Nehemya 5

5
Nehemya Yoksullara Yardım Ediyor
1Bir süre sonra kadınlı erkekli halk Yahudi kardeşlerinden şiddetle yakınmaya başladı. 2Bazıları, “Biz kalabalığız” diyordu, “Oğullarımız, kızlarımız çok. Yaşamak için buğdaya ihtiyacımız var.”
3Bazıları da, “Kıtlıkta buğday almak için tarlalarımızı, bağlarımızı, evlerimizi ipotek ediyoruz” diyordu.
4Bazıları ise, “Krala vergi ödemek için tarlalarımızı, bağlarımızı karşılık gösterip borç para aldık” diyordu, 5“Yahudi kardeşlerimizle aynı kanı taşımıyor muyuz? Bizim çocuklarımızın onlarınkinden ne farkı var? Oğullarımızı kızlarımızı köle olarak satmak zorunda kaldık. Kızlarımızdan bazıları cariye olarak satıldı bile. Çaresiz kaldık. Çünkü tarlalarımız, bağlarımız başkalarının elinde.”
6Onların bu dertlerini, yakınmalarını duyunca çok öfkelendim. 7 Düşününce soylularla yetkilileri suçlu buldum. Onlara, “Kardeşlerinizden faiz alıyorsunuz!” dedim. Onlara karşı herkesi bir araya topladım. Sonra şöyle dedim: 8“Biz yabancılara satılan Yahudi kardeşlerimizi elimizden geldiğince geri almaya çalışırken siz kardeşlerinizi satıyorsunuz. Yine bize satılsınlar diye mi?” Sustular, söyleyecek söz bulamadılar.
9Sonra, “Yaptığınız doğru değil” dedim, “Düşmanlarımız olan öteki ulusların aşağılamalarından kaçınmak için Tanrı korkusuyla yaşamanız gerekmez mi? 10Kardeşlerim, adamlarım ve ben ödünç olarak halka para ve buğday veriyoruz. Lütfen faiz almaktan vazgeçelim! 11Tarlalarını, bağlarını, zeytinliklerini, evlerini onlara hemen geri verin. Bir de faiz olarak aldığınız gümüşün, buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının yüzde birini verin.”
12“Veririz” dediler, “Artık onlardan hiçbir şey istemeyeceğiz. Ne diyorsan öyle yapacağız.”
Kâhinleri çağırdım ve yetkililere kâhinlerin önünde verdikleri sözü tutacaklarına ilişkin ant içirdim. 13Sonra eteğimi silktim ve dedim ki, “Kim verdiği sözü tutmazsa, Tanrı da onu böyle silksin; malını mülkünü elinden alsın; tamtakır bıraksın.” Herkes buna, “Amin” dedi ve RAB'be övgüler sundu. Ve sözlerini tuttular.
14Yahuda'da valilik yaptığım on iki yıl boyunca, ilk atandığım günden son güne kadar, Artahşasta'nın krallığının yirminci yılından otuz ikinci yılına dek, ne ben, ne kardeşlerim valiliğe ayrılan yiyecek bütçesine dokunmadık. 15Benden önce görev yapan valiler halka yük oldular. Onlardan kırk şekel[a] gümüşün yanısıra yiyecek ve şarap da aldılar. Uşakları bile halkı ezdi. Ama ben Tanrı'dan korktuğum için böyle davranmadım. 16Surların onarımını sürdürdüm. Adamlarımın hepsi işin başında durdu. Bir tarla bile satın almadık.
17Çevremizdeki uluslardan bize gelenlerin dışında Yahudiler'den ve yetkililerden yüz elli kişi soframa otururdu. 18Benim için her gün bir boğa, altı seçme koyun, tavuklar kesilir, on günde bir de her türden bolca şarap hazırlanırdı. Bütün bunlara karşın valiliğin yiyecek bütçesine dokunmadım. Çünkü halk ağır yük altındaydı.
19Ey Tanrım, bu halk uğruna yaptıklarım için beni iyilikle an.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-19 Nehemya, Yeruşalim’in surlarının onarılması sırasında Tanrı’nın buyruklarına uygun olmayan davranışlar sergilenmeye başlandığını gördü. Varlıklı İsrailliler, hem yaşanan kıtlıktan ötürü hem de kendi tarlalarında çalışmayıp surların onarımı işine katıldıklarından geçim sıkıntısı çeken yoksul soydaşlarının bu durumundan faydalanmaya çalışıyordu.
5:1 Halk sadece yabancı yetkililerden değil, ülke savunması için herkese ihtiyaç duyulan böyle bir zamanda fakir komşularından yararlanmaya çalışan yurttaşlarından da yakınıyordu.
5:2 buğdaya Bir ailenin aylık ihtiyacı yaklaşık 200 kg buğdaydı.
5:3 kıtlık Ekonomik durum, kıtlık ile birlikte daha da kötüleşmişti. ipotek Krş. Yşa.5:8.
5:4 vergi Pers Kralı İsrailliler’den emlak ve tarım vergisi alıyordu.
5:5 köle olarak Ekonomik sıkıntı dönemlerinde, aile üyeleri teminat olarak gösterilmek suretiyle, borç para alınırdı. Evin erkeği borcu geri ödeyemezse çocuğu, karısı ve hatta kendisi köle olarak satılabilirdi. Borçlu kalan bir İsrailli, borçlu olduğu kimseye kiralık işçi olarak hizmet ederdi (Lev.25:39-40). Köle olarak kalmak istemeyen, yedinci yılda serbest bırakılırdı (Yas.15:12-18).
5:7 faiz Bkz. Çık.22:25-27; Lev.25:36; Yas.15:1-11 ve Yas.23:20’ye ait notlar. Kutsal Yasa’ya göre, ödünç verilen bir maldan faiz alınmaz. Ödünç verme, sıkıntı içinde olan İsrailli’ye yapılan yardım olduğundan, faizinden kazanç sağlamak uygun değildi.
5:8 yabancılara İbraniler’in köle olarak yabancılara satılması yasaktı. satılan Yahudi kardeşlerimizi Fakirleşen Yahudiler işçi olarak kiralanabilir, ancak köle olarak satılamazdı (Lev.25:39-42).
5:9 doğru değil Başkalarına, özellikle imanlı kardeşlere, şefkat ve merhamet göstermemek hem Yaradan’a hakarettir hem Sina Dağı’nda yapılan antlaşmaya saygısızlıktır hem de öbür insanların önünde kötü bir tanıklıktır (krş. Özd.14:31; 1Pe.2:12-15).
5:10 Nehemya’nın cömertliği örnek bir davranıştı ve alacaklıları yatıştıracak bir çözüm getiriyordu.
5:11 yüzde birini Büyük olasılıkla ayda yüzde bir olmak üzere, yıllık yüzde on iki değerinde bir faiz oranı söz konusudur. gümüşün, buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının Bkz. Neh.10:37 ve Yas.7:1 3’ e ait notlar.
5:13 eteğimi silktim Edilen yeminin ciddiyetini ve yerine getirilmediği takdirde cezasının şiddetini ifade eden bir eylemdir. Amin Bkz. Neh.8:6; Say.5:22; ayrıca bkz. Yas.27:15’e ait not.
5:14 otuz ikinci yılına İÖ 1 Nisan 433’ten, 19 Nisan 432’ye kadar olan süre. Nehemya, Pers Kralı Artahşasta’nın sarayına geri çağrılmadan önceki (Neh.13:6) ilk döneminde on iki yıl boyunca vali olarak görev yaptı. Sonra tekrar Yeruşalim’e dönüp (Neh.13:7) bir süre daha valilik görevini yerine getirdi. valiliğe ayrılan yiyecekbütçesine Bkz. Neh.5:18. Eyalet yöneticileri ihtiyaçlarını genellikle eyalet halkından aldığı vergilerle karşılardı. Ancak Nehemya kendisine ait olanlardan bile feragat etti (krş. Pavlus, 1Ko.9. bölüm; 2Se.3:8-9).
5:15 valiler Terim İbranice’de, Şeşbasar (Ezr.5:14), Zerubbabil (Hag.1:1,Hag.1:14; Hag.2:2) ve çeşitli Pers görevlileri (Ezr.5:3,Ezr.5:6; Ezr.6:6-7,Ezr.6:13; Ezr.8:36; Neh.2:7,Neh.2:9; Neh.3:7) için kullanılmıştır. Nehemya burada Zerubbabil gibi nitelikli kişilerden söz etmemektedir. Mühürler ve mühür nişanları gibi yeni arkeolojik bulgular, Nehemya’dan önce Yahuda’yı yöneten valiler olduğunu kanıtlamıştır.
5:17 Önderlerden sosyal sorumluluklarının bir parçası olarak cömertçe ikramlarda bulunmaları beklenirdi.
5:18 Bu miktarda etle (17. ayette belirtilen yetkililer ve yüz elli Yahudi dâhil olmak üzere) 600-800 kişi doyurulabilir. tavuklar Tavuk İÖ 2000 yılında İndus Nehri Vadisi’nde evcilleştirilmiş ve III. Tutmos’un döneminde (İÖ 15. yüzyıl) Mısır’a getirilmiştir. Mezopotamya ve Yunanistan’a gelişi ise İÖ sekizinci yüzyılda gerçekleşmiştir.
5:19 Bkz. Neh.1:8’a ait not; krş. İbr.6:10. Tanrı sadakatle yapılan her hizmeti görür ve ödüllendirir (bkz. 1Ko.3:10-15; 1Ko.4:1-6; 2Ko.5:9-10).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş