Nehemya 8

8
Ezra Yasa Kitabı'nı Halka Okuyor
1 İsrailliler kentlerine yerleştikten sonra, yedinci ay tek vücut halinde Su Kapısı'nın karşısındaki alanda toplandılar. Bilgin Ezra'ya RAB'bin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiği buyrukları içeren Yasa Kitabı'nı getirmesini söylediler. 2Yedinci ayın birinci günü Kâhin Ezra Yasa Kitabı'nı halkın toplandığı yere getirdi. Dinleyip anlayabilecek kadın erkek herkes oradaydı. 3Ezra Su Kapısı'nın karşısındaki alanda kadınların, erkeklerin ve anlayabilecek yaştaki çocukların önünde, sabahtan öğlene kadar Yasa Kitabı'nı okudu. Herkes dikkatle dinledi.
4Bilgin Ezra toplantı için hazırlanmış ahşap bir zemin üzerinde duruyordu. Sağında Mattitya, Şema, Anaya, Uriya, Hilkiya ve Maaseya vardı. Solunda ise Pedaya, Mişael, Malkiya, Haşum, Haşbaddana, Zekeriya ve Meşullam duruyordu.
5Ezra halkın gözü önünde kitabı açtı. Halktan daha yüksek bir yerde duruyordu. Kitabı açar açmaz herkes ayağa kalktı. 6Ezra yüce Tanrı'ya, RAB'be övgüler sundu. Bütün halk ellerini kaldırarak, “Amin! Amin!” diye karşılık verdi. Hep birlikte eğilip yere kapanarak RAB'be tapındılar.
7Levililer'den Yeşu, Bani, Şerevya, Yamin, Akkuv, Şabbetay, Hodiya, Maaseya, Kelita, Azarya, Yozavat, Hanan ve Pelaya ayakta duran halka yasayı anlattılar. 8Tanrı'nın Yasa Kitabı'nı okuyup açıkladılar, herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar.
9Vali Nehemya, Kâhin ve Bilgin Ezra ve halka öğretmenlik yapan Levililer, “Bugün Tanrınız RAB için kutsal bir gündür. Yas tutup ağlamayın” dediler. Çünkü bütün halk Kutsal Yasa'yı dinlerken ağlıyordu.
10Nehemya da, “Gidin, yağlı yiyip tatlı için” dedi, “Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. RAB'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar.”
11Levililer, “Sakin olun, bugün kutsal bir gündür, üzülmeyin” diyerek halkı yatıştırdılar. 12Böylece herkes yiyip içmek, yiyeceklerini başkalarıyla paylaşmak ve büyük şenlik yapmak üzere evinin yolunu tuttu. Çünkü kendilerine okunanları anlamışlardı.
13Ertesi gün bütün aile başları, kâhinler ve Levililer Kutsal Yasa'nın buyruklarını öğrenmek için Bilgin Ezra'nın çevresine toplandılar. 14 Yasada RAB'bin Musa aracılığıyla verdiği şu buyruğu buldular: Yedinci ayda kutlanan bayramda İsrailliler çardaklarda oturmalı. 15Bütün kentlerde ve Yeruşalim'de şu duyuru yapılsın: “Dağlara çıkın; yasada yazılana uygun olarak, çardak yapmak üzere zeytin, iğde, mersin ve hurma dalları, sık yapraklı ağaç dalları getirin.”
16Böylece halk dalları getirip damlarında, evlerinin ve Tanrı Tapınağı'nın avlularında, Su Kapısı ve Efrayim Kapısı alanlarında çardaklar yaptı. 17Sürgünden dönen herkes yaptığı çardakta oturdu. İsrailliler Nun oğlu Yeşu'nun döneminden beri böyle bir kutlama yapmamışlardı. Herkes büyük sevinç içindeydi. 18Ezra ilk günden son güne kadar, her gün Tanrı'nın Yasa Kitabı'nı okudu. Yedi gün bayram yaptılar. Sekizinci gün kural uyarınca kutsal toplantı yapıldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-18 İÖ 458’ de kente gelişinden beri geçen yaklaşık on üç yıllık süre içerisinde Ezra’dan söz edilen ilk yerdir (bkz. Ezra: Giriş). Halkın RAB’be kendini yeniden adayıp adamadığı, O’nun sözüne bağlı kaldıklarında anlaşılacaktır.
8:1 tek vücut halinde... toplandılar Bkz. Ezr.3:1 ve ilgili not. Su Kapısı’nın karşısındaki alanda Bkz. Neh.3:16; ayrıca bkz. Neh.3:26 ve Ezr.10:9’a ait notlar. Bilgin Bkz. Ezr.1:1-6’ ya ait not. Yasa Kitabı’nı Ya Yasa’nın Tekrarı Kitabı ya da Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabı (Pentatuk) anlamındadır (bkz. Yşu.1:8 ve 2Kr.22:8’e ait notlar; ayrıca bkz. Pentatuk: Giriş, s.xxvii).
8:2 Yedinci ayın birinci günü İÖ 8 Ekim 444. Yahudi takviminin yılbaşı günü olup (bkz. Lev.23:24’e ait not), Boru Çalma Günü olarak kutlanır (Say.29:1-6) ve gündelik işler bırakılarak dinsel tören düzenlenirdi. kadın Bkz. Neh.10:28. Normalde toplantılara dâhil olmayan kadınlar (bkz. Çık.10:11’e ait not), bunun gibi büyük törenlere çocuklarıyla birlikte katılırlardı (Yas.31:12; Yşu.8:35; 2Kr.23:2).
8:3 okudu Bkz. Çık.24:7; Elç.8:30 ve ilgili not; 1Ti.4:13.
8:5 kitabı Bkz. Çık.17:14’ye ait not. herkes ayağa kalktı Yahudi din adamları bu ayetten, Tevrat okunurken saygı göstergesi olarak cemaatin ayakta durması gerektiği sonucunu çıkarmıştır. Bu adet, bazı kiliselerde de görülür.
8:6 ellerini kaldırarak Teslimiyet, yakarış ve övgü ifadesidir (bkz. Çık.9:29 ve ilgili not; Mez.28:2; Mez.134:2; 1Ti.2:8). Amin! Amin! Bkz. Yas.27:15; Rom.1:25’e ait notlar; krş. 2Kr.11:14; Luk.23:21. tapındılar Tıpkı İbrahim’in uşağı (Yar.24:52), Musa (Çık.34:8), Yeşu (Yşu.5:14) ve Eyüp (Eyü.1:20) gibi.
8:8 okuyup... açıkladılar İbranice’den Aramice diline çeviri yapıp anlamını ve önemini açıklamak anlamına gelir.
8:9 Nehemya... Ezra Bu açıklamadan da aynı çağda yaşadıkları anlaşılmaktadır (bkz. Neh.12:26,Neh.12:36). Yas tutup Bkz. Ezr.10:6 ve ilgili not; Est.9:22; Yşa.57:18-19; Yer.31:13. ağlamayın Bkz. Neh.1:4; Ezr.3:13 ve ilgili not; Ezr.10:1. dinlerken ağlıyordu Kendilerinin ve atalarının günahlarından ötürü duydukları vicdan azabı ve pişmanlık yüzünden.
8:10 yağlı yiyip tatlı için Krş. 1Ta.29:22; 2Ta.30:21-26. Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin Kutlama zamanlarında yoksullara yardım etmek âdetti (2Sa.6:19; Est.9:22; krş. 1Ko.11:20-22; Yak.2:14-16).
8:14 çardaklarda Bkz. Çık.23:16; Lev.23:34,Lev.23:42 ve Yu.7:37’ye ait notlar.
8:15 mersin Hoş kokulu, yaprak dökmeyen ve hep yeşil kalan bir ağaç türü (bkz. Yşa.41:19; Yşa.55:13; Zek.Yşa.1:8,Yşa.1:10-11). hurma dalları Eriha bölgesinde hurma ağacına sıkça rastlanırdı (Yas.34:3; 2Ta.28:15). sık yapraklı ağaç dalları Yahudiler, bu bayramdan itibaren sonraki tüm Çardak Bayramlarını sağ elleriyle lulav (hurma, mersin ve söğüt dalları) sallayarak ve sol ellerinde etrog (Filistin’de yetişen bir tür turunçgil ağacı) dalları tutarak kutladılar.
8:16 Tapınağı’nın avlularında Bkz. Neh.13:7’ye ait not; Elç.3:2’ye ait not. Efrayim Kapısı Yeruşalim’in en eski surunun kapısı (bkz. Neh.3:6’ya ait not; ayrıca bkz. 2Kr.14:13). Bu kapı, Nehemya tarafından onarılmıştır (2Kr.12:39).
8:17 Yeşu’nun döneminden beri Asıl anlatılmak istenen, Yeşu’nun döneminden beri Çardak Bayramı’nın bu kadar büyük bir coşkuyla kutlanmamış olduğudur (krş. 2Ta.30:26; 2Ta.35:18; bkz. 2Ta.7:8-10; Ezr.3:4).
8:18 toplantı Bkz. Say.29:35.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş