Mezmurlar 80:8-16

8Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin,
Ulusları kovup onu diktin.
9Onun için toprağı hazırladın,
Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı.
10Gölgesi dağları,
Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı.
11Sürgünleri Akdeniz'e,
Filizleri Fırat'a dek uzandı.
12Niçin yıktın bağın duvarlarını?
Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor,
13Orman domuzları onu yoluyor,
Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor.
14Ey Her Şeye Egemen Tanrı, ne olur, dön bize!
Göklerden bak ve gör,
İlgilen bu asmayla.
15İlgilen sağ elinin diktiği filizle,
Kendine seçtiğin oğulla!
16Asman kesilmiş, yakılmış,
Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.80 Efrayim, Benyamin ve Manaşşe (Mez.80:2) kuzey krallığını temsil etmektedir. Buna bağlı olarak, söz konusu felaketin kuzey krallığını yıkanAsur istilası olması mümkündür (bkz. 2Kr.17:1-6). Yapılan arkeolojik çalışmalar, kuzeyden saldıran Asurlular’dan kaçan çok sayıda İsrailli’nin Yeruşalim ve civarına yerleşmesinden ötürü bölgede ciddi bir nüfus patlaması yaşandığını ortaya koymaktadır (ayrıca bkz. Mez.73 başlığa ait not). Dua, İbranice’de dörder dizeden oluşan beş kıtadan meydana gelir (bkz. nakaratlı mezmurlar, Mez.42-43’e ait not).
80:8-16 Asma ile bağ tasviri peygamberlerin kitaplarında da geçer (bkz. Yşa.5:1-7; Yşa.27:2; Yer.2:21; Yer.12:10; Hez.17:6-8; Hez.19:10-14; Hoş.10:1; Hoş.14:7; Mik.7:1; ayrıca bkz. Yar.49:22; Mat.20:1-16; Mar.12:1-9; Yu.15:1-5).
80:8 asma çubuğu İsrail halkı. getirdin Bkz. Mez.78:52. Ulusları kovup onu diktin Bkz. Mez.44:2. diktin ‘Aşıladın’ anlamında.
80:9 toprağı hazırladın Bkz. Yşa.5:2. Kök... yayıldı Bkz. Yşa.27:6; Yşa.37:31; Hez.17:7.
80:11 Akdeniz’e... Fırat’a Bkz. Çık.23:31 ve ilgili not.
80:12 Niçin...? Bkz. Mez.6:3’e ait not. yıktın... duvarlarını ‘Savunmasını yıktın’ anlamında.
80:14 İlgilen Bkz. Çık.3:16.
80:15 oğulla İsrail’le (bkz. Çık.4:22-23; Hoş.11:1). seçtiğin oğulla Bkz. Mez.80:17.
80:16 yok etsin Bkz. Mez.9:5.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş