Yuhanna 12:11-23

11Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu.
İsa'nın Yeruşalim'e Girişi
(Mat.21:1-11; Mar.11:1-11; Luk.19:28-40)
12Ertesi gün, bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. 13 Hurma dalları alarak O'nu karşılamaya çıktılar. “Hozana! Rab'bin adıyla gelene, İsrail'in Kralı'na övgüler olsun!” diye bağırıyorlardı.
14-15 İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi,
“Korkma, ey Siyon kızı!
İşte, Kralın sıpaya binmiş geliyor.”
16Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin O'nun hakkında yazıldığını, halkın bunları O'nun için yaptığını hatırladılar. 17Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa'yla birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. 18İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk O'nu karşılamaya çıktı. 19Ferisiler ise birbirlerine, “Görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya O'nun peşine takıldı” dediler.
İsa Öleceğini Önceden Bildiriyor
20Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. 21Bunlar, Celile'nin Beytsayda Kenti'nden olan Filipus'a gelerek, “Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz” diye rica ettiler.
22Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler.
23İsa, “İnsanoğlu'nun yüceltileceği saat geldi” diye karşılık verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1-11 Luk.7:36-50’deki muhtemelen farklı bir olaydır (bkz. Luk.7. bölüme ait notlar; krş. Mat.26:6-13; Mar.14:3-9).
12:12 büyük kalabalık Fısıh Bayramı için Yeruşalim’e gelen Yahudiler. Birçoğu İsa’yı Celile’de görmüş ve dinlemişti.
12:13 Hurma dalları Bkz. Mar.11:8’e ait not. Zafer kutlamalarında kullanılırdı (krş. Va.7:9). Hozana! Bkz. Mar.11:9-10’a ait not. adıyla Bkz. Yu.2:23 ve Mez.5:11’e ait not. İsrail’in Kralı’na övgüler olsun! Fısıh Bayramı’nda söylenen, RAB’bin halkını düşmanlardan kurtarışının kutlandığı Mez.118’ den sözlerdir (krş. Mar.11:9-10 ve ilgili not).
12:14-15 sıpa Bkz. Mat.21:1-2,Mat.21:7; Mar.11:2-2 ve Luk.11:29-30 ayetlerine ait notlar. Siyon kızı Bkz. 2Kr.19:21’e ait not.
12:16 Bkz. Yu.16:13. yüceltildikten Bkz. Yu.12:41; Yu.11:4 ve Yu.13:31 ayetlerine ait notlar.
12:19 Ferisiler Bkz. Luk.5:17’ye ait not.
12:20 Tektanrıcılığı ve ahlâksal öğretileri nedeniyle Yahudi inancını cazip bulup havralarda tapınan, ancak sünnet gibi şartları ve milliyetçiliği yüzünden Yahudi inancına tamamen adanmayıp mesafeli duran Grekler vardı (krş. Elç.16:14’e ait not).
12:21 Filipus Filipus’un Celile’den olduğunun belirtilmesinin nedeni, o bölgedekilerin Yahudi olmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmasından kaynaklanıyor olmalıdır. Bu Grekler’in de Filipus’la konuşmasının nedeni, muhtemelen onun Grek ada sahip ve Grekçe bilenlerin çoğunlukta olduğu Celile bölgesinden olmasıdır. Beytsayda Bkz. Mat.11:20-21’ e ait not.
12:22 Andreas Bkz. Yu.1:40’a ait not.
12:23 saat geldi Bkz. Yu.2:4’e ait not. yüceltileceği İsa ölümünden ve ardından dirilip yüceltilmesinden söz ediyordu (bkz. Yu.12:41; Yu.11:4 ve Yu.13:31’e ait notlar). Kutsal Ruh’un Pentikost Günü’nde gönderilmesi, Mesih’in kurtarış sağlayan eylemini tamamlayacaktı (bkz. Elç.2:1-12; Rom.3:21-27; Rom.4:25-5:5; Rom.8:1-17; 1Ko.15:12-28; Gal.5:2-6,Gal.5:13-26).

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş