Nehemya 7

7
1Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı. 2Kardeşim Hanani'yle kale komutanı Hananya'yı Yeruşalim'e yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrı'dan korkardı. 3Onlara, “Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın” dedim, “Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalim'de oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun.”
Sürgünden Dönenlerin Listesi
(Ezr.2:1-70)
4Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı. 5Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:
6Babil Kralı Nebukadnessar'ın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. 7Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler.
Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:
8Paroşoğulları: 2172
9Şefatyaoğulları: 372
10Arahoğulları: 652
11Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2818
12Elamoğulları: 1254
13Zattuoğulları: 845
14Zakkayoğulları: 760
15Binnuyoğulları: 648
16Bevayoğulları: 628
17Azgatoğulları: 2322
18Adonikamoğulları: 667
19Bigvayoğulları: 2067
20Adinoğulları: 655
21Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
22Haşumoğulları: 328
23Besayoğulları: 324
24Harifoğulları: 112
25Givonlular: 95
26Beytlehemliler ve Netofalılar: 188
27Anatotlular: 128
28Beytazmavetliler: 42
29Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
30Ramalılar ve Gevalılar: 621
31Mikmaslılar: 122
32Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123
33Öbür Nevo Kenti'nden olanlar: 52
34Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1254
35Harimliler: 320
36Erihalılar: 345
37Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721
38Senaalılar: 3930
39Kâhinler:
Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
40İmmeroğulları: 1052
41Paşhuroğulları: 1247
42Harimoğulları: 1017
43Levililer:
Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74
44Ezgiciler:
Asafoğulları: 148
45Tapınak kapı nöbetçileri:
Şallumoğulları, Ateroğulları,
Talmonoğulları, Akkuvoğulları,
Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138
46Tapınak görevlileri:
Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
47Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,
48Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,
49Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,
50Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,
51Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,
52Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,
53Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
54Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
55Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
56Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
57Süleyman'ın kullarının soyu:
Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,
58Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
59Şefatyaoğulları, Hattiloğulları,
Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.
60Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan olanlar: 392
61Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmer'den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
62Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642
63Kâhinlerin soyundan:
Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları. 64Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı. 65Vali, Urim ile Tummim'i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
66Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
67-69Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle,
kadınlı erkekli 245 ezgici,
736 at,
245 katır[a],
435 deve,
6 720 eşek vardı.
70Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1 000 darik[b] altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.
71Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darik[c] altın, 2 200 mina[ç] gümüş verdiler. 72Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darik altın, 2 000 mina[d] gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.
73 Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:2 Hanani’yle Bkz. Neh.1:2’ye ait not. kale Bkz. Neh.2:8 ve Neh.3:1’e ait notlar. Yeruşalim’e yönetici atadım Kentin bazı bölümlerinden sorumlu olan Refaya ve Şallum’un (Neh.3:9,Neh.3:12) üzerinde yetki sahibi olacak biri.
7:3 Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Normalde kapılar şafakta açılırdı.Ancak halkın henüz uyanmadığı bir anda gerçekleşebilecek bir saldırıyı engellemek için bu zamana kadar beklenirdi.
7:6-73 Temel olarak Ezr.2. bölümdeki liste ile benzerdir.
7:43 74 Bkz. Ezr.2:40’a ait not.
7:57,60 Süleyman’ın kullarının soyu Bkz. Ezr.2:55,Ezr.2:58’e ait not.
7:70 darik Bkz. Ezr.2:69’a ait not.
7:73 kentlerine yerleştiler Bkz. Ezr.2:70’e ait not. yedinci ay İÖ EkimKasım 444.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş