Nehemya 6

6
Nehemya'ya Kurulan Düzenler
1Surları onardığım, gediklerini kapadığım haberi Sanballat'a, Toviya'ya, Arap Geşem'e ve öbür düşmanlarımıza ulaştı. O sırada kapı kanatlarını henüz takmamıştım. 2Sanballat ile Geşem bana haber göndererek, “Gel, Ono Ovası'ndaki köylerden birinde buluşalım” dediler. Bana kötülük yapmayı düşünüyorlardı. 3Onlara haberciler göndererek, “Büyük bir iş yapıyorum, gelemem” dedim, “Yanınıza gelirsem işi bırakmış olurum; niçin iş dursun?” 4Bana dört kez bu haberi gönderdiler, ben de hep aynı yanıtı verdim.
5Sanballat beşinci kez aynı öneriyle habercisini gönderdi. Habercinin elinde açık bir mektup vardı. 6İçinde şunlar yazılıydı:
“Çevredeki uluslar arasında Geşem'in de doğruladığı bir söylenti var. Sen ve Yahudiler ayaklanmayı düşündüğünüz için surları onarıyormuşsunuz. Anlatılanlara göre kral olmak üzeresin. 7Yahuda Kralı olduğunu Yeruşalim'e duyurmak için peygamberler bile atamışsın. Bütün bunlar kralın kulağına gidecek. Onun için, gel de görüşelim.”
8Ona şu yanıtı gönderdim: “Söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Hepsini kendin uyduruyorsun.”
9Hepsi bizi korkutmaya çalışıyorlardı. “İşi bırakacaklar, onarım duracak” diye düşünüyorlardı. Ama ben, “Tanrım, ellerime güç ver” diye dua ettim.
10Bir gün Mehetavel oğlu Delaya oğlu Şemaya'nın evine gittim. Evine kapanmıştı. Bana, “Tanrı'nın evinde, tapınakta buluşalım” dedi, “Tapınağın kapılarını kapatalım, çünkü seni öldürmeye gelecekler. Gece seni öldürmeye gelecekler.”
11Ona, “Ben kaçacak adam değilim” dedim, “Benim gibi biri canını kurtarmak için tapınağa sığınır mı? Gelmeyeceğim.” 12Anladım ki, onu Tanrı göndermemiş. Bu sözleri bir peygamber gibi, benim kötülüğüm için söylemişti. Toviya ile Sanballat onu satın almışlardı. 13Bu yolla gözümü korkutup bana günah işleteceklerini düşünüyorlardı. Böylece beni kötülemek için ellerine fırsat geçmiş olacaktı.
14“Ey Tanrım, Toviya'yla Sanballat'ın yaptığı kötülüğü unutma” diye dua ettim, “Beni korkutmak isteyen kadın peygamber Noadya'yla öbür peygamberlerin yaptıklarını da unutma.”
Surların Onarımı Bitiyor
15Surların onarımı elli iki günde, yirmi beş Elul'da[a] bitti. 16Bütün düşmanlarımız bunu duydu, çevremizdeki ulusları korku sardı. Böylece düşmanlarımız özgüvenlerini büsbütün yitirdiler. Çünkü bu işi Tanrımız'ın yardımıyla başardığımızı anladılar.
17O günlerde Yahuda soylularıyla Toviya sık sık yazışıyorlardı. 18Birçok Yahudalı Toviya'ya bağlı kalacağına ant içmişti. Çünkü Toviya, Arah oğlu Şekanya'nın damadıydı. Oğlu Yehohanan da Berekya oğlu Meşullam'ın kızını almıştı. 19Soylular Toviya'nın iyiliklerini bana anlatıyor, benim söylediklerimi de ona iletiyorlardı. Toviya beni yıldırmak için sürekli mektup gönderiyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Sanballat’a, Toviya’ya, Geşem’e Bkz. Neh.2:10,Neh.2:19’a ait notlar.
6:2 Ono Ovası’ndaki Lod (bkz. Ezr.2:33’e ait not) yakınlarındaki Yafa’nın yaklaşık 1 0 km güneydoğusunda, sürgünden dönen Yahudiler’in yerleştiği en batıdaki bölgededir (Neh.7:37; Neh.11:35). Tarafsız bölge olarak önerilmesine rağmen, Nehemya bu davetin tuzak olduğunu anlamıştır.
6:5 açık bir mektup O dönemde mektup, papirüs ya da deri üzerine yazılarak rulo yapılır ve iple bağlandıktan sonra kille mühürlenirdi. Sanballat, mektubunun içeriğinin geniş bir kitle tarafından öğrenilmesini istemişti.
6:6-7 kral Pers kralları, kral olduğunu iddia eden birinin varlığı na göz yummazlardı (krş. Mat.2:1-13; Yu.19:12). peygamberler... atamışsın Eğer Sanballat’ın yazdıkları doğru olsaydı, Nehemya’nın davranışları Pers krallığına karşı ciddi bir tehdit olarak algılanabilirdi; çünkü peygamberler çoğunlukla kralları atayan kiş ilerdi ve peygamberin sözleri herhangi bir durumun gerçekliğini onaylayan yetkili söz olarak kabul edilirdi (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267).
6:11 Kâhin olmayan Nehemya’nın tapınağa girme izni yoktu ve hayatını kurtarmak uğruna Kutsal Yasa’yı çiğnemek istemiyordu (Say.18:7; krş. 2Ta.26:16-21).
6:12 Şemaya’nın Tanrı’nın sözüne aykırı bir teklifte bulunması, onun sahte bir peygamber olduğunu göstermektedir (krş. Yas.18:20; Yşa.8:19-20; bkz. Yas.13:1-5’e ait not).
6:13 Nehemya karşılaştığı tehdit karşısında bocalamış olsaydı, önder olarak itibarını kaybedebilir ve halkın cesareti kırılabilirdi.
6:14 unutma Bkz. Neh.1:8’e ait not. kadın peygamber Bkz. Çık.15:20’ye ait not.
6:15 Nehemya’nın onarımına katıldığı duvarların bir kısmı günümüzde hâlâ Yeruşalim’de sağlam durmaktadır; tarihi kesin olarak bilinmeyen bir dönemde bu duvarların güçlendirildiği tahmin edilir. elli iki günde Neredeyse yüz elli yıldır yıkıntı halinde duran surlar, Nehemya önderliğinde iki aydan kısa bir sürede yeniden inşa edilir (bkz. Neh.12:27-47). yirmi beş Elul’da İÖ 2 Ekim 444.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş