Nehemya 11

11
Yeruşalim'de Yaşayanlar
(1Ta.9:3-17)
1Halkın önderleri Yeruşalim'e yerleşti. Geri kalanlar aralarında kura çektiler. Her on kişiden biri kutsal kente, Yeruşalim'e yerleşecek, öteki dokuz kişiyse kendi kentlerinde kalacaklardı. 2Halk Yeruşalim'de yaşamaya gönüllü olanların hepsini kutladı.
3 Yeruşalim'e yerleşen bölge önderleri şunlardır: –Ancak bazı İsrailliler, kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri, Süleyman'ın kullarının soyundan gelenler Yahuda kentlerine, her biri kendi kentindeki kendi mülküne yerleşti. 4Yahuda ve Benyamin halkından bazılarıysa Yeruşalim'de kaldı.–
Yahuda soyundan gelenler:
Peres soyundan Mahalalel oğlu Şefatya oğlu Amarya oğlu Zekeriya oğlu Uzziya oğlu Ataya, 5Şela soyundan Zekeriya oğlu Yoyariv oğlu Adaya oğlu Hazaya oğlu Kol-Hoze oğlu Baruk oğlu Maaseya. 6Peresoğulları'ndan Yeruşalim'e 468 yiğit yerleşti.
7Benyamin soyundan gelenler:
Yeşaya oğlu İtiel oğlu Maaseya oğlu Kolaya oğlu Pedaya oğlu Yoet oğlu Meşullam oğlu Sallu. 8Onu Gabbay ve Sallay izledi; toplam 928 yiğit. 9Zikri oğlu Yoel onlara önderlik ediyordu, Hassenua oğlu Yahuda ise kentte vali yardımcısıydı.
10Kâhinler:
Yoyariv oğlu Yedaya, Yakin, 11Ahituv oğlu Merayot oğlu Sadok oğlu Meşullam oğlu Hilkiya oğlu tapınak baş görevlisi Seraya 12ve tapınağa hizmet eden kardeşleri; toplam 822 kişi. Malkiya oğlu Paşhur oğlu Zekeriya oğlu Amsi oğlu Pelalya oğlu Yeroham oğlu Adaya 13ve aile başları olan kardeşleri; toplam 242 kişi. İmmer oğlu Meşillemot oğlu Ahzay oğlu Azarel oğlu Amaşsay ve 14kardeşlerinden oluşan 128 cesur yiğit. Haggedolim oğlu Zavdiel onlara önderlik ediyordu.
15Levililer:
Bunni oğlu Haşavya oğlu Azrikam oğlu Haşşuv oğlu Şemaya. 16Levililer'in önderlerinden Şabbetay'la Yozavat Tanrı Tapınağı'nın dış işlerini yönetiyordu. 17Asaf oğlu Zavdi oğlu Mika oğlu Mattanya şükran duasını okuyan tapınak korosunu yönetiyordu. Kardeşlerinden Bakbukya ise ikinci derecede görevliydi. Ayrıca Yedutun oğlu Galal oğlu Şammua oğlu Avda vardı. 18Kutsal kentte yaşayan Levililer 284 kişiydi.
19Tapınak kapı nöbetçileri:
Kapılarda Akkuv, Talmon ve kardeşleri nöbet tutardı. Toplam 172 kişiydiler.
20İsrailliler'in geri kalanı, kâhinlerle Levililer ise Yahuda'nın öbür kentlerine dağılmıştı. Herkes kendi mülküne yerleşmişti.
21Tapınak görevlileri Ofel'de yaşıyordu. Önderleri Siha ile Gişpa idi.
22Tanrı'nın Tapınağı'nda ezgi söyleyenlere Asaf soyundan gelenler önderlik ediyordu. Bu soydan Mika oğlu Mattanya oğlu Haşavya oğlu Bani oğlu Uzzi Yeruşalim'de, Levililer'in başında bulunuyordu. 23Pers Kralı'nın ezgicilerle ilgili buyruğu vardı. Düzenli olarak her gün ücretlerini alacaklardı.
24Yahuda oğlu Zerah'ın soyundan Meşezavel oğlu Petahya İsrail halkının genel temsilcisi olarak Pers Kralı'na yardımcı oluyordu.
Yeruşalim Dışındakiler
25Kırsal bölgelerde, köylerde yaşayanlara gelince: Bazı Yahudalılar Kiryat-Arba ve köylerinde, bazıları Divon ve köylerinde, bazıları Yekavseel ve köylerinde, 26bazıları Yeşua'da, Molada'da, Beytpelet'te, 27Hasar-Şual'da, Beer-Şeva ve köylerinde, 28bazıları Ziklak'ta, Mekona ve köylerinde, 29bazıları Eyn-Rimmon'da, Sora'da, Yarmut'ta, 30Zanoah'ta, Adullam ve köylerinde, bazıları Lakiş ve çevresinde, bazıları da Azeka ve köylerinde yaşıyordu. Yahudalılar'ın yaşadığı bu yerler Beer-Şeva ile Hinnom Vadisi arasındaki toprakları kapsıyordu.
31Benyamin soyundan olanlar Geva'da, Mikmas'ta, Aya'da, Beytel ve köylerinde, 32Anatot'ta, Nov'da, Ananya'da, 33Hasor'da, Rama'da, Gittayim'de, 34Hadit'te, Sevoim'de, Nevallat'ta, 35Lod'da, Ono'da ve Esnaf Vadisi'nde yaşıyordu. 36Bölükler halinde Yahuda'dan gelen bazı Levililer de Benyamin'e yerleşti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1 kura çektiler Bkz. Neh.10:34’e ait not. Her on kişiden biri... Yeruşalim’e yerleşecek Tarihçi Josefus bu uygulamanın, halkı kent dışındaki kırsal bölgelerden kent merkezine taşıma şeklinde olduğunu belirtir (Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 11.5.8). kutsal kente Bkz. Yşa.48:2 ve ilgili not; Dan.9:24; Mat.4:5-6 ; Mat.27:53; Va.11:2; krş. Yoe.3:17.
11:2 Kurayla belirlenenlere (Neh.11:1) ek olarak, sorumluluk hisseden bazı kişiler Yeruşalim’e yerleşmeye gönüllü oldu. Ancak halkın çoğunluğu yaşadığı yerde kalmayı tercih etti, çünkü öyle huzursuz bir dönemde surların yıkık olduğu Yeruşalim’de yaşamak güvenli olmazdı; ayrıca Yeruşalim’e taşınmak için sürgündeyken sahip oldukları çiftliklerini ve mal mülklerini satmak zorunda kalacaklardı.
11:3-19 1Ta.9:2-21’deki liste, Babil’deki sürgünden döndükten sonra Yeruşalim’e ilk yerleşenlerin listesine benzer bir listedir.
11:16 dış işlerini Tapınağın dışındaki, ancak tapınak ile ilgili görevler (krş. 1Ta.26:29).
11:17 Asaf Bkz. Ezr.2:41; Mez.50’nin başlığı; 73-83.’ ün başlıkları. Yedutun Bkz. 1Ta.16:42; 1Ta.25:1,1Ta.25:3; 2Ta.5:12; Mez.39’un başlığı; 62’nin başlığı; 77’nin başlığı.
11:18 284 1 192 (12-14. ayetlerdeki “822”, “242” ve “128”in toplamı) kâhin ile karşılaştırıldığında, Levililer’in sayısının az olması dikkat çekicidir (bkz. Ezr.2:40’a ait not).
11:20 kendi mülküne Ganimet olarak veya miras yoluyla elde edilmiş, satılamaz nitelikteki araziler, binalar ve taşınabilir eşyalar vb. (bkz. Yar.31:14; Say.18:21; Say.27:7; Say.34:2; Say.36:3; 1Kr.21:1-4).
11:21 Ofel Bkz. Neh.3:26’ya ait not.
11:23 Pers Kralı’nın... buyruğu Davut, ezgiciler de dâhil olmak üzere Levililer’in hizmetlerini düzenlemişti (1Ta.25.blm). Pers Kralı I. Darius, kendisi ve oğulları için dua etsinler diye Yahudi ileri gelenlerine krallık hazinesinden maaş öderdi (Ezr.6:10). Muhtemelen, I. Artahşasta da Levili ezgiciler için aynısını yapmıştır.
11:25-30 Yahuda’daki ilk kentlere ilişkin önemli bir liste. Bu adlardan Divon, Yeşua, Mekona, Eyn-Rimmon (krş. Yşu.15:32) ve Yekavseel (krş. Yşu.15:21) dışındakiler,Yşu.15. bölümde de geçer; Ezr.2:21-22’deki listede ise burada yer almayan kentler de bulunur.
11:25 Kiryat-Arba Bkz. Yar.23:2’ye ait not. Helenistik dönemde birçok Yahuda kentiyle birlikte İdumeyalılar’ın eline geçmiştir.
11:26 Molada’da Beer-Şeva yakınlarında olup, daha sonra İdumeyalılar tarafından fethedilmiştir. Beytpelet’te Beer-Şeva yakınlarındadır.
11:27 Beer-Şeva Bkz. Yar.21:31’e ait not. Arkeolojik çalışmalar, kentin İÖ 701’ de Sanherib tarafından yıkıldığını ve kentte yerleşimin ancak Pers döneminde yeniden başladığını ortaya çıkarmıştır.
11:28 Ziklak’ta Gat Kralı Akiş tarafından Davut’a verilmiş (1Sa.27:6) ve Amalekliler tarafından ele geçirilmiştir (1Sa.30:1; bkz. Yşu.15:31).
11:29 Eyn-Rimmon’da Muhtemelen Beer-Şeva’nın 1 5 km kuzeydoğusundaki Kirbet Um Er-Ramamin’dir (bkz. Yşu.15:32). Sora’da Bkz. Hak.13:2’ye ait not. Yarmut’ta Elefteropolis’in (Beyt Cibrin) 12 km kuzeydoğusunda olup Yeşu’nun saldırısını durdurmaya çalışmış olan güneydeki beş Kenan kentinden biridir (Yşu.10:3-5).
11:30 Zanoah’ta Yahuda ve Filist arasında alçak tepelerin bulunduğu Şefela bölgesinde bir köy. Zanoahlılar, Dere Kapısı’nı onarmışlardı (Neh.3:13). Bölge, Beyt Şemeş’in 5 km güneydoğusundaki Kirbet Zanu’ya yakındır. Adullam Bkz. Yar.38:1’e ait not. Lakiş Bkz. Yşu.10:3; ayrıca bkz. Yşa.36:2 ve Mik.1:13’e ait notlar. Azeka Bkz. Yer.34:7’ye ait not. Hinnom Vadisi Yeruşalim’in batısı ve güneyi boyunca uzanan vadi. Yeni Antlaşma’daki Grekçe söyleniş biçimi “Geenna”’ dır.
11:31-35 Burada listelenen Benyamin köylerinin çoğu, Neh.7:26-38 ve Ezr.2:23-35 ayetlerinde de geçer.
11:31 Geva’da Bkz. Neh.12:29; ayrıca bkz. 1Sa.13:3’e ait not. Mikmas’ta Bkz. 1Sa.13:2’ye ait not. Aya’da Ay Kenti’nin öbür adıdır (bkz. Yşu.1:8’ e ait not). Beytel Bkz. Yar.12:8; Yşu.7:2; Ezr.2:28 ve Amo.4:4’e ait notlar.
11:32 Anatot’ta Bkz. Yer.1:1’e ait not. Nov’da Bkz. 1Sa.21:1’e ait not.
11:34 Hadit’te Lod’un yaklaşık 5 km kuzeydoğusundadır (bkz. Neh.7:37; Ezr.2:33).
11:35 Lod’da Bkz. Ezr.2:33’e ait not. Ono’da Bkz. Neh.6:2’ye ait not. Esnaf Vadisi’nde Bkz. 1Ta.4:14; Lod ve Ono arasındaki geniş vadi. Vadinin adı, eskiden bölgede yaşayan Filistli demircilerden gelir (1Sa.13:19-20).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş