Mezmurlar 74

74
74. Mezmur
Asaf'ın Maskili
1Ey Tanrı, neden bizi sonsuza dek reddettin?
Niçin otlağının koyunlarına karşı öfken tütmekte?
2Anımsa geçmişte sahiplendiğin topluluğu,
Kendi halkın olsun diye kurtardığın oymağı
Ve üzerine konut kurduğun Siyon Dağı'nı.
3Yönelt adımlarını şu onarılmaz yıkıntılara doğru,
Düşman kutsal yerdeki her şeyi yıktı.
4Düşmanların bizimle buluştuğun yerde kükredi,
Zafer simgesi olarak kendi bayraklarını dikti.
5Gür bir ormana
Baltayla dalar gibiydiler.
6Baltayla, balyozla kırdılar,
Bütün oymaları.
7Ateşe verdiler tapınağını,
Yerle bir edip kutsallığını bozdular
Adının yaşadığı konutun.
8İçlerinden, “Hepsini ezelim!” dediler.
Ülkede Tanrı'yla buluşma yerlerinin tümünü yaktılar.
9Artık kutsal simgelerimizi görmüyoruz,
Peygamberler de yok oldu,
İçimizden kimse bilmiyor ne zamana dek...
10Ey Tanrı, ne zamana dek düşman sana sövecek,
Hasmın senin adını hor görecek?
11Niçin geri çekiyorsun elini?
Çıkar sağ elini bağrından, yok et onları!
12Ama geçmişten bu yana kralım sensin, ey Tanrı,
Yeryüzünde kurtuluş sağladın.
13 Gücünle denizi yardın,
Canavarların kafasını sularda parçaladın.
14Livyatan'ın başlarını ezdin,
Çölde yaşayanlara onu yem ettin.
15Kaynaklar, dereler fışkırttın,
Sürekli akan ırmakları kuruttun.
16Gün senindir, gece de senin,
Ay[a] ve güneşi sen yerleştirdin,
17Yeryüzünün bütün sınırlarını sen saptadın,
Yazı da kışı da yaratan sensin.
18Anımsa, ya RAB, düşmanın sana nasıl sövdüğünü,
Akılsız bir halkın, adını nasıl hor gördüğünü.
19Canavara teslim etme kumrunun canını,
Asla unutma düşkün kullarının yaşamını.
20Yaptığın antlaşmayı gözönüne al,
Çünkü ülkenin her karanlık köşesi
Zorbaların inleriyle dolmuş.
21Düşkünler boynu bükük geri çevrilmesin,
Mazlumlar, yoksullar adına övgüler dizsin.
22Kalk, ey Tanrı, davanı savun!
Anımsa akılsızların gün boyu sana nasıl sövdüğünü!
23Unutma hasımlarının yaygarasını,
Sana başkaldıranların durmadan yükselen patırtısını!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.74 Halkın yardım ve korunma için Tanrı’ya yakarışı. Mezmurun yazılış tarihi, İsrail’in ulus olarak sürgüne gönderildiği ve tapınağın yerle bir edildiği zamana rastlar (bkz. Mez.79; Ağı.2. bölüm). Mezmur, konu olarak on birer ayetten oluşan iki kısma ayrılır. Mezmurun ortasında, bu iki kısmı tek dua olarak birleştiren, başlıca temanın vurgulandığı 12. ayet bulunur. İçinde bulunduğu durumdan yakınan halkın Tanrı’ya yönelttiği sorularla çerçevelenmiş 1-11. ayetlerde, düşmanların zorbalığı ve küstahlığı anlatılır; buna tezat olarak 12-23. ayetlerde Tanrı’nın güçlü işleri tanımlanmaktadır.
Mez.74 başlık Asaf’ın Bkz. Mez.73 başlığa ait not. Maskili Bkz. Mez.32 başlığa ait not.
74:1 neden...? Niçin...? Bkz. Mez.6:3’e ait not; ayrıca bkz. Giriş. otlağının koyunlarına Bkz. Mez.23:1 ve Mez.95:7’ye ait notlar. öfken Bkz. Mez.2:5’e ait not.
74:2 Tanrı’nın Mısırlılar karşısında kazandığı büyük zafer hatırlatılarak, Siyon’un Babilliler tarafından yerle bir edilmesi konu edilir. oymağı Bütün İsrail söz konusudur. Siyon Dağı’nı Bkz. Mez.9:11’e ait not.
74:3 Yönelt adımlarını... doğru ‘Eski haline getir’ anlamında.
74:4-8 Babilliler’in RAB’bin tapınağını yerle bir etmesinden söz edilmektedir.
74:4 bayraklarını Muhtemelen askeri birliklerin sancaklarıdır (bkz. Yşa.31:9; Yer.4:21).
74:6 oymaları Bkz. 1Kr.6:15.
74:7 Adının Bkz. Mez.5:11’e ait not; Yas.12:5.
74:8 dediler Bkz. Mez.10:11’e ait not. Tanrı’yla buluşma yerlerinin tümünü Babilliler’in saldırıları sırasında Yahuda Krallığı’nda, Kutsal Yasa’ya göre yasak olduğu halde, halkın Tanrı’ya tapınmak için tapınak dışında toplandığı yerlerden söz ediliyor olabilir (bkz. 1Kr.3:2-3 ve 2Kr.18:4’e ait notlar).
74:9-11 Başlangıçtaki dua tekrarlanıyor (bkz. Mez.74:1-2).
74:9 Peygamberler de yok oldu Bu mezmurun, Yohanan’ın saldırılardan sağ kalan İsrail halkının bir kısmını Mısır’a götürdüğü sırada saklanıp İsrail’de kalabilmiş, Asaf soyundan biri (bkz. Yer.43:4-7) tarafından bestelendiği düşünülür; Peygamber Yeremya da Mısır’a götürülenler arasındaydı (bkz. Yer.43:6-7).
74:10 sana sövecek... adını hor görecek? Bkz. Mez.74:18; ayrıca bkz. Mez.74:22; 2Kr.18:31-35; Yşa.37:5-6,Yşa.37:23.
74:12 İbranice metinde mezmurun orta dizesidir (bkz. Mez.6:6’ya ait not) ve temayı ifade eder: Tanrı İsrail’in kralı, umudu ve Kurtarıcısı, İsrailliler de Tanrı’nın halkı (krallığı) olduğu halde Tanrı neden İsrail’in yıkılmasına ve kendisinin alaya alınmasına izin vermiştir. geçmişten bu yana Mısır’dan çıkıldığından beri (bkz. Çık.3:7; Çık.19:5-6). kralım Burada topluluk konuşmaktadır (bkz. Mez.30 başlığa ait not).
74:13-17 Bkz. Mez.65:6-7 ve ilgili not.
74:13-14 Tanrı’nın, halkını Mısır’dan kurtarırken gerçekleştirdiği mucizeler hatırlatılıyor. Bu betimlemeyle, Yaratıcı Tanrı’nın, çok başlı bir canavar olarak tasvir edildiği ve dalgalarla dünyayı ş imdiki düzenine kavuşturduğuna inanılan Ortadoğu yaratılış efsanelerine gönderme yapılmaktadır (bkz. Mez.32:6’ya ait not). Burada mezmur yazarı, Tanrı’nın İsrail halkını tüm düşmanlardan kurtaran (denizin yarılmasıyla) ve dünyaya yeni bir düzen getiren (Mısırlılar’ı yok etmesiyle) gücünü övmek üzere yaratılış ve kurtuluş temalarını birlikte kullanmaktadır. Bu şiirsel betimleme yoluyla, (1) Tanrı’nın yaratma eylemi övülür (Mez.89:10; Eyü.9:13; Eyü.26:12-13); (2) halkını Mısır’dan kurtarışı kutlanır (Yşa.51:9); (3) İsrail’in gelecekteki kurtuluşu ilan edilir (Yşa.27:1). Hez.29:3-5 ve Hez.32:2-6’de Mısır’a verilecek ceza için de benzer betimleme yapılır.
74:15 Tanrı’nın denizde, çölde ve Şeria Irmağı’nda yaptığı mucizelerin anılması.
74:16 Ay İbranice’den birebir çevirisi: “Işık”. Yıldızları da kastediyor olabilir.
74:18 Bkz. Mez.74:10. Akılsız bir halkın 10. ayetteki “hasımlar”, burada Tanrı’yı küçümsedikleri için akılsız olarak nitelendirilir (bkz. Mez.74:22).
74:19 Canavara Bkz. Mez.7:2’ye ait not. kumrunun Bkz. Yar.15:9. İsrail’in Tanrı’yla arasındaki antlaşmayı hatırlatır; ayrıca halkın zalim düşmanlar karşısındaki sessizliğini ve çaresizliğini ifade eder.
74:20 antlaşmayı İsrail halkını vaat edilmiş topraklarda güven içinde tutan ve bol bereketlere kavuşturan Tanrı’nın bu halkın Tanrısı olmak için onlarla yaptığı antlaşma (bkz. Çık.19:5-6; Çık.23:27-31; Çık.34:10-11; Lev.26:11-12,Lev.26:42-45; Yas.28:1-14; ayrıca bkz. Mez.105:8-11; Mez.106:4 4-45).
74:21 Mazlumlar, yoksullar Tanrı’nın yardımına muhtaç olanlar.
74:22 Kalk Bkz. Mez.3:7’ye ait not.
74:23 yaygarasını... patırtısını Bkz. Mez.64:2.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş