Yuhanna 2

2
İsa'nın İlk Mucizesi
1Üçüncü gün Celile'nin Kana Köyü'nde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. 2İsa'yla öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. 3Şarap tükenince annesi İsa'ya, “Şarapları kalmadı” dedi.
4İsa, “Anne[a], benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi” dedi.
5Annesi hizmet edenlere, “Size ne derse onu yapın” dedi.
6Yahudiler'in geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre[b] alan altı taş küp vardı. 7İsa hizmet edenlere, “Küpleri suyla doldurun” dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. 8Sonra hizmet edenlere, “Şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün” dedi.
Onlar da götürdüler. 9-10Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, “Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar” dedi, “Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.”
11İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana Köyü'nde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O'na iman ettiler.
İsa Satıcıları Tapınaktan Kovuyor
(Mat.21:12-13; Mar.11:15-17; Luk.19:45-46)
12 Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefarnahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar.
13 Yahudiler'in Fısıh Bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. 14Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. 15İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. 16Güvercin satanlara, “Bunları buradan kaldırın, Babam'ın evini pazar yerine çevirmeyin!” dedi.
17 Öğrencileri, “Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek” diye yazılmış olan sözü hatırladılar.
18Yahudi yetkililer İsa'ya, “Bunları yaptığına göre, bize nasıl bir belirti göstereceksin?” diye sordular.
19 İsa şu yanıtı verdi: “Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.”
20Yahudi yetkililer, “Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?” dediler.
21Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. 22İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar, Kutsal Yazı'ya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler.
23Fısıh Bayramı'nda İsa'nın Yeruşalim'de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları O'nun adına iman ettiler. 24Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. 25İnsan hakkında kimsenin O'na bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Kana Celile Gölü’nün batı kıyısı yakınlarında olduğu tahmin edilmektedir. düğün Düğün kutlamaları çok önemliydi ve bazen bir hafta sürerdi.
2:3 Şarap tükenince Geleneklere uygun bir ziyafette önemli bir yer tutan şarabın tükenmesi sıkıntı yaratmıştı.
2:4 Anne Grekçe’den birebir çevirisi: “kadın”. O kültürde kibar ve saygı ifade eden bir hitaptı. Benim saatim daha gelmedi Söz konusu “saat”, Mesih’in çarmıha gerileceği, dirileceği ve göğe alınacağı zamandır (bkz. Yu.12:23,Yu.12:27 ve ilgili notlar; Yu.13:1; Yu.16:32; Yu.17:1; ayrıca bkz. Yu.10:39; Yu.11:54). Yuhanna’da yer alan benzer ifadeler (bkz. Yu.7:6,Yu.7:8,Yu.7:30 ve ilgili notlar) İsa’nın adım adım amacına (çarmıh üzerinde kurban olarak ölmesine) doğru ilerlediğini betimler.
2:6 geleneksel temizliği Yahudiler günlük yaşamlarında dinsel açıdan kirlendiklerinde suyla ellerini yüzlerini yıkarlardı. Böyle uzun süren kalabalık bir düğünde bu amaçla kullanılacak bol miktarda suya ihtiyaç vardı. seksenle yüz yirmi litre Grekçe’den birebir çevirisi: “iki üç metritis” (bkz. Birimler Cetveli).
2:8-10 şölen başkanına Konuklardan biri kutlamayı yönetmek üzere görevlendirilirdi. iyi şarabı... saklamışsın İlk içilen şarabın etkisiyle konukların tat alma duyusu zayıfladıktan sonra kötü şarap sunulurdu.
2:11 belirtisini Bkz. Bilgi Kutusu:Mucizeler, s. 1393 ; Tablo: İsa Mesih’in Mucizeleri, s. 1539. Yuhanna’da İsa’nın mucizelerinden “belirti” olarak söz edilir. Bunun amacı, eylemin etkisinden çok anlamına dikkat çekmektir (bkz. örn. Yu.4:54; Yu.6:14; Yu.9:16; Yu.11:47 ve ilgili notlar). Belirtiler, Tanrı’nın Mesih’teki yüceliğini gözler önüne serer (bkz. Yu.1:14 ve ilgili not); önbildiri niteliğindedir ve İsa’nın yetkisini, Eski Antlaşma dönemine ait (arınma, tapınak, Şabat, man, bayramlar gibi) uygulamaları tamamlayarak eksiksiz kurtuluş sağlayan Mesih olduğunu gösterir.
2:12 Kefarnahum Bkz. Mat.4:13 ve Luk.10:15’e ait notlar. kardeşleri Bkz. Luk.8:19’a ait not.
2:13 Fısıh Bayramı Bkz. Çık.12. bölüm; Yu.12:11-23’e ait notlar; ayrıca bkz. Yu.5:1 ve Yas.16:16’ya ve Çık.23:14-47’ye ait notlar; Mat.26:17-30; Mar.14:1, 12 ve Luk.22:1’e ait notlar.
2:14 sığır, koyun ve güvercin Kurbanlık hayvanlar, uzak yoldan gelen Yahudiler’in kolayca satın alabilmesi için tapınağın yakınında satılırdı; ancak satıcılar bu hayvanları tapınağın dışında değil, Yahudi olmayanların dua etmesi için ayrılan dış avluda satardı. para bozanları Yahudi olmayanların paralarının tapınak yetkililerinin onaylayabileceği paraya dönüştürülmesi şart olduğu için para bozanlara ihtiyaç vardı (bkz. Mar.11:15’e ait not); ancak bunu tapınak alanında yapmamaları gerekiyordu.
2:14-17 Bkz. Mat.21:12-17’ye ait not.
2:17 Öğrencileri... hatırladılar İsa’nın ölüp dirilmesinin ardından (bkz. Yu.2:22; Mez.69’a ait not).
2:19 Yahudi yetkililer İsa’nın tapınak binasından söz ettiğini düşündüler (ancak bkz. Yu.1:21; bkz. Mat.21:60-61; Mar.11:57-58 ve ilgili notlar; krş. Mat.21:39-40; Mar.15:29-30 ; ayrıca krş. Elç.6:13 ve ilgili not). Yeruşalim’deki tapınak,Tanrı’nın özel bir şekilde kendisini tanıttığı yer olarak görülürdü (bkz. Çık.25:1-8 ve 1Kr.8:22-61’e ait notlar). İsa, Tanrı’yı eksiksiz tanıtan bir “tapınak”tı.
2:20 kırk altı yılda Aslında tapınağın tamamen bitirilmesi İS 64 yılını buldu. İnşaat İÖ 19 yılında başladığına göre, burada kaydedilen olay yaklaşık İS 27’ de gerçekleşmiş olmalıdır.
2:22 bu sözü söylediğini hatırladılar Bkz. Yu.14:26 ve ilgili not. Kutsal Yazı’ya... iman ettiler Bkz. Yu.20:9 ve ilgili not.
2:23 Fısıh Bayramı Bkz. Yu.2:13’e ait not. adına Bkz. Mez.5:11 ve Hez.20:9’a ait notlar.

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş