Nehemya 8:7-9

7Levililer'den Yeşu, Bani, Şerevya, Yamin, Akkuv, Şabbetay, Hodiya, Maaseya, Kelita, Azarya, Yozavat, Hanan ve Pelaya ayakta duran halka yasayı anlattılar. 8Tanrı'nın Yasa Kitabı'nı okuyup açıkladılar, herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar.
9Vali Nehemya, Kâhin ve Bilgin Ezra ve halka öğretmenlik yapan Levililer, “Bugün Tanrınız RAB için kutsal bir gündür. Yas tutup ağlamayın” dediler. Çünkü bütün halk Kutsal Yasa'yı dinlerken ağlıyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-18 İÖ 458’ de kente gelişinden beri geçen yaklaşık on üç yıllık süre içerisinde Ezra’dan söz edilen ilk yerdir (bkz. Ezra: Giriş). Halkın RAB’be kendini yeniden adayıp adamadığı, O’nun sözüne bağlı kaldıklarında anlaşılacaktır.
8:8 okuyup... açıkladılar İbranice’den Aramice diline çeviri yapıp anlamını ve önemini açıklamak anlamına gelir.
8:9 Nehemya... Ezra Bu açıklamadan da aynı çağda yaşadıkları anlaşılmaktadır (bkz. Neh.12:26,Neh.12:36). Yas tutup Bkz. Ezr.10:6 ve ilgili not; Est.9:22; Yşa.57:18-19; Yer.31:13. ağlamayın Bkz. Neh.1:4; Ezr.3:13 ve ilgili not; Ezr.10:1. dinlerken ağlıyordu Kendilerinin ve atalarının günahlarından ötürü duydukları vicdan azabı ve pişmanlık yüzünden.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş