Nehemya 3

3
Surların Onarımı
1Başkâhin Elyaşiv ile öbür kâhinler işe koyulup Koyun Kapısı'nı onardılar, kapı kanatlarını kutsayıp yerine taktılar. Hammea[a] Kulesi'ne ve Hananel Kulesi'ne kadar surları kutsadılar. 2Bitişik bölümü Erihalılar, onun yanındakini de İmri oğlu Zakkur onardı.
3Balık Kapısı'nı Senaalılar onardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular, sürgülerle kapı kollarını taktılar. 4Bitişik bölümü Hakkos oğlu Uriya oğlu Meremot onardı. Onun yanındakini Meşezavel oğlu Berekya oğlu Meşullam onardı. Onun yanındakini Baana oğlu Sadok onardı. 5Onun yanındakini Tekoalılar onardı; ama soylular efendilerinin buyurduğu işlere el atmadılar.
6Eski Kapı'yı Paseah oğlu Yoyada ile Besodya oğlu Meşullam onardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular, sürgülerle kapı kollarını taktılar. 7Bitişik bölümü Givonlu Melatya, Meronotlu Yadon ve Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisinin yönetiminde yaşayan Givonlular'la Mispalılar onardı. 8Onların yanındakini kuyumculardan biri olan Harhaya oğlu Uzziel onardı. Onun yanındakini baharatçı Hananya onardı. Yeruşalim surlarını Geniş Duvar'a kadar onardılar. 9Onların yanındaki bölümü Yeruşalim'in yarısını yöneten Hur oğlu Refaya onardı. 10Bunun yanındaki bölüm Harumaf oğlu Yedaya'nın evinin karşısına düşüyordu. O bölümü Yedaya onardı. Onun yanındakini Haşavneya oğlu Hattuş onardı. 11Harim oğlu Malkiya ile Pahat-Moav oğlu Haşşuv başka bir bölümü ve Fırınlar Kulesi'ni onardılar. 12Onların yanındaki bölümü Yeruşalim'in öbür yarısını yöneten Halloheş oğlu Şallum kızlarıyla birlikte onardı.
13Dere Kapısı'nı Hanun ve Zanoah'ta yaşayanlar onardı. Kapı kanatlarını yerlerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar. Ayrıca Gübre Kapısı'na kadar uzanan surlarda bin arşınlık[b] yer onardılar.
14Gübre Kapısı'nı Beythakkerem bölgesini yöneten Rekav oğlu Malkiya onardı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar.
15Pınar Kapısı'nı Mispa bölgesini yöneten Kol-Hoze oğlu Şallun onardı. Üzerini bir saçakla kapadı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktı. Kral Bahçesi'nin yanındaki Şelah[c] Havuzu'nun duvarını Davut Kenti'nden inen merdivenlere kadar onardı. 16Oradan ötesini Beytsur bölgesinin yarısını yöneten Azbuk oğlu Nehemya, Davut'un aile mezarlığından yapay havuza ve Yiğitler Evi'ne kadar onardı.
17Surların sonraki bölümünü aşağıdaki Levililer onardı: Bani oğlu Rehum bir sonraki bölümü onardı. Bitişiğini Keila bölgesinin yarısını yöneten Haşavya kendi bölgesi adına onardı. 18Ondan sonraki bölümü, Keila bölgesinin öbür yarısını yöneten Henadat oğlu Bavvay yönetiminde kardeşleri onardılar. 19Onun bitişiğini –silah deposuna, surun döndüğü yere kadar çıkan yolun karşısını– Mispa'yı yöneten Yeşu oğlu Ezer onardı. 20Ondan sonraki, surun döndüğü yerden Başkâhin Elyaşiv'in evinin kapısına kadar uzanan bölümü büyük çaba harcayarak Zakkay oğlu Baruk onardı. 21Ondan sonrasını, Elyaşiv'in evinin kapısından evin sonuna kadar uzanan bölümü Hakkos oğlu Uriya oğlu Meremot onardı.
22Surların sonraki bölümünü çevrede yaşayan kâhinler onardı. 23Evlerinin karşısına düşen bölümü Benyamin ile Haşşuv onardılar. Onlardan sonra, evinin bitişiği olan bölümü Ananya oğlu Maaseya oğlu Azarya onardı. 24Ondan sonraki, Azarya'nın evinden surun döndüğü köşeye kadar uzanan bölümü Henadat oğlu Binnuy onardı. 25Uzay oğlu Palal surun döndüğü köşeden sonraki bölümü ve yukarı saray muhafız avlusunun yanındaki gözetleme kulesini onardı. Ondan sonraki bölümü Paroş oğlu Pedaya onardı; 26Pedaya ile Ofel Tepesi'nde yaşayan tapınak görevlileri doğuya doğru Su Kapısı'nın önüne ve gözetleme kulesine kadarki bölümü onardılar.
27Ondan sonraki, büyük gözetleme kulesinden Ofel surlarına kadar uzanan bölümü Tekoalılar onardı. 28At Kapısı'nın yukarısını kâhinler onardı. Her biri kendi evinin karşısını yaptı. 29Onlardan sonra, evinin karşısına düşen bölümü İmmer oğlu Sadok onardı. Ondan sonrasını Doğu Kapısı'nın nöbetçisi Şekanya oğlu Şemaya onardı. 30Ondan sonraki bölümü Şelemya oğlu Hananya ile Salaf'ın altıncı oğlu Hanun onardı. Ondan sonra, odasının karşısına düşen bölümü Berekya oğlu Meşullam onardı. 31Ondan sonraki bölümü, tapınak görevlileriyle tüccarların kaldığı eve, oradan Mifkat Kapısı'na, surun yukarı köşesindeki odaya kadar, kuyumculardan biri olan Malkiya onardı. 32Surun köşesindeki odayla Koyun Kapısı arasındaki bölümü kuyumcularla tüccarlar onardılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-32 Eski Antlaşma’da Yeruşalim’in sınırlarının açıkça belirtildiği önemli bir bölümdür. Nehemya onarıma, Koyun Kapısı’ndan (kentin kuzeydoğu köşesi) başlar ve surlar etrafında saat yönünün tersine doğru ilerleyerek devam eder. Yeruşalim’in yeniden inşası çalışmasına katılmak üzere gelenlerin yurtları, muhtemelen Yahuda Krallığı’nın yönetim merkezlerini temsil etmektedir. Yapılan onarımın, sıkça düşman saldırılarına maruz kalan kapılarda yoğunlaştığı belirtilir. Yeruşalim’deki surların ve binaların hepsi aynı derecede hasarlı değildi (bkz. 2Kr.25:9).
3:1 Başkâhin ve kâhinler bu şekilde halka örnek olmuşlardı. Koyun Kapısı’nı Bkz. Neh.3:32; Neh.12:39. Yeni Antlaşma döneminde (Yu.5:2) Beytesta (ya da Beytzata) Havuzu yakınlarında (Yeruş alim’in kuzeydoğu köşesi) olduğu bilinmektedir. Günümüzde bu bölgenin yakınlarında koyun pazarı kurulmaktadır. Koyun Kapısı, muhtemelen eski Benyamin Kapısı’nın (Yer.37:1 Yer.38:7) yerini almıştır. Hammea Kulesi’ne Hammea ‘100’ anlamına gelir (krş. Neh.12:39). Bu ad, (1) kulenin yüksekliğini (100 arşın), (2) kulenin basamak sayısını veya (3) askeri bir ölçü birimini (krş. Yas.1:15) belirtiyor olabilir. Hananel Kulesi’ne Kuleler, zayıf olan kuzey noktasından gelebilecek saldırılara karşı kenti korumak amacıyla “tapınağın yanındaki kale” (Neh.2:8) ile birlikte inşa edilmişti. Tapınağın yanındaki Antonia Kalesi, Hirodes’in onarımını yaptırdığı tapınağın bulunduğu dağın kuzey köşesindeydi (ayrıca bkz. Elç.21:31-36 ve ilgili notlar).
3:3 Balık Kapısı’nı Bazı yorumculara göre bu kapı Efrayim Kapısı olarak da bilinir (bkz. Neh.12:39). İlk tapınağın döneminde Yeruşalim Kenti’nin ana girişlerinden birisiydi. Balık pazarına Sur veya Celile Gölü’nden (Neh.13:16) balık getiren tüccarlar, kente kuzey surlarında bulunan bu kapıdan girerlerdi.
3:4 Meremot Bkz. Ezr.8:33’e ait not. Meşullam Bkz. Neh.2:10’a ait not ; Neh.3:30; Neh.6:17-18.
3:5 Tekoalılar PeygamberAmos’un doğup büyüdüğü küçük bir kasaba olan Tekoa, Beytlehem’in yaklaşık 10 km güneyinde ve Yeruşalim’e 17 km uzaklıktaydı. soylular Bu sözcüğün İbranicesi, Neh.2:16’da (bkz. ilgili not) geçen sözcükten farklı olup ‘güçlü’ veya ‘muhteşem’ anlamına gelir (bkz. Neh.10:29; 2Ta.23:20; Yer.14:3). Bu sınıf, inşaat işçiliğini hor görüyordu.
3:6 Eski Kapı’yı Yeşanal Kapısı olarak da çevrilebilir. Kentin kuzeybatı köşesidir. Bazı yorumculara göre bu, 3. bölümde söz edilmeyen Efrayim Kapısı’nın (Neh.12:39) öbür adıdır.
3:8 kuyumculardan Bkz. Neh.3:31-32. Geniş Duvar’a Bkz. Neh.12:38. Duvarın İÖ yedinci yüzyılın başlarına ait olduğu ve Kral Hizkiya tarafından inşa edildiği belirlenmiştir (2Ta.32:5). İşgal döneminde (İÖ 722-721) Samiriye’den kaçan mülteciler yüzünden, güvenliği artırmak amacıyla, sınırlarının eski yerinden Geniş Duvar ve ötesine doğru genişletilmesi gerekmişti.
3:10 Yedaya’nın evinin karşısı Bkz. Neh.3:23,Neh.3:28-30. Evi bu şekilde surlara yakın olanlar özellikle kendi güvenliklerini sağlamak için daha canla başla çalışmıştır.
3:11 Fırınlar Kulesi’ni Bu kule kentin batı surlarındaydı. Uzziya tarafından inşa edilen iki kuleden (2Ta.26:9) biridir. Bu ayette söz edilen fırınlar, “fırıncılar sokağında” (Yer.37:21) bulunan fırınlar olabilir.
3:13 Dere Kapısı’nı Bkz. Neh.2:13’e ait not. Gübre Kapısı’na Bkz. Neh.2:13’e ait not.
3:14 Beythakkerem Yeruşalim’in hemen güneyinde, Ramat Rahel olarak bilinen bir uyarı noktasıdır (yerden yüksek seviyede, genellikle büyük bir ateşle işaret verilen yerdir; Yer.6:1). Persler’in döneminde, muhtemelen bölge valisinin konutu olarak kullanılmaktaydı.
3:15 Çeşme Kapısı’nı... Kral Bahçesi’nin Bkz. Neh.2:14’e ait not. Şelah Havuzu’nun Muhtemelen Yşa.22:9’da söz edilenAşağı Havuz’dur (bkz. ilgili not; Yşa.8:6’ya ait not). Davut Kenti’nden Bkz. Neh.12:37; 2Sa.5:7 ve ilgili not.
3:16 Beytsur Yeruşalim’in 20 km güneyinde, Yahuda’yı da kapsayan Yehud bölgesinin (bu bölge Persler’in yönetimi altındaydı) başkentiydi. 1931 ve 1957’de yapılan kazı çalışmaları, bölgede İÖ beşinci yüzyılda buraya yerleşimin arttığını ortaya çıkarmıştır. Davut’un aile mezarlığından Krş. Neh.2:5. Davut’un Yeruşalim’de bulunan mezarının yeri kesin olarak bilinmemektedir (1Kr.2:10; 2Ta.21:20; 2Ta.32:33; Elç.2:29). Yiğitler Evi’ne Daha sonraları kışla veya cephanelik olarak kullanılan (krş. Neh.3:19), Davut’un “yiğit adamlarının evi” (bkz. 2Sa.23:8-39) olabilir.
3:17-18 Keila Yeruşalim’in 3 0 km güneybatısında bulunan ve Davut’un krallığı döneminde önem kazanan kent (1Sa.23:1-13).
3:19 surun döndüğü yere Bkz. 2Ta.26:9.
3:20-21 Başkâhin ve hizmetindeki kâhinlerin evleri, kent içerisinde doğu suru boyunca yer almaktaydı.
3:25 yukarı saray Büyük olasılıkla eskiden Kral Davut’un yaş adığı sarayıdır (bkz. Neh.12:37). Süleyman’ın sarayında olduğu gibi, burada da bir muhafız avlusu bulunmaktaydı (Yer.32:2).
3:26 Ofel Tepesi’nde Bkz. 3.27. Tam olarak, Yeruşalim’in güneydoğu tepesinin kuzey bölümünde ve tapınak bölgesinin hemen güneyinde yer almaktadır (2Ta.27:3). Su Kapısı’nın Yeruş alim’in ana su kaynağı olan Gihon Irmağı’na açılır. Kutsal Yasa’nın okunuşu (Neh.8:1,Neh.8:3,Neh.8:16) bu alanda gerçekleştiğine göre geniş bir meydana açılıyor olmalıdır.
3:27 Tekoalılar Tekoalı soylular sorumluluklarından kaçarken, Tekoa halkı iki kat iş yapmıştır (bkz. Neh.3:5’e ait not).
3:28 At Kapısı’nın Kraliçe Atalya’nın öldürüldüğü yerdir (2Ta.23:15). Büyük olasılıkla, kent surlarının doğudaki en uç noktasıdır. Bu kapıdan Kidron Vadisi’ne geçiliyordu (Yer.31:40).
3:29 Doğu Kapısı’nın Muhtemelen günümüzde Altın Kapı olarak bilinen kapının yerinde bu kapı vardı.
3:31 kuyumculardan Bkz. Neh.3:8. Mifkat Kapısı’na “Yoklama Kapısı” diye de bilinir. Doğu surunun kuzey bölümünde bulunmaktaydı.
3:32 Koyun Kapısı Bkz. Neh.3:1 ve ilgili not.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş