Mezmurlar 118

118
118. Mezmur
1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuzdur.
2“Sonsuzdur sevgisi!” desin İsrail halkı.
3“Sonsuzdur sevgisi!” desin Harun'un soyu.
4“Sonsuzdur sevgisi!” desin RAB'den korkanlar.
5Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;
Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.
6 RAB benden yana, korkmam;
İnsan bana ne yapabilir?
7RAB benden yana, benim yardımcım,
Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.
8RAB'be sığınmak
İnsana güvenmekten iyidir.
9RAB'be sığınmak
Soylulara güvenmekten iyidir.
10Bütün uluslar beni kuşattı,
RAB'bin adıyla püskürttüm onları.
11Kuşattılar, sardılar beni,
RAB'bin adıyla püskürttüm onları.
12Arılar gibi sardılar beni,
Ama diken ateşi gibi sönüverdiler;
RAB'bin adıyla püskürttüm onları.
13İtilip kakıldım[a], düşmek üzereydim,
Ama RAB yardım etti bana.
14 RAB gücüm ve ezgimdir,
O kurtardı beni.
15Sevinç ve zafer çığlıkları
Çınlıyor doğruların çadırlarında:
“RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!
16RAB'bin sağ eli üstündür,
RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!”
17Ölmeyecek, yaşayacağım,
RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.
18RAB beni şiddetle yola getirdi,
Ama ölüme terk etmedi.
19Açın bana adalet kapılarını,
Girip RAB'be şükredeyim.
20İşte budur RAB'bin kapısı!
Doğrular girebilir oradan.
21Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,
Kurtarıcım oldun.
22 Yapıcıların reddettiği taş,
Köşenin baş taşı oldu.
23RAB'bin işidir bu,
Gözümüzde harika bir iş!
24Bugün RAB'bin yarattığı gündür,
Onun için sevinip coşalım!
25 Ne olur, ya RAB, kurtar bizi,
Ne olur, başarılı kıl bizi!
26 Kutsansın RAB'bin adıyla gelen!
Kutsuyoruz sizi RAB'bin evinden.
27RAB Tanrı'dır, aydınlattı bizi.
İplerle bağlayın bayram kurbanını[b],
İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar.
28Tanrım sensin, şükrederim sana,
Tanrım sensin, yüceltirim seni.
29RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuzdur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

113:1-118:29 Bu mezmurlar büyük dini bayramlarda (Fısıh, Haftalar, Çardak, Yeni Ay, Adanma; bkz. Lev.23. bölüm; Say.10:10; Yu.10:22) okunurdu; özellikle Fısıh yemeğinden önce Mez.113 ve Mez.114, yemekten sonra Mez.115-118 okunurdu.
Mez.118 Mezmur, düşmandan kurtuluşu sağlayanın Tanrı olduğunu ilan etmek için söylenen bir şükran ilahisidir. Bu mezmurla ilgili çeşitli yorumlar vardır: (1) Davut soyundan gelen bir kral, kurtuluş ve zafer için düzenlenen bir şükran törenini yönetmektedir (bkz. Mez.118:19’a ait not). (2) İsrailliler, muhtemelen Çardak Bayramı’nda, Mısırlılar’dan kurtuluşlarını ve Kenanlılar karşısında kazandıkları zaferleri kutlamaktadır. (3) Yahudiler, sürgünün ardından düşmanlarından kurtuluşlarını kutlar. İlk yoruma göre, Mez.118:5-21’deki konuşmacı kraldır; ikinci ve üçüncü yorumlara göre konuşmacı halk adına konuşan bir Levili (veya kâ-hin) önderdir. İzleyen notlarda ilk yorum varsayılmaktadır. Sürgünden sonra mezmur, sürgünden kurtuluş için sunulan şükranlar sırasında söylenmeye başlanmıştır (bkz. Mez.113-118’e ait not). Ayrıca bu mezmurun, İsa ve öğrencilerinin Son Yemek’in sonunda söyledikleri ilahi olduğu tahmin edilir (bkz. Mat.26:30). Tekrarlamalar bu mezmurun genel özelliğidir.
118:1 Bkz. Mez.105:1; Mez.106:1; Mez.107:1; Mez.136:1-3; 1Ta.16:8,1Ta.16:34; 2Ta.20:21. şükredin Bkz. Mez.100 başlığa ait not. Sevgisi Bkz. Mez.118:2-4,Mez.118:29; ayrıca bkz. Mez.6:4’e ait not.
118:2-4 İsrail halkı... Harun’un soyu... RAB’den korkanlar Bkz. Mez.115:9-11 ve ilgili not.
118:5-21 Kralın kurtuluş ve zafer için söylediği şükran ilahisi.
118:8-9 Bkz. Mez.33:16-19; ayrıca bkz. Mez.62; 146.
118:10 RAB’bin adıyla Bkz. 1Sa.17:45. adıyla Bkz. Mez.118:11-12, 26; ayrıca bkz. Mez.5:11’e ait not.
118:12 diken ateşi gibi Bkz. Mez.58:9 ve ilgili not.
118:13 İtilip kakıldım Peşitta’da ve Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde, “Beni itip kaktın” diye geçer. düşmek ‘Öldürülmek’ anlamında (bkz. Mez.118:17-18; ayrıca bkz. Mez.36:12’ye ait not).
118:14 Bkz. Mez.118:21’e ait not; Çık.15:2; Yşa.12:2.
118:15 doğruların Bkz. Mez.118:20; ayrıca bkz. Mez.1:5’e ait not; Mez.68:3 ve ilgili not. çadırlarında ‘Konutlarında’ anlamında (krş. “kötülerin çadırında”, Mez.84:10).
118:17 yaşayacağım... duyuracağım Bkz. Mez.115:17-18; ayrıca bkz. Mez.6:5’e ait not.
118:18 ş iddetle yola getirdi Yaşadığı ölümcül tehlike ona Tanrı’ya hizmet ederek alçakgönüllülükle Tanrı’dan korkmayı öğretti (bkz. Mez.94:12; Yas.4:36; Yas.8:5).
118:19 Kralın, sevinç dolu bir topluluğun önünde (bkz. Mez.24; 68), tapınağın iç avlusuna doğru ilerlediği bir tören alayını (bkz. Mez.118:27) akla getirmektedir. adalet kapılarını Muhtemelen tapınağın iç avlusuna açılan kapıdan söz edilmektedir (doğruların girebileceği kapı, Mez.118:20; Mez.24:7’ye ait not; ayrıca bkz. Yşa.26:2).
118:22 Yapıcıların reddettiği taş Toprakları işgal eden dünya imparatorluklarının kurucuları tarafından hor görülen kraldan veya dünya güçleri tarafından küçümsenen İsrail ulusundan söz ediliyor olabilir. Köşenin baş taşı Bkz. Zek.Mez.10:4 ve ilgili not. İsa Mesih, 23. ayettekilerle birlikte, bu sözlerin kendisi hakkında olduğunu belirtmiştir (bkz. Mat.21:42; Mar.12:10-11; Luk.20:17; ayrıca bkz. Elç.4:11; Ef.2:20; 1Pe.2:7-8).
118:26 RAB’bin adıyla gelen Düşmanları Tanrı’nın yardımıyla bozguna uğratan kişi (bkz. Mez.118:10-12), Tanrı’nın kutsadığı kral. Yeruşalim’e zaferle giren İsa Mesih’i selamlayan kalabalık 25-26. ayetlerdeki sözleri kullanmıştır (bkz. Yu.12:13).
118:27 İplerle bağlayın bayram kurbanını İbranice’den, “Elinizde dallarla bayramı kutlayın” diye de çevrilebilir. İplerle bağlayın... İlerleyin Ya şükran sunusunu yerine getirmek için yapılan (bkz. Lev.7:11-21) ya da Çardak Bayramı töreniyle ilgili bir çağrı (bkz. Lev.2 Lev.3:33-43).
118:28 Bkz Mez.118:21.
118:29 Bkz. Mez.118:1 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş