Yuhanna 15

15
Asma ile Çubuklar
1“Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. 2Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. 3Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. 4Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. 5Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. 6Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. 7Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. 8Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.
9“Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. 10Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam'ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi... 11Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. 12 Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. 13Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. 14Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz. 15Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam'dan bütün işittiklerimi size bildirdim. 16Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz size versin. 17Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!”
Dünyanın Nefreti
18“Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. 19Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki, dünyanın değilsiniz; ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. 20 Size söylediğim sözü hatırlayın: ‘Köle efendisinden üstün değildir.’ Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar. 21Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. 22Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmazdı; ama şimdi günahları için özürleri yoktur. 23Benden nefret eden, Babam'dan da nefret eder. 24Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım, günahları olmazdı. Şimdiyse yaptıklarımı gördükleri halde hem benden hem de Babam'dan nefret ettiler. 25 Bu, yasalarında yazılı, ‘Yok yere benden nefret ettiler’ sözü yerine gelsin diye oldu.
26“Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek. 27Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

15:1 Ben Bkz. Yu.6:35’e ait not. gerçek asma Görevlerini yerine getirmekte yetersiz ve kusurlu olduğu vurgulanan İsrail, EskiAntlaşma’da genellikle asma ile simgelenir (bkz. örn. Mez.80:8-16; Yşa.5:1-7; Yer.2:21 ve ilgili notlar). İsa, İsrail’in, yani Tanrı halkının başaramadığını başarmıştır.
15:2 kesip atar Yargıya ilişkin bir ifade (bkz. Yu.15:6’ya ait not). Başka bir görüşe göre, fiil ‘kaldırmak’ anlamına gelir ve kaldırma, asmaların güneş ışığı alarak verimli hale gelmeleri için gereklidir. budayıp temizler Budama verimlilik sağlar. YeniAntlaşma’da iyi meyve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşamın (bkz. Mat.3:8; Mat.7:16-20) veya erdemli karakterin (bkz. Gal.5:22-23; Ef.5:9; Flp.1:10-11 ve ilgili notlar) ürününü simgeler. Yu.15. bölümdeki düşünceye göre Mesih’i izlediği ve O’na bağlı kaldığı sürece imanlının müjdeleme hizmeti (bkz. Yu.15:16) etkili olacaktır.
15:3 sözle ‘İsa’nın bildirisiyle’ anlamında.
15:4 Bende kalın Mesih’le paydaşlık, O’nun sözüne itaat yoluyla gelişir (Yu.15:10; 1Yu.3:24).
15:6 ateşe atıp yakarlar ‘Yargılarlar’anlamında (bkz. Yu.15:2’ye ait not). Bazı yorumculara göre, Yu.6:39 ve Yu.10:27-29 (bkz. ilgili notlar) gibi ayetler dikkate alındığında bu dallar gerçek imanlıları temsil etmemektedir. Bazı yorumculara göre ise bu, gerçek imanlıların Mesih’e bağlı kalması için bir uyarıdır (bkz. İbr.6:4-6).
15:7 sözlerim sizde kalırsa ‘Öğretilerime inanır, onları yerine getirirseniz’ veya ‘öğretilerime bağlı kalırsanız’ anlamına da gelebilir. ne isterseniz dileyin Bkz. Yu.14:13; 1Yu.5:14 ve ilgili notlar.
15:8 Babam... yüceltilir Yu.13:31’ de Baba’nın yüceltilmesi, İsa’nın çarmıhta ölerek insanlığı kurtarmasına dayandırılır. Burada ise, imanlının göstereceği erdemli karaktere, sevgi dolu yaşamına (Yu.13:35) ve hizmetine (Yu.15:16) dayandırılmaktadır.
15:10 Krş. Yu.14:15,Yu.14:21,Yu.14:23; bkz. Yu.14:31 ve ilgili not; Yu.15:12,Yu.15:14; 1Yu.2:5 ve ilgili notlar; 1Yu.5:2-3.
15:11 sevincim Bkz. Yu.3:29; Yu.16:24; Yu.17:3; 1Yu.1:4; 2Yu.12. Sevinç sadece bir duygu değil, Mesih’i tanımanın ve sözünü anlamanın doğal sonucudur (bkz. Filipililer: Giriş; ayrıca bkz. Flp.4:4; 1Se.5:16; 1Yu.1:4 ve ilgili notlar).
15:13 Mesih’in sevgisi sadece sözlerinde değil, kurban sunusu olarak ölümünde görülmektedir (bkz. Ef.5:25 ve ilgili not).
15:15 bütün işittiklerimi size bildirdim İsa Mesih, Baba’nın tasarısı hakkında öğrencilerini olabildiğince anlayabilecekleri bir düzeyde bilgilendirmişti. Kutsal Ruh ise gerekli olan başka her ş eyi onlara daha sonra öğretecekti (bkz. Yu.16:12-13 ve ilgili notlar).
15:16 ben sizi seçtim... meyve veresiniz... dilerseniz Genellikle öğrenci, izlemek istediği öğretmeni kendi seçerdi; oysa öğrencilerini seçen İsa Mesih’tir (bkz. Yu.15:2 ve ilgili not). İsa Mesih imanlının hizmetini üretken kılar ve karakterini geliştirir. adımla Bkz. Yu.2:23 ve Yu.14:13’e ait notlar.
15:18-19 Dünya Bkz. Yu.1:9’a ait not.
15:21 Bütün bunları size... yapacaklar İmanlılar dünyaya değil, Mesih’e ait oldukları için Baba’yı tanımayan ve reddeden kiş ilerden zulüm görmeleri kaçınılmazdır (krş. Yu.16:3).
15:22 özürleri yoktur Tanrı Oğlu aralarında yaşadığı için Yahudiler büyük ayrıcalıklara sahipti. O’nu reddedenler suçluydu ve özürleri olamazdı. İsa onlara gelmemiş olsaydı yine günahkâr olarak kalacaklardı, ancak O’nu doğrudan doğruya reddetmekten suçlu bulunmayacaklardı (bkz. Yu.15:24).
15:23 Krş. Yu.10:30; Yu.13:20. Tanrı’yı sevdiğini, O’na itaat ettiğini veya hizmet ettiğini söyleyen birinin Tanrı’yla ilişkisi, İsa ile de aynı temele dayalı olmalıdır.
15:25 yasalarında Bkz. Yu.10:34 ve Yu.12:34’e ait notlar. sözü yerine gelsin diye oldu Bkz. Mez.35:19’a ait not. İsa’yı reddedenler onu engellemekte başarılı olduklarına inanırken, aslında sonunda Tanrı’nın tasarısı başarıya ulaşmıştır.
15:26 göndereceğim Bkz. Yu.14:16-17,Yu.14:26’ya ait notlar. Yardımcı...Gerçeğin Ruhu Bkz. Yu.11:16-17’ ye ait not. tanıklık edecek Bkz. Yu.1:7’ ye ait not.
15:27 Siz de İmanlılar Kutsal Ruh’un gücüyle Mesih’e tanıklık eder (bkz. Elç.1:8 ve ilgili not). İmanlıların hayatı Tanrı’nın karakterini yansıtmalıdır; ancak sözlü tanıklıkları olmadıkça, yaptıkları yoruma açık kalır. başlangıçtan beri Elçiler Mesih tarafından tek tek seçildikleri, bizzat Mesih’ten ders aldıkları ve Mesih’in yüceliğinin görgü tanıkları oldukları için doğru ve eksiksiz tanıklığa sahiplerdir (bkz. Luk.24:48; Elç.10:39,Elç.10:41).
13:1-17:26 İsa’nın Son Yemek’te yaptığı konuşmanın en uzun anlatımı buradadır. Rab’bin Sofrası’na ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir. Konuşmanın özelliği, İsa’nın sevgi konusunu vurgulamasıdır.

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş