Nehemya 4

4
Onarıma Karşı Çıkanlar
1Sanballat surları onardığımızı duyunca öfkeden deliye döndü. Bizimle alay etmeye başladı. 2Dostlarının ve Samiriye ordusunun önünde, “Bu zavallı Yahudiler ne yaptıklarını sanıyorlar?” dedi, “Onlara izin verirler mi? Kurban mı kesecekler? Bir günde mi bitirecekler? Küle dönmüş molozların arasından taşları mı canlandıracaklar?”
3Yanında duran Ammonlu Toviya, “Yaptıkları şu taş duvara bak!” dedi, “Üzerine bir tilki çıksa yıkılır.”
4O zaman şöyle dua ettim: “Ey Tanrımız, bize kulak ver! Hor görüyorlar bizi. Onların aşağılamalarını kendi başlarına döndür. Sürüldükleri ülkede yağmaya uğrasınlar. 5Suçlarını bağışlama, günahlarını unutma. Çünkü biz çalışanları aşağıladılar.”
6Surun onarımına devam ettik; yarı yüksekliğe kadar suru tamamladık. Çünkü herkes canla başla çalışıyordu.
7Sanballat, Toviya, Araplar, Ammonlular ve Aşdotlular Yeruşalim surlarındaki onarımın ilerlediğini, gediklerin kapanmaya başladığını duyunca çok öfkelendiler. 8Hepsi bir araya gelerek Yeruşalim'e karşı savaşmak ve kentte karışıklık çıkarmak için düzen kurdular. 9Ama biz Tanrımız'a dua ettik ve gece gündüz onları gözetlesinler diye nöbetçiler diktik.
10O sırada Yahudalılar, “Yük taşıyanların gücü tükendi” dediler, “O kadar moloz var ki, artık surların onarımını sürdüremiyoruz.”
11Düşmanlarımız ise, “Onlar anlamadan, bizi görmeden aralarına girip hepsini öldürerek bu işe son verelim” diye düşünüyorlardı.
12Çevrede yaşayan Yahudiler gelip on kez bizi uyardılar. “Yanımıza gelin, yoksa size her yönden saldıracaklar” dediler.
13Bu yüzden, surların en alçak yerlerinin arkasına, tamamlanmamış yerlere, çeşitli boylardan kılıçlı, mızraklı, yaylı adamlar yerleştirdim. 14Durumu görünce ayağa kalktım; soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese, “Onlardan korkmayın!” dedim, “Yüce ve görkemli Rab'bi anımsayın. Kardeşleriniz, oğullarınız, kızlarınız, karılarınız, evleriniz için savaşın.”
15Kurdukları düzeni anladığımız düşmanlarımızın kulağına gitti. Tanrı düzenlerini boşa çıkarmıştı. O zaman hepimiz surlara, işimizin başına döndük.
16O günden sonra adamlarımın yarısı çalışırken öbür yarısı mızraklı, kalkanlı, yaylı ve zırhlı olarak nöbet tuttu. Önderler Yahudalılar'ın arkasında yer almıştı. 17Duvarcılar, yükleri taşıyanlar, yükleyenler bir eliyle çalışıyor, bir eliyle silah tutuyordu. 18Yapıcılar kılıç kuşanmış, öyle çalışıyorlardı. Boru çalansa benim yanımdaydı. 19Soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese, “İş çok büyük ve dağınık” dedim, “Surların üzerinde her birimiz ayrı yerde, birbirimizden uzaktayız. 20Nereden boru sesini işitirseniz, orada bize katılın. Tanrımız bizim için savaşacak.”
21İşte böyle çalışıyorduk. Yarımız gün doğumundan yıldızlar görünene kadar mızraklarla nöbet tutuyordu. 22O sırada halka, “Herkes geceyi yardımcısıyla birlikte Yeruşalim'de geçirsin” dedim, “Gece bizim için nöbet tutsunlar, gündüz de çalışsınlar.” 23Ne ben, ne kardeşlerim, ne adamlarım, ne de yanımdaki nöbetçiler, giysilerimizi çıkarmadık. Herkes suya bile silahıyla gitti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:4-5 Bkz. Mez.5:10’a ait not; krş. Yer.18:23.
4:7 Aşdotlular Bkz. Yşa.20:1.Aşdot, Pers yönetimi altındayken bölge başkentiydi.
4:9 dua ettik ve... nöbetçiler diktik Dua ve tedbir, iman ve eylemin hem Tanrı’nın yapacaklarıyla hem de insanın yapabilecekleriyle ilgili yönünü belirtir.
4:10 gücü tükendi İş daha tamamlanmadan (Neh.4:6) halk yorgun düşmüştü.
4:11 Ya Nehemya’nın kendisine haber veren dostları vardı ya da düşman söylentiler yayıyordu.
4:13 en alçak yerlerin... tamamlanmamış yerlere Sur boyunca en zayıf olan noktalar.
4:14 Rab’bi anımsayın Bkz. Neh.1:8’e ait not. Korkuyu yenmenin etkin bir yoludur (bkz. Yas.3:22; Yas.20:3,Yas.20:4; Yas.31:6; Mez.56:3-4; Yşa.8:12-13; Yşa.51:12-13).
4:18 Boru Bkz. Yşu.6:4,Yşu.6:6,Yşu.6:8,Yşu.6:13; Yşa.18:3’e ait not.
4:20 Tanrımız... savaşacak Bkz. Çık.14:13-14; Yşu.10:14,Yşu.10:42; Hak.4:14; Hak.20:35; 2Sa.5:24; 2Ta.20:6-17.
4:21 yıldızlar görünene kadar Çalışmalar normalde günbatımına kadar sürdüğünden, bu ifade, ne kadar azimli ve kararlı olduklarını göstermektedir (Yas.24:15; Mat.20:8).
4:22 Gece... nöbet tutsunlar Yeruşalim’e dışarıdan gelip geceyi kentte geçiren insanların bir bölümü de nöbetçi olarak görev yapacaktı.
4:23 Tarihçi Josefus, Nehemya’nın çalışmaktan, uykusuzluktan veya açlıktan usanmadan, temel ihtiyaçları dışında rahatıyla ilgili hiçbir şeyi önemsemeden geceleri kentte nöbet tuttuğunu belirtir (Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 11.5.8).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş