Mezmurlar 44

44
44. Mezmur
Müzik şefi için - Korahoğulları'nın Maskili
1Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk,
Atalarımız anlattı bize,
Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde.
2Elinle ulusları kovdun,
Ama atalarımıza yer verdin;
Halkları kırdın,
Ama atalarımızın yayılmasını sağladın.
3Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar,
Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar.
Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı sayesinde oldu bu;
Çünkü sen onları sevdin.
4Ey Tanrı, kralım sensin,
Buyruk ver de Yakup soyu kazansın!
5Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz,
Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz.
6Çünkü ben yayıma güvenmem,
Kılıcım da beni kurtarmaz;
7Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran,
Bizden nefret edenleri utanca boğan.
8Her gün Tanrı'yla övünür,
Sonsuza dek adına şükran sunarız. Sela
9Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın,
Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.
10Düşman karşısında bizi gerilettin,
Bizden tiksinenler bizi soydu.
11Kasaplık koyuna çevirdin bizi,
Ulusların arasına dağıttın.
12Yok pahasına sattın halkını,
Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.
13Bizi komşularımızın yüzkarası,
Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.
14Ulusların diline düşürdün bizi,
Gülüyor halklar halimize.
15Rezilliğim gün boyu karşımda,
Utancımdan yerin dibine geçtim
16Hakaret ve sövgü duya duya,
Öç almak isteyen düşman karşısında.
17Bütün bunlar başımıza geldi,
Yine de seni unutmadık,
Antlaşmana ihanet etmedik,
18Döneklik etmedik,
Adımlarımız senin yolundan sapmadı.
19Oysa sen bizi ezdin, ülkemizi çakalların uğrağı ettin,
Üstümüzü koyu karanlıkla örttün.
20Eğer Tanrımız'ın adını unutsaydık,
Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,
21Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı?
Çünkü O yürekteki gizleri bilir.
22 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz,
Kasaplık koyun sayılıyoruz.
23Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun?
Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi!
24Niçin yüzünü gizliyorsun?
Neden mazlum halimizi, üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun?
25Çünkü yere serildik,
Bedenimiz toprağa yapıştı.
26Kalk, yardım et bize!
Kurtar bizi sevgin uğruna!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.44 Düşman tarafından yıkıcı bir bozguna uğratılan İsrail halkının çektiği acılar karşısındaki yardım yakarışıdır. Mezmurun sonuna, yalvarış temasına doğru ilerledikçe üç konu sırayla ön plana çıkar. Bu konuların her biri, yardım dileği için zemin yaratır (bkz. Mez.40 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.40 ve 89’a ait notlar; Mez.42-44’e ait not).
Mez.44 başlık Bkz. Mez.42 başlığa ait not.
44:1-8 İsrailliler’in ulus olarak vaat edilmiş topraklara yerleşmelerini sağlayan zaferlerle (Mez.44:1-3), ülkenin bu topraklarda güven içinde varlığını sürdürmesini sağlayacak zaferler (Mez.44:4-8) söz konusudur.
44:1 Bkz. Mez.78:3.
44:3 yüzünün ışığı Bkz. Mez.4:6 ve Mez.13:1’e ait notlar.
44:4 Bu mezmurda kullanılan birinci tekil şahıs, ulus adına konuşan kral veya tüm ulustur (bkz. Mez.30 başlığa ait not). Yakup soyu Bkz. Mez.14:7’ye ait not.
44:5,8 adınla Bkz. Mez.44:20; ayrıca bkz. Mez.5:11’e ait not.
44:12 Yok pahasına Bkz. Yşa.52:3; Yer.15:13; krş. Yşa.43:3-4. sattın halkını Bkz. Yas.32:30; Hak.2:14.
44:16 Öç almak isteyen Bkz. Mez.8:2 ve ilgili not.
44:17-22 Mezmur yazarına göre bu acıları hak edecek bir günah işlememişlerdi.
44:17 Antlaşmana Bkz. Çık.19-24. bölümler.
44:18 senin yolundan ‘Kutsal Yasa’nın gereklerinden’ anlamında.
44:19 çakalların uğrağı Issız, insanların yaşamadığı, terk edilmiş yer (bkz. Yşa.13:22; Yer.9:11). koyu karanlıkla Bkz. Mez.36:9 ve Mez.69:2’ye ait notlar.
44:20 ellerimizi açsaydık Bkz. Çık.9:29 ve ilgili not.
44:22 İsrailliler, Mısır’da yaşadıkları günlerden beri (bkz. Çık.1. bölüm) RAB’le olan ilişkilerinden ötürü öbür ulusların düşmanlıklarına hedef oldular (bkz. Rom.8:36).
44:23-26 Bkz. Mez.16’ya ait not.
44:23 Uyan Bkz. Mez.7:6’ya ait not. Niçin...? Bkz. Mez.6:3; Mez.42-44’e ait not; ayrıca bkz. Giriş.
44:24 yüzünü gizliyorsun Bkz. Mez.13:1’e ait not.
44:26 Kalk, yardım et Bkz. Mez.46:1,Mez.46:5; ayrıca bkz. Mez.3:7’ye ait not. sevgin Bkz. Mez.6:4’e ait not; ayrıca bkz. Mez.42:8.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş