Malaki 2:5-7

5 “Onunla yaşam ve esenlik verecek bir antlaşma yaptım ve bana saygı göstersin diye kendisine bunları verdim. Benden korkup adıma saygı gösterdi. 6Doğru öğüt ağzındaydı. Dudaklarında hile yoktu. Benimle esenlik ve doğruluk içinde yürüdü. Birçoklarını da suç yolundan döndürdü.
7“Kâhinin dudakları bilgiyi korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalı. Çünkü o Her Şeye Egemen RAB'bin ulağıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4-6 RAB kâhinlerin Levi oymağından seçilmesini buyurmuştu; tapınma düzeninden Levililer sorumluydu (bkz. Lev.8-9. bölümler; Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128). Levili kâhinlerin ilki olan Harun’un torunu Pinehas’ın Baal-Peor ilahıyla ilgili olayda gösterdiği tepkiden dolayı (bkz. Say.25:1-13 ve ilgili notlar) RAB Pinehas’la bir antlaşma yapmıştı ; kâhinler, RAB’be saygı gösterip görevlerini gerektiği şekilde yerine getirerek bu antlaşmaya sadık kalmışlardı.
1:6-2:9 RAB, kâhinleri tapınma düzenini bozduklarından ötürü azarlıyor.
2:7-9 Kâhinler, Kutsal Yasa’yı öğretmekle yükümlüydüler (bkz. Lev.10:11; ayrıca bkz. Sef.3:4; Hag.2:11 ve ilgili notlar); ayrıca halk RAB’bin isteğini öğrenmek için kâhinlere danışırdı (bkz. Mal.3:1’e ait not).Ancak Kutsal Yasa’ya uymayı öğretmekle sorumlu kâhinler, artık bizzat kendileri Yasa’ya aykırı davranarak görevlerini kötüye kullanıyorlardı (bkz. Ezr.9:1 ve ilgili not; Ezr.10:18-22; Neh.13:27-29; krş. Lev.19:15; Yas.10:17).

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş