Nehemya 2:8

8Bir de kralın orman sorumlusu Asaf'a bir mektup götürmek istiyorum. Tapınağın yanındaki kalenin kapıları, kent surları ve oturacağım evin yapımı için bana kereste versin.” Tanrım bana destek olduğu için kral dileklerimi yerine getirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:8 orman İbranice’de “pardes” olan sözcük, eski Farsça’dan alınmış olup duvar veya çitle çevrili alan, dinlenme yeri veya park anlamlarına gelir. Eski Antlaşma boyunca bu ayet dışında yalnızca Vai.2:5 (“bahçeler, parklar” diye çevrilmiştir) ve Ezg.4:13 (“bahçe” diye çevrilmiştir) ayetlerinde geçer. Septuaginta metninde (Grekçe) “paradeisos” sözcüğü kullanılmıştır. Zamanla bu sözcük firdevs (cennet) anlamını kazanmıştır (bkz. Luk.23:43; 2Ko.11:3-4; Va.2:7; Makale: Cennet, Cehennem, s.1898). Kralın ormanının yerinin, ya Süleyman’ın Yeruşalim’in yaklaşık 10 km güneyindeki Etam’da bulunan bahçeler (bkz. Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 8.7.3) ya da Lübnan’daki ormanlar olduğu tahmin edilir. O bölgede yetişen meşe, kavak ve yabanıl fıstık ağaçları, kent kapılarının ve evlerin damlarının yapımında (Hoş.4:13), Lübnan sediri de iç döşemede kullanılırdı. kalenin Muhtemelen, Büyük Hirodes tarafından inşa edilen Antonia Kalesi’nden önce tapınağın kuzeyinde bulunan kaleden söz edilmektedir (Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 15.11.4; bkz. Elç.21:34,Elç.21:37; Elç.22:24).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş