tarafından Kutsal Ruh’la güçlendirilen öğrencileri aracılığıyla yapılan ve Tanrı’nın yüceltilmesi ile sonuçlanan eylemlerdir.
14:13 benim adımla dilediğiniz İsa’nın adıyla Baba’ya sunulan duanın iki önemli yönü vardır: (1) Dua, İsa’nın kimliği ve isteğiyle uyumlu olmalı; (2) Baba’yı ve Oğul’u yüceltme isteğiyle (Elç.3:16), İsa’ya ve yetkisine olan imanla yapılmalıdır.
14:15 seviyorsanız... yerine getirirsiniz Sevgi, tıpkı iman gibi, itaatle ilişkilidir (bkz. Yak.2:14-26 ve ilgili notlar).
14:16-17 Baba... verecek Bkz. Yu.14:26; Yu.15:26; Yu.16:7-15 ve ilgili notlar. Yardımcı Kutsal Ruh. Sözcüğün Grekçesi ‘savunucu’ anlamına gelir, ancak daha geniş bir anlama sahiptir (bkz. 1Yu.2:1 ve ilgili not). Kutsal Ruh, Mesih’in fiziksel yokluğunda imanlılara daima destektir. Gerçeğin Ruhu ‘Tanrı hakkındaki gerçeği açıklayan Ruh’ anlamına gelebilir (bkz. Bilgi Kutusu:Üçlübirlik, s. 1433 ; Baba Tanrı, Yu.4:24 ve ilgili not; krş. Mez.31:5; Yşa.65:16 ve ilgili not; Oğul, Yşa.14:6 ve ilgili not). Burada söz edilen gerçek, hem Tanrı’nın geleceğe ilişkin tasarısıyla ilgili gerçekleri hem de İsa’yla ilgili her şeyi (bkz. Yu.16:11-14) içerir. Dünya Tanrı’nın Ruhu’na aldırmayan dünya (bkz. Yu.1:9 ve 1Ko.2:14’e ait notlar). aranızda... içinizde Kutsal Ruh, İsa’nın öğrencilerinin “arasındaydı”, ancak Pentikost Günü’nden sonra onların “içlerinde” olacaktır (bkz. Elç.1:1-2; Elç.2:4,Elç.2:16-17,Elç.2:38 ve ilgili notlar; krş. Rom.8:9).
14:18 size geri döneceğim Bu söz, (1) Kutsal Ruh’un gelişi, (2) İsa’nın dirilişten sonra insanlara görünmesi veya (3) İsa’nın ikinci gelişi anlamına gelir (bkz. Yu.14:3 ve ilgili not; Yu.14:19,Yu.14:28; Yu.16:22 ve ilgili not).
14:19 dünya... ama siz Krş. Gal.6:14. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız İman eden kişinin yaşamı Mesih’e bağımlıdır (bkz. Yu.1:4; Yu.3:15; Yu.10:10; Flp.1:21 ve ilgili notlar).
14:20 O gün İsa Mesih’in dirilişi elçilerin düşüncelerini ve bakış açısını kökten değiştirecektir.
14:21 yerine getirirse... seven Mesih’i sevmek ve buyruklarını yerine getirmek birbirinden ayrı tutulamaz. Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim Baba’nın sevgisi Oğul’un sevgisinden ayrı tutulamaz.
14:22 nasıl olur da...? Elçiler İsa’nın, Mesih’e ilişkin beklentileri (bkz. Mat.16:16; Luk.9:20’ye ait not) yerine getirmesini umuyordu. Bu nedenle, İsa’nın nasıl kendisini dünyaya göstermeyip öğrencilere göstereceğini anlamaları güçtü. Bkz. makale s.1323.
14:23 seven sözüme uyar... sever Bkz. Yu.14:15, 21; Yu.15:10.
14:26 Yardımcı Bkz. Yu.14:16-17’ ye ait not. Kutsal Ruh Bkz. Yu.1:33 ve ilgili not. Baba’nın... göndereceği Kutsal Ruh’un gönderilmesinde hem Baba hem de Oğul etkindir (bkz. Yu.15:26 ve ilgili not). adımla Bkz. Yu.14:13 ve Yu.2:21:ayrıca bkz. Mez.5:11’e ait not. bütün söylediklerimi size hatırlatacak Bu söz elçilerin YeniAntlaşma’daki yazılarıyla yerine gelmiştir (bkz. Yu.16:11-13).
14:27 esenlik... esenliğimi İsa’nın burada alışılmadık biçimde kullandığı “esenlik” sözcüğü, İbraniler arasında selamlama veya veda sırasında kullanılan yaygın bir sözdür (bkz. Yu.20:19 ve ilgili not; Yu.20:21,Yu.20:26). İsa’nın vurguladığı esenlik, yani Mesih’in çarmıhta ölerek sağladığı kurtuluşun sonucunda gerçekleşen ve Tanrı’yla paydaşlıktan doğan ruhsal dinginlik ve gönenç, İsa’dan gelen bir armağandır (bkz. Rom.1:7’ye ait not). dünyanın verdiği gibi vermiyorum Dünyanın esenlik dileklerinde yalnızca bir istek ifade edilir; oysa İsa, hem Tanrı’yla insan hem de insanlar arasında kalıcı ve gerçek esenliği sağlar (bkz. Yu.16:33 ve ilgili not). yüreğiniz sıkılmasın Bkz. Yu.14:1’e ait not.
14:28 dediğimi işittiniz Krş. Yu.14:3. Baba benden üstündür İsa, itaatkâr ve alçakgönüllü Oğul olarak, Baba’ya boyun eğip yeryüzündeki konumunu kabul etmiştir. İfade, Baba ve Oğul arasındaki birlik ve eşitliğin ışığında değerlendirilmelidir (bkz. Yu.10:30 ve ilgili not).
14:30 bu dünyanın egemeni Bkz. Yu.12:31’e ait not. benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur İnsanlar günahkâr olduklarından dolayı Şeytan insanlar üzerinde yetki sahibidir. Mesih günahsız olduğu için Şeytan O’nun üzerinde yetki sahibi olamaz.
14:31 Baba’nın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi İsa izleyicilerine itaatkâr olmanın önemini vurgulamış (bkz. Yu.14:15,Yu.14:21,Yu.14:23 ve ilgili notlar) ve bu konuda örnek olmuştur ( 18-19. bölümler).
13:1-17:26 İsa’nın Son Yemek’te yaptığı konuşmanın en uzun anlatımı buradadır. Rab’bin Sofrası’na ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir. Konuşmanın özelliği, İsa’nın sevgi konusunu vurgulamasıdır.

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş