Yuhanna 7

7
İsa Yeruşalim'e Gidiyor
1Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer O'nu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. 2 Yahudiler'in Çardak Bayramı yaklaşmıştı. 3Bu nedenle İsa'nın kardeşleri O'na, “Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git” dediler, “Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. 4Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Mademki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster!” 5Kardeşleri bile O'na iman etmiyorlardı.
6İsa onlara, “Benim zamanım daha gelmedi” dedi, “Oysa sizin için zaman hep uygundur. 7Dünya sizden nefret edemez, ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. 8Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı.”
9İsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldı.
10Ne var ki, kardeşleri bayramı kutlamaya gidince, kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. 11Yahudi yetkililer O'nu bayram sırasında arıyor, “O nerede?” diye soruyorlardı.
12Kalabalık arasında O'nunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları, “İyi adamdır”, bazıları da, “Hayır, tam tersine, halkı saptırıyor” diyorlardı.
13Bununla birlikte yetkililerden korktukları için, hiç kimse O'ndan açıkça söz etmiyordu.
14Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. 15Yahudiler şaşırdılar. “Bu adam hiç öğrenim görmediği halde, nasıl bu kadar bilgili olabilir[a]?” dediler.
16İsa onlara, “Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir” diye karşılık verdi. 17“Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. 18Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve O'nda haksızlık yoktur. 19Musa size Kutsal Yasa'yı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz Yasa'yı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz?”
20Kalabalık, “Cin çarpmış seni!” dedi. “Seni öldürmek isteyen kim?”
21İsa, “Ben bir mucize[b] yaptım, hepiniz şaşkına döndünüz” diye yanıt verdi. 22 “Musa size sünneti buyurduğu için –aslında bu, Musa'dan değil, atalarınızdan kalmadır– Şabat Günü birini sünnet edersiniz. 23 Musa'nın Yasası bozulmasın diye Şabat Günü biri sünnet ediliyor da, Şabat Günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? 24Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun.”
İsa, Mesih Midir?
25Yeruşalimliler'in bazıları, “Öldürmek istedikleri adam bu değil mi?” diyorlardı. 26“Bakın, açıkça konuşuyor, O'na bir şey demiyorlar. Yoksa önderler O'nun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? 27Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman O'nun nereden geldiğini kimse bilmeyecek.”
28O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi: “Hem beni tanıyorsunuz, hem de nereden olduğumu biliyorsunuz! Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. O'nu siz tanımıyorsunuz. 29Ben O'nu tanırım. Çünkü ben O'ndanım, beni O gönderdi.”
30Bunun üzerine O'nu yakalamak istediler, ama kimse O'na el sürmedi. Çünkü O'nun saati henüz gelmemişti. 31Halktan birçok kişi ise O'na iman etti. “Mesih gelince, bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak?” diyorlardı.
32Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve Ferisiler O'nu yakalamak için görevliler gönderdiler.
33İsa, “Kısa bir süre daha sizinleyim” dedi, “Sonra beni gönderene gideceğim. 34Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz.”
35Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine, “Bu adam nereye gidecek de biz O'nu bulamayacağız?” dediler. “Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Grekler'e mi öğretecek? 36‘Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz’ diyor. Ne demek istiyor?”
37 Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. 38 Kutsal Yazı'da dendiği gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’ ”
39Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh'la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. 40 Halktan bazıları bu sözleri işitince, “Gerçekten beklediğimiz peygamber budur” dediler.
41Bazıları da, “Bu Mesih'tir” diyorlardı.
Başkaları ise, “Olamaz! Mesih Celile'den mi gelecek?” dediler. 42 “Kutsal Yazı'da, ‘Mesih, Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Beytlehem Kenti'nden gelecek’ denmemiş midir?”
43Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. 44Bazıları O'nu yakalamak istedilerse de, kimse O'na el sürmedi.
Yahudi Önderlerin İmansızlığı
45Görevliler geri dönünce, başkâhinlerle Ferisiler, “Niçin O'nu getirmediniz?” diye sordular.
46Görevliler, “Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır” karşılığını verdiler.
47Ferisiler, “Yoksa siz de mi aldandınız?” dediler. 48“Önderlerden ya da Ferisiler'den O'na iman eden oldu mu hiç? 49Kutsal Yasa'yı bilmeyen bu halk lanetlidir.”
50-51 İçlerinden biri, daha önce İsa'ya gelen Nikodim, onlara şöyle dedi: “Yasamıza göre, bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?”
52Ona, “Yoksa sen de mi Celile'densin?” diye karşılık verdiler. “Araştır, bak, Celile'den peygamber çıkmaz.”
Zinada Yakalanan Kadın
53Bundan sonra herkes evine gitti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 Bundan sonra Yu.6:4’ te Fısıh Bayramı’ndan, Yu.7:2’de Çardak Bayramı’ndan söz edildiğine göre, aradan geçen süre yaklaşık altı aydır.
7:2 Çardak Bayramı Bkz. Lev.23:33-43; Yas.16:13-15; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not.
7:3 kardeşleri Bkz. Luk.8:19’a ait not.
7:4 Burada kardeşlerinin, İsa’nın başka insanlar tarafından bilinmeyen bazı mucizelerinden mi söz ettikleri, yoksa Mesihlik iddiasına Yeruşalim’de karar verilmesi gerektiğini mi ileri sürdükleri açık değildir. Henüz İsa’ya inanmadıkları için verdikleri tavsiye samimi değildir (Yu.7:5).
7:6 Benim zamanım İsa, Baba’nın isteğine göre hareket etmiştir (bkz. Yu.2:4 ve Rom.5:6’ya ait notlar).
7:7 Dünya Günahın egemenliği altındaki insanlar (bkz. 1Yu.2:15’e ait not).
7:8-10 İsa Mesih bayrama gitmeyeceğini söylemiyordu; kardeşlerinin önerdiği nedenle ve zamanda değil, Baba’nın isteğine uygun olan şekilde ve zamanda Yeruşalim’e gidecekti.
7:14 Bayramın yarısı En kalabalık olduğu zaman. Böylece öğretisi birçok kişiye ulaşacaktı.
7:15 Yahudiler Bkz. Yu.1:19-20’ ye ait not. hiç öğrenim görmediği halde Resmi olarak atanmış din öğretmenlerinden ve kurullarından ders almadığı anlamında (bkz. Elç.4:13 ve ilgili not).
7:16 benim değil İsa’nın “öğretmeni”, kendisini gönderen Baba’ydı (bkz. Yu.4:34).
7:17 Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istiyorsa Yaşamında Tanrı’nın isteğini yerine getirmeyi içtenlikle isteyen kişi, İsa’nın öğretisini kabul eder ve O’na iman eder (bkz. Yu.6:29).
7:18 doğrudur Yuhanna’da, Baba Tanrı (bkz. Yu.3:33; aynı Grekçe sözcük “gerçek” olarak da çevrilir, Yu.8:26) ve İsa dışında hiç kimseye “doğruluk” atfedilmez.
7:19 hiçbiriniz Kutsal Yasa’yı yerine getirmiyor Krş. Mat.15:1-20; Rom.2:17-29.
7:20 Kalabalık Bu insanlar muhtemelen İsa’yı öldürmeye çalış an “Yahudi yetkililer” (Yu.7:1) ve komplodan haberdar olan Yeruş alimliler (bkz. Yu.7:25) değil, Yeruşalim’e bayram için gelmiş olan Yahudiler’dir. Cin çarpmış seni Bkz. Yu.8:48-52; Yu.10:20-21; krş. Mat.12:24-32; Mar.3:22-30.
7:21 bir mucize Şabat Günü hakkındaki tartışma topal adamın iyileştiğini gösterir (Yu.5:1-9).
7:22-23 Sünnetin Yahudiler için gerekliliği Kutsal Yasa’da yer almakta (bkz. Çık.12:44,Çık.12:48 ve ilgili not; Lev.12:3), ancak kökeni İbrahim’e dayanmaktadır (bkz. Yar.17:10-12 ve ilgili notlar). Yahudiler Lev.12:3’ü, erkek çocuğunun Şabat Günü’ne denk gelse bile sekiz günlükken sünnet edilmesi gerektiği şeklinde yorumluyorlardı. Bu istisna, tartışmayı anlamak için kritik öneme sahiptir (Lev.7:23). İsa Şabat Günü’ne ilişkin kuralın yerine getirilmemesi gerektiğini veya Yahudi kurallarının çok sert olduğunu değil, karşı tlarının Şabat Günü’nü anlamadıklarını açıklamayı amaçlar. Şabat Günü’nde sünnet etmek bazı işlerin Şabat Günü’nde yapılmasına aykırı olmadığını, tam tersine gerekli olabileceğini gösterir; başkalarına yardım etmek de bu işler arasındadır (bkz. Yu.5:10’a ait not; Mar.3:2).
7:26 Mesih Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373.
7:27 nereden geldiğini kimse bilmeyecek Bazı Yahudiler Eski Antlaşma’nın Mesih’in kökenini bildirdiğine (krş. Yu.7:42; Mat.2:4-6), bazıları ise bildirmediğine inanıyordu.
7:28 beni tanıyorsunuz Tanıdıkları kişinin sadece ‘Nasıralı İsa’ olduğunu, özü Tanrı olan ve Baba Tanrı tarafından görevlendirilmiş İsa’yı tanımadıklarını imalı bir şekilde vurguluyor (bkz. Yu.8:19 ve ilgili not).
7:31 Halktan Yeruşalim’e bayram için gelenler (bkz. Yu.7:20’ye ait not). Gördükleri doğaüstü belirtiler sonucunda iman etmişlerdi (krş. Yu.6:26).
7:32 Ferisiler Bkz. Luk.5:17’ye ait not; Makale: Antlaşmalar Arası Dönem, s. 1361 ; Tablo: Yahudi Mezhepleri, s.1418. Başkâhinler Bkz. Yu.11:47’ye ait not. Yönetimde yalnızca bir başkâhin vardı. Romalılar bazı başkâhinleri görevden aldığı halde bu kiş iler kendilerine duyulan saygı nedeniyle başkâhin unvanını halen taşıyorlardı (bkz. Mar.8:31’e ait not).
7:33-34 İsa, üstü kapalı bir biçimde kendi ölümünden söz ediyor.
7:35 Grekler arasında dağılmış Yahudiler, sürgün döneminden beri İsrail dışındaki birçok kentte yaşıyorlardı.
7:37 Bayramın son ve en önemli günü Yedinci veya sekizinci gündür (bkz. Mar.14:12’ye ait not). Çardak Bayramı yedi gün sürer (Lev.23:34; Yas.16:13,Yas.16:15), sekizinci gün bir “kapanış toplantısı” yapılırdı (Lev.23:36).
7:38 diri su ırmakları Bkz. Yu.4:10’a ait not. Bu ifade Kutsal Ruh’un müjdeyi öbür uluslara ulaştıran hizmetinden (imanlıdan “dışarıya akan su”) söz etmektedir (krş. Zek.1 2-14. bölümler). Çardak Bayramı süresince kâhin, sunak üzerine bir testi su döker, halk da sunağın etrafında dönerdi. Bu tören, Tanrı’nın, çölde susayan halkı için kayadan su çıkarmasını (Say.20. bölüm) anmak üzere yapılırdı.
7:39 henüz verilmemişti Bkz. Pentikost Günü, Elç.2:1-2,Elç.2:4 ve ilgili notlar. yüceltilmemişti İsa’nın çarmıha gerilmesi, ölümden dirilmesi ve göğe yükseltilmesinden söz etmektedir.
7:40 peygamber Bkz. Yu.1:21 ve ilgili not.
7:42 Mesih, Davut’un soyundan... Beytlehem Kenti’nden gelecek Bkz. 2Sa.7:12-16 ve ilgili notlar; Mez.89:3-4; Mik.5:2. Yahudiler’in Mesih’in kökeni hakkında farklı düşünceleri vardı (bkz. Yu.7:27 ve ilgili not).
7:49 bilmeyen Ferisiler, halkın Kutsal Yazılar konusundaki bilgisizliğini abartmıştır (krş. Yu.7:42).
7:50-51 Ferisiler Kutsal Yasa’yı bilen hiçbir önderin İsa’ya iman etmediğini ima etmişken, Nikodim açıkça onların Yasa’yı bildikleri halde Yasa’ya uymayanlar olduklarını belirtir (krş. Yu.3:1-2).
7:52 Celile’den peygamber çıkmaz Bkz. Yu.1:46; ayrıca bkz. Mat.2:23’e ait not. Öfkeyle tepki vermişlerdi ve hatalıydılar. Yunus, Hoşea, Nahum, İlyas, Elişa veAmos gibi peygamberler Celileli’ydi. Dahası, Ferisiler Tanrı’nın seçtiği herhangi bir yerden peygamber çıkartabileceğini görmezlikten geliyorlardı.
7:53-8:11 Bu olay Grekçe elyazmalarının çoğunda geçmez.
7:1-8:59 Yuhanna 7. ve 8. bölümlerde, İsa’nın karşılaştığı şiddetli muhalefetten söz edilir (Yu.7:1,Yu.7:13,Yu.7:19,Yu.7:25,Yu.7:30,Yu.7:32,Yu.7:44; Yu.8:37,Yu.8:40,Yu.8:59). İsa’nın Mesih olmasına yönelik başlıca itirazlar bu iki bölümde bir araya getirilip yanıtlanır.

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş