Nehemya 2

2
Nehemya Yeruşalim'e Gidiyor
1Kral Artahşasta'nın[a] krallığının yirminci yılı, Nisan[b] ayıydı. Krala getirilen şarabı alıp kendisine sundum. O güne kadar beni hiç üzgün görmemişti. 2Bu yüzden, “Neden böyle üzgün görünüyorsun?” diye sordu, “Hasta olmadığına göre, bir derdin olmalı.”
Çok korktum. 3 Krala, “Tanrı sana uzun ömürler versin” dedim, “Atalarımın gömüldüğü kent yıkıldı, kapıları yakıldı. Nasıl üzülmem?”
4-5Kral, “Dileğin ne?” diye sordu.
Göklerin Tanrısı'na dua edip krala şöyle dedim: “Eğer uygun görüyorsan, benden hoşnut kaldınsa, lütfen beni Yahuda'ya, atalarımın gömüldüğü kente gönder; kenti onarayım.”
6Kral kraliçeyle birlikte oturuyordu. “Yolculuğun ne kadar sürer?” diye sordu, “Ne zaman dönersin?” Böylece kral dileğimi uygun buldu ve beni göndermeyi kabul etti. Ona ne zaman döneceğimi söyledim.
7Sonra şöyle dedim: “Uygun görüyorsan, Yahuda'ya varmamı sağlamaları için, Fırat'ın batı yakasındaki valilere birer mektup yazılsın. 8Bir de kralın orman sorumlusu Asaf'a bir mektup götürmek istiyorum. Tapınağın yanındaki kalenin kapıları, kent surları ve oturacağım evin yapımı için bana kereste versin.” Tanrım bana destek olduğu için kral dileklerimi yerine getirdi.
9Fırat'ın batı yakasındaki valilere gidip kralın mektuplarını verdim. Kral benimle birlikte komutanlar ve atlılar göndermişti. 10Horonlu Sanballat ile Ammonlu görevlilerden Toviya, İsrail halkının iyiliği için birinin çalışmaya geldiğini duyunca çok sıkıldılar.
11Yeruşalim'e gittim. Orada üç gün kaldıktan sonra, 12gece kalkıp birkaç adamla birlikte işe koyuldum. Yeruşalim için yapacaklarıma ilişkin Tanrı'dan aldığım esini kimseye açıklamadım. Bindiğim hayvandan başka hayvan götürmemiştim.
13Hâlâ karanlıktı. Dere Kapısı'ndan Ejder Pınarı'na, oradan Gübre Kapısı'na gittim. Yeruşalim'in yıkılan surlarını, yanıp kül olan kapılarını gözden geçirdim. 14Sonra Pınar Kapısı'na, Kral Havuzu'na doğru gittim. Ne var ki, yol bindiğim hayvanın geçmesine uygun değildi. 15Gece karanlığında dere boyunca ilerledim, surları gözden geçirip geri geldim. Sonunda Dere Kapısı'ndan girip yerime döndüm. 16Yetkililer nereye gittiğimi, ne yaptığımı bilmiyorlardı. Çünkü Yahudiler'e, kâhinlere, soylulara, yetkililere ve öteki görevlilere henüz hiçbir şey söylememiştim.
17Sonra onlara, “İçine düştüğümüz yıkımı görüyorsunuz” dedim, “Yeruşalim yıkılmış, kapıları ateşe verilmiş. Gelin, Yeruşalim surlarını onaralım, utancımıza son verelim.” 18Onlara Tanrı'nın bana nasıl destek olduğunu ve kralın söylediklerini anlattım.
Onlar da, “Haydi, onarmaya başlayalım” dediler. Var güçleriyle bu hayırlı işe başladılar.
19Ama Horonlu Sanballat, Ammonlu görevlilerden Toviya, Arap Geşem yapacaklarımızı duyunca, bizi küçümseyip alay ettiler. “Ne yapıyorsunuz? Krala baş mı kaldırıyorsunuz?” dediler.
20Onları şöyle yanıtladım: “Göklerin Tanrısı bizi başarılı kılacaktır. Biz O'nun kulları olarak onarımı başlatacağız. Ama sizin Yeruşalim üzerinde ne hakkınız, ne de payınız olacak, adınız bile anılmayacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 krallığının yirminci yılı, Nisan ayıydı İÖ Mart sonuNisan başı 444. beni hiç üzgün görmemişti Kralın hizmetkârlarından, kişisel sorunları ne olursa olsun kralın huzurunda güler yüzlü olmaları beklenirdi.
2:3 Tanrı sana uzun ömürler versin Krallara hitap ederken kullanılan bir ifade. Atalarımın gömüldüğü kent Yeruşalim (bkz. Neh.2:5). Atalara ait mezarların bakımını sağlamak Ortadoğu kültüründe önemlidir. Nehemya bu şekilde kralın anlayışlı olmasını sağlamaya çalışmış olabilir.
2:4-5 dua edip Nehemya Kitabı’nda, her durumda dua etmenin önemi vurgulanır (bkz. Neh.1:4; Neh.4:4,Neh.4:9; Neh.5:19; Neh.6:9,Neh.6:14; Neh.13:14,Neh.13:22, 29,31).
2:6 kraliçeyle Ya Artahşasta’nın eşi Damaspiya’dır ya da ana kraliçe Amestris’tir. Pers İmparatorluğu’nda kraliçenin etkisi oldukça güçlüydü. Yolculuğun ne kadar sürer? Nehemya muhtemelen, önce kısa bir süre için izin istemiş, ardından bu süreyi uzatmıştır. Neh.5:14 ayetinde, Nehemya’nın Yahuda Valisi olarak ilk dönemde on iki yıl görev yaptığı belirtilir.Artahşasta’nın krallığının 32. yılında, krala rapor vermek için geri dönmüş, ardından ikinci kez Yahuda’ya gitmiştir (Neh.13:6-7).
2:7 Yahuda’ya varmamı sağlamaları için... mektup yazılsın Pers yetkililerin Nehemya’ya yolculuğu sırasında yiyecek ve içecek sağlamasını emreden bir mektup. Fırat’ın batı yakasındaki Bkz. Ezr.4:10’a ait not.
2:8 orman İbranice’de “pardes” olan sözcük, eski Farsça’dan alınmış olup duvar veya çitle çevrili alan, dinlenme yeri veya park anlamlarına gelir. Eski Antlaşma boyunca bu ayet dışında yalnızca Vai.2:5 (“bahçeler, parklar” diye çevrilmiştir) ve Ezg.4:13 (“bahçe” diye çevrilmiştir) ayetlerinde geçer. Septuaginta metninde (Grekçe) “paradeisos” sözcüğü kullanılmıştır. Zamanla bu sözcük firdevs (cennet) anlamını kazanmıştır (bkz. Luk.23:43; 2Ko.11:3-4; Va.2:7; Makale: Cennet, Cehennem, s.1898). Kralın ormanının yerinin, ya Süleyman’ın Yeruşalim’in yaklaşık 10 km güneyindeki Etam’da bulunan bahçeler (bkz. Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 8.7.3) ya da Lübnan’daki ormanlar olduğu tahmin edilir. O bölgede yetişen meşe, kavak ve yabanıl fıstık ağaçları, kent kapılarının ve evlerin damlarının yapımında (Hoş.4:13), Lübnan sediri de iç döşemede kullanılırdı. kalenin Muhtemelen, Büyük Hirodes tarafından inşa edilen Antonia Kalesi’nden önce tapınağın kuzeyinde bulunan kaleden söz edilmektedir (Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 15.11.4; bkz. Elç.21:34,Elç.21:37; Elç.22:24).
2:9 komutanlar ve atlılar Nehemya resmi olarak Yahuda Valisi olduğundan, Ezra’nın aksine, kendisine silahlı bir muhafız birliği eşlik ediyordu (bkz. Ezr.8:22).
2:10 Horonlu Sanballat Horon’un, Yeruşalim’in 18 km kuzeybatısında yer alan ve kente giden ana yolu koruyan iki kentten biri (Aşağı Beythoron veya Yukarı Beythoron) olduğu tahmin edilir (bkz. Yşu.10:10; Yşu.16:3,Yşu.16:5; Apokrifa’dan, 1. Makabeler Yşu.3:16; Yşu.7:39). Babil kökenli bir ada sahip olan Sanballat, Nehemya’nın en büyük politik karşıtıydı (Yşu.2:19; Yşu.4:1,Yşu.4:7; Yşu.6:1-2,Yşu.6:5,Yşu.6:12,Yşu.6:14; Yşu.13:28); İÖ beşinci yüzyılın sonlarına ait, Yahuda Valisi Bigvay’a (Farsça biçimi “Bagohi” olabilir) gönderilen bir Elefantin Yazması’nda, Samiriye Valisi olduğu belirtilir (krş. Neh.4:1-2). Toviya ‘RAB iyidir’ anlamına gelir. Toviya, büyük olasılıkla RAB’be inanan biridir. Yalnızca adının anlamı değil, oğlu Yehohanan’ın surları onaran gruplardan birinin lideri olan Berekya oğlu Meşullam’ın kızı ile evli olması da bu olasılığı arttırır (Neh.3:4,Neh.3:30; Neh.6:18). Ammonlu Bkz. Ezr.9:1; Yar.19:36-38’e ait not. Toviya muhtemelen Persler’in yönetimindeki Ammon (Doğu Şeria) bölgesinin valisiydi. Tarihsel kaynaklarda, Toviya adını taşıyan nüfuzlu bir aileninAmmon bölgesiyle yakın bir ilişkisi olduğu belirtilir. Bugünkü Ürdün’ün başkenti Amman, adını Ammon’dan almıştır. çok sıkıldılar Sanballat ve Toviya’nın muhalefetinin nedeni politiktir; Samiriye Valisi’nin gücü ve yetkisi, Nehemya’nın gelişi ile tehdide uğramıştır.
2:11 üç gün Bkz. Ezr.8:32’ye ait not.
2:13 Dere Kapısı’ndan Bkz. Neh.3:13. 2Ta.26:9’da Uzziya’nın, batı surlarında bulunan, Hinnom ve Kidron vadileri arasında kalan büyük vadiye hâkim kuleleri sağlamlaştırdığı belirtilir. 1927-1928’ de yapılan kazı çalışmalarında, Pers İmparatorluğu döneminden kalan ve Dere Kapısı olduğu saptanan kapının kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Ejder Pınarı’na Birçok araştırmacı, Ejder Pınarı’nın Hinnom ve Kidron vadilerinin birleştiği noktada (Yeruşalim’in güneydoğu sırtlarının 230 m güneyi) bulunan Eyn-Rogel pınarı olduğunu ileri sürer (Yşu.15:7-8; Yşu.18:16; 2Sa.17:17; 1Kr.1:9). Başka bir görüşe göre ise, bu pınar Şelah (Şiloah) Havuzu’dur. Gübre Kapısı’na Büyük olasılıkla, Hinnom Vadisi’ndeki çöplüğe açılan kapıdır (krş. Neh.3:13-14; Neh.12:31; 2Kr.23:10). Dere Kapısı’nın yaklaşık 450 m güneyinde bulunmaktadır (2Kr.3:13).
2:14 Pınar Kapısı’na Muhtemelen Eyn-Rogel’e doğru uzanan güneydoğu surundadır (bkz. Neh.3:15; Neh.12:37). Kral Havuzu’na Kral Hizkiya, Kidron ve Hinnom vadilerinin birleşme noktasındaki surların dışında bulunan kral bahçesini (2Kr.25:4) sulamak için, Şelah tünelinden (krş. 2Kr.20:20; 2Ta.32:30) taşan suyun akış yönünü değiştirmiştir. Bu nedenle Kral Havuzu, ya Şelah Havuzu (2Ta.3:15) ya da hemen bitişiğindeki Birket el-Hamra olmalıdır. yol... uygun değildi Muhtemelen kentin doğu tarafındaki destekleyici setlerin (krş. Millo, 2Sa.5:9; 1Kr.9:15,1Kr.9:24) yıkılmış olması nedeniyle.
2:15 Dere Kapısı’ndan Kidron Vadisi’ne bakan kapı.
2:16 soylulara Önemli aile reisleri (bkz. Neh.3:5’e ait not; Neh.4:14,Neh.4:19; Neh.5:7; Neh.6:17; Neh.7:5; Neh.13:17).
2:17 Kentin surları ve kapıları İÖ 586’ da Nebukadnessar tarafından yıkılmıştı ve onarma girişimlerine rağmen hâlâ yıkık durumdaydı. Halk ve önderler bu görüntüye alıştıklarından dolayı başka birinin, kenti hâlâ eski haliyle hatırlayan birinin onları girişimde bulunmak üzere teşvik etmesi gerekmişti.
2:18 Tanrı’nın... ve... kralın Tanrı’nın olayları nasıl yönlendirdiğini bilmek halkı cesaretlendirir.
2:19 Sanballat... Toviya Bkz. Neh.2:10’a ait not. Arap Bkz. 2Ta.9:14; Yşa.21:13; Yer.25:24. Araplar, Asur döneminden Pers dönemine dek Eski Ürdün’de egemenlik sürdüler. Asurlu II. Sargon, İÖ 715’ te bazıAraplar’ı yeniden Samiriye’ye yerleştirdi. İlk Grek ve Roma kaynaklarında, Araplar’ın Pers yönetimi altında ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğundan söz edilir. Geşem Geş em’in, Kuzeydoğu Mısır’dan Kuzey Arabistan’a kadar uzanan ve vaat edilen toprakların güney bölümünü de içeren geniş araziyi kontrolü altında tutan bir kuzeyArap konfederasyonunu yönettiği tahmin edilir. Geşem, Nehemya’nın bağımsız bir krallık kurmasından korktuğu için karşı çıkmış olabilir.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş