Nehemya 10

10
1Antlaşmayı mühürleyenler şunlardı:
Hakalya oğlu Vali Nehemya ve Sidkiya.
2Kâhinler:
Seraya, Azarya, Yeremya, 3Paşhur, Amarya, Malkiya, 4Hattuş, Şevanya, Malluk, 5Harim, Meremot, Ovadya, 6Daniel, Ginneton, Baruk, 7Meşullam, Aviya, Miyamin, 8Maazya, Bilgay, Şemaya.
9Levililer:
Azanya oğlu Yeşu, Henadat oğullarından Binnuy, Kadmiel; 10arkadaşları Şevanya, Hodiya, Kelita, Pelaya, Hanan, 11Mika, Rehov, Haşavya, 12Zakkur, Şerevya, Şevanya, 13Hodiya, Bani, Beninu.
14Halk önderleri:
Paroş, Pahat-Moav, Elam, Zattu, Bani, 15Bunni, Azgat, Bevay, 16Adoniya, Bigvay, Adin, 17Ater, Hizkiya, Azzur, 18Hodiya, Haşum, Besay, 19Harif, Anatot, Nevay, 20Magpiaş, Meşullam, Hezir, 21Meşezavel, Sadok, Yaddua, 22Pelatya, Hanan, Anaya, 23Hoşea, Hananya, Haşşuv, 24Halloheş, Pilha, Şovek, 25Rehum, Haşavna, Maaseya, 26Ahiya, Hanan, Anan, 27Malluk, Harim, Baana.
28“Halkın geri kalanı, kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, Tanrı'nın Yasası uğruna çevre halklardan ayrılmış olan herkes, karıları ve anlayıp kavrayacak yaştaki oğullarıyla, kızlarıyla birlikte 29soylu kardeşlerine katıldılar. Tanrı'nın, kulu Musa aracılığıyla verdiği yasaya göre yaşamak, Egemenimiz RAB'bin bütün buyruklarına, ilkelerine, kurallarına uymak üzere ant içtiler, uymayacaklara lanet okudular.
30 “Çevremizdeki halklara kız verip kız almayacağız.
31 “Çevre halklardan Şabat Günü ya da kutsal bir gün eşya veya tahıl satmak isteyen olursa almayacağız. Yedi yılda bir toprağı sürmeyeceğiz ve bütün alacaklarımızı sileceğiz.
32-33 “Tanrımız'ın Tapınağı'nın giderlerini karşılamak üzere hepimiz sorumluluk alıyoruz. Her yıl şekelin üçte birini[a] vereceğiz. Bu para adak ekmekleri, günlük tahıl sunusu ve yakmalık sunular, Şabat günleri, Yeni Aylar ve öbür bayramlarda sunulan kurbanlar, kutsal sunular, İsrail'in günahlarını bağışlatacak sunular ve Tanrımız'ın Tapınağı'nın öteki işleri için harcanacak.
34“Kâhinler, Levililer ve halk hep birlikte kura çektik. Aileler her yıl Kutsal Yasa'ya uygun olarak Tanrımız RAB'bin sunağında yakılmak üzere belirli zamanlarda odun getirecek.
35 “Ayrıca her yıl toprağımızın ve meyve ağaçlarımızın ilk ürününü RAB'bin Tapınağı'na götüreceğiz.
36 “Yasaya uygun olarak, ilk doğan oğullarımızı, hayvanlarımızı, ilk doğan sığırlarımızı ve davarlarımızı Tanrımız'ın Tapınağı'na, tapınakta hizmet eden kâhinlere götüreceğiz.
37 “Hamurlu yiyeceklerimizin, kaldırdığımız ürünlerin, bütün ağaçlarımızın meyvelerinin, yeni şarabımızın, zeytinyağımızın ilkini Tanrımız'ın Tapınağı'nın depolarına getirip kâhinlere vereceğiz. Toprağımızın ondalığını Levililer'e vereceğiz, çünkü çalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor. 38 Levililer ondalıkları toplarken Harun soyundan bir kâhin yanlarında bulunacak. Levililer topladıkları ondalığın onda birini Tanrımız'ın Tapınağı'ndaki depolara, hazine odalarına bırakacak. 39İsrail halkıyla Levililer, buğdaydan, yeni şaraptan, zeytinyağından verilen armağanları, tapınak eşyalarının, kâhinlerin, tapınak kapı nöbetçilerinin ve ezgicilerin bulunduğu odalara koyacaklar.
“Artık Tanrımız'ın Tapınağı'nı göz ardı etmeyeceğiz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-27 Resmi mühür taşıyan ve seksen dört kişinin kaydını içeren resmi bir liste.
10:2-8 Bu adların neredeyse yarısı Neh.12:1-7’de tekrar geçer.
10:9-13 Bu adların çoğu Neh.8:7 ve Neh.9:4-5’teki Levililer’in listesinde de yer alır.
10:14-27 Bu kategorideki adların neredeyse yarısı Neh.7:6-63 ve Ezr.2:1-61’deki listelerde de geçer.
10:28 Halkın geri kalanı Antlaşmada mührü bulunmayanlar, yani antlaşmayı onaylamayanlar (krş. Neh.1:38-10:1). kapı nöbetçileri Bkz. Ezr.2:42’ye ait not. karıları... oğullarıyla, kızlarıyla Bkz. Neh.8:2’ye ait not.
10:31-33 Büyük olasılıkla, Neh.13:15-22’de belirtilen yolsuzlukları düzeltmek için Nehemya tarafından konulan kurallar.
10:31 Şabat Günü... almayacağız Oysa Çık.20:8-11 ve Yas.5:12-15 ayetleri Şabat Günü ticaret yapmayı tamamen yasaklamaz (bkz. Yer.17:19-27;Amo.8:5 ve ilgili not). Yedi yılda bir toprağı sürmeyeceğiz ve bütün alacaklarımızı sileceğiz Bkz. Lev.25:4’e ait not.
10:32-33 ş ekelin üçte birini Çık.30:13-14’e göre, yirmi yaş ve üstündeki herkesin simgesel bağışlanma bedeli olarak “yarım şekel”i RAB’be sunması gerekti. Nehemya’nın döneminde şekelin sadece üçte birinin bağışlanması, o dönemdeki ekonomik sıkıntıdan ötürü olmalıdır. Yoaş yıllık parayı tapınağın onarımı için kullanmıştır (2Ta.24:4-14). Yeni Antlaşma döneminde de Yahudiler’in Yeruşalim’deki tapınağa yarım şekellik (iki dirheme karşılık gelmektedir) sunu gönderdiği görülür (Mat.17:24). ekmekleri Bkz. Lev.24:8’e ait not.
10:34 kura çektik Bkz. Neh.11:1. Kura, genellikle küçük taşlardan veya tahta parçalarından yapılan zarlarla çekilirdi. Bazen de oklar kullanılırdı (Hez.21:21; ayrıca bkz. Özd.16:33 ve Elç.1:26’ya ait notlar). yakılmak üzere... odun Tapınakta bulunan sunağın üzerindeki ateşin sürekli yanık halde tutulması gerekiyordu (Lev.6:12-13).
10:35 ilk ürününü Levililer’in ve kâhinlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tapınağa götürülürdü (bkz. Çık.23:19 ve ilgili not; Say.18:13; Yas.26:1-11; Hez.44:30).
10:36 ilk doğan Bkz. Çık.13:13.
10:37 yeni şarabımızın Bkz. Yas.7:13’e ait not. depolarına Tapınağın avlularında, gümüş, altın ve kutsal eşyalar için kullanılan depolar bulunurdu (krş. Neh.10:38-39; Neh.12:44; Neh.13:4-5,Neh.13:9; Hez.8:28-30). Levililer’e Levililer geçimlerini verilen ondalıklarla sağlıyordu (Neh.13:12-13; Say.18:21-32). ondalıkları Bkz. Yar.14:20; Yar.28:22; Lev.27:30 ve ilgili not; Amo.4:4.
10:39 Bkz. Neh.13:11. göz ardı etmeyeceğiz Peygamber Hagay (Hag.1:4-9), İsrail halkına tapınağı ihmal etmekle suç işlediklerini bildirmişti.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş