Nehemya 12

12
Kâhinler ve Levililer
1Şealtiel oğlu Zerubbabil ve Yeşu ile birlikte sürgünden dönen kâhinlerle Levililer şunlardır:
Kâhinler: Seraya, Yeremya, Ezra, 2Amarya, Malluk, Hattuş, 3Şekanya, Rehum, Meremot, 4İddo, Ginneton, Aviya, 5Miyamin, Maadya, Bilga, 6Şemaya, Yoyariv, Yedaya, 7Sallu, Amok, Hilkiya, Yedaya. Bunlar Yeşu'nun döneminde kâhinlere ve öbür kardeşlerine önderlik ediyorlardı.
8Levililer:
Yeşu, Binnuy, Kadmiel, Şerevya, Yahuda ve şükran ezgileri sorumlusu Mattanya ile kardeşleri. 9Öbür kardeşleri Bakbukya ile Unni ezgiler söylenirken onların karşısında dururdu.
10Yeşu Yoyakim'in babasıydı. Yoyakim Elyaşiv'in babası, Elyaşiv Yoyada'nın babası, 11Yoyada Yonatan'ın babası, Yonatan Yaddua'nın babasıydı.
12Yoyakim'in döneminde, kâhin ailelerinin başları şunlardı:
Seraya ailesinin başında Meraya, Yeremya'nın Hananya, 13Ezra'nın Meşullam, Amarya'nın Yehohanan, 14Meliku'nun Yonatan, Şevanya'nın Yusuf, 15Harim'in Adna, Merayot'un Helkay, 16İddo'nun Zekeriya, Ginneton'un Meşullam, 17Aviya'nın Zikri, Minyamin'in, Moadya'nın Piltay, 18Bilga'nın Şammua, Şemaya'nın Yehonatan, 19Yoyariv'in Mattenay, Yedaya'nın Uzzi, 20Sallay'ın Kallay, Amok'un Ever, 21Hilkiya'nın Haşavya, Yedaya'nın Netanel.
22Levililer'den Elyaşiv, Yoyada, Yohanan ve Yaddua'nın yaşadığı günlerde, Pers Kralı Darius'un döneminde, Levili aile başlarının ve kâhinlerin kaydı tutuldu. 23Levili aile başlarının listesi Elyaşiv oğlu Yohanan'ın yaşadığı döneme kadar tarihler kitabına yazıldı.
24Levili önderlerden Haşavya, Şerevya ve Kadmiel oğlu Yeşu bir yanda, kardeşleri öbür yanda durur, Tanrı adamı Davut'un buyruğu uyarınca karşılıklı övgüler ve şükürler sunarlardı.
25Mattanya, Bakbukya, Ovadya, Meşullam, Talmon ve Akkuv kapılarda nöbet tutarak kapılara yakın ambarları korumakla görevliydiler.
26Yosadak oğlu Yeşu oğlu Yoyakim'in ve Vali Nehemya ile Kâhin ve Bilgin Ezra'nın yaşadığı dönemde bu insanlar görev yaptı.
Yeruşalim Surlarının Kutsanması
27Yeruşalim surları Tanrı'ya adanacağı zaman, nerede bir Levili varsa aranıp bulundu ve Yeruşalim'e getirildi. Çünkü surları sevinçle, şükranla, ezgilerle, zil, çenk ve lirlerle adamak istiyorlardı. 28-29Ezgiciler Yeruşalim çevresindeki bölgelerden, Netofalılar'ın köylerinden, Beytgilgal'dan, Geva ve Azmavet çevresinden toplandı. Yeruşalim çevresinde köyler kurmuşlardı. 30Kâhinlerle Levililer önce kendilerini, sonra halkı, kapıları ve surları paklama görevini yerine getirdiler.
31Yahudalı önderleri surların üzerine çıkardım. Şükrederek yürüsünler diye iki büyük gruba ayırdım. Birinci grup sağdan Gübre Kapısı'na doğru yürüdü. 32Arkalarından Hoşaya ve Yahudalı önderlerin yarısı, 33Azarya, Ezra, Meşullam, 34Yahuda, Benyamin, Şemaya, Yeremya 35ve borazan çalan bazı kâhinler izliyordu. Asaf oğlu Zakkur oğlu Mikaya oğlu Mattanya oğlu Şemaya oğlu Yonatan oğlu Zekeriya 36ve kardeşleri Şemaya, Azarel, Milalay, Gilalay, Maay, Netanel, Yahuda ve Hanani Tanrı adamı Davut gibi çalgılarıyla yürüyorlardı. Bilgin Ezra onlara öncülük ediyordu. 37Pınar Kapısı'ndan Davut Kenti'nin merdivenlerinden dosdoğru surlara çıktılar; Davut'un sarayının üst tarafından geçerek doğuya doğru, Su Kapısı'na kadar yürüdüler.
38Şükürler sunarak yürüyen öbür grupsa surların üzerinde sola doğru ilerliyordu. Halkın yarısıyla birlikte ben de onları izledim. Fırınlar Kulesi'nden geçip Geniş Duvar'a kadar yürüdük. 39Efrayim Kapısı'nı, Eski Kapı'yı, Balık Kapısı'nı, Hananel Kulesi'ni, Hammea[a] Kulesi'ni geçip Koyun Kapısı'na kadar gittik. Muhafızlar Kapısı'nda durduk.
40Şükürler sunarak yürüyen bu iki grup Tanrı Tapınağı'nda durdu. Görevlilerin yarısıyla birlikte ben de durdum. 41Benim grubumda borazan çalan şu kâhinler vardı: Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikaya, Elyoenay, Zekeriya, Hananya. 42Ayrıca Maaseya, Şemaya, Elazar, Uzzi, Yehohanan, Malkiya, Elam, Ezer. Ezgiciler Yizrahya'nın öncülüğünde yüksek sesle ezgiler söylediler. 43O gün pek çok kurban kesildi. Halk coşku içindeydi, çünkü Tanrı onlara büyük sevinç vermişti. Kadınlarla çocuklar da bu sevince katıldılar. Yeruşalim'den gelen sevinç sesleri uzaklardan duyulabiliyordu.
44Bu arada bağışların, ilk ürünlerin ve ondalıkların konacağı ambarları gözetecek bazı kişiler görevlendirildi. Bunlar Kutsal Yasa'nın kâhinler ve Levililer için öngördüğü yardımları kentlerin çevresindeki kırsal bölgelerden toplayıp ambarlara getirmekle sorumluydu. Yahudalılar kâhinlerle Levililer'in hizmetinden hoşnuttu. 45 Çünkü onlar Tanrıları'nın hizmetini ve paklama görevini yerine getiriyorlardı. Ezgicilerle kapı nöbetçileri de Davut'la oğlu Süleyman'ın buyruğuna uygun olarak sorumluluklarını yerine getirdiler. 46Çünkü eskiden, Davut'un ve Asaf'ın yaşadığı yıllarda, ezgicileri yönetenler vardı. Tanrı'ya övgü ve şükür ezgileri söylenirdi. 47Zerubbabil'in ve Nehemya'nın yaşadığı dönemde bütün İsrail halkı bağışlarıyla ezgicilerin ve kapı nöbetçilerinin ücretlerini gününde karşıladı. Levililer'in hakkını ayırdılar, Levililer de Harun soyundan gelenlerin hakkını ayırdı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1 Şealtiel oğlu Zerubbabil Bkz. Ezr.3:2,Ezr.3:8; Ezr.5:2; ayrıca bkz. Hag.1:1’e ait not. Yeşu Babil sürgününden İÖ 538-537’ de dönenler arasındadır (bkz. Neh.12:10,Neh.12:26; Neh.7:7; Ezr.2:2 ve ilgili not; Hag.1:1; Zek.Hag.3:1 ve ilgili not). Ezra Ezra Kitabı’nı yazan kişi değildir. Sürgünden ilk dönüş başladıktan seksen yıl sonra sürgünden dönen kafilelerden birinin önderidir.
12:7 kâhinlere... önderlik ediyorlardı Yirmi dört kâhin bölüğünün görev devir düzeni Davut zamanında oluşturulmuştu (bkz. 1Ta.24:3,1Ta.24:7-19 ve 1Ta.24:4’e ait not). 1-7. ayetlerde, kâhin gruplarının yirmi iki önderi sıralanmaktadır.
12:9 onların karşısında dururdu Bkz. Neh.12:24; Ezr.3:11 ve ilgili not; krş. 2Ta.7:6. Ezgiler, koronun iki bölümü karşı karşıya duracak biçimde karşılıklı olarak söylenirdi.
12:10 Yeşu Bkz. Neh.12:1’e ait not. Yoyakim’in Bkz. Neh.12:12,Neh.12:26. Elyaşiv’in Bkz. Neh.12:22-23. Surların onarımına yardım eden başkâ-hin (Neh.3:1,Neh.3:20-21; Neh.13:28). Neh.13:4,Neh.13:7’de, Elyaşiv adında bir kâhininAmmonlu Toviya’ya oda ayırarak tapınağı bayağılaştırdığı belirtilir; ancak burada söz edilen Elyaşiv’in aynı kişi olup olmadığı bilinmemektedir.
12:11 Yonatan’ın Neh.12:22’ de söz edilen Yohanan olabilir.
12:22 Pers Kralı Darius’un II. Darius Notus (İÖ 423-404) veya III. Darius Kodamannus (İÖ 336-331).
12:23 tarihler kitabına Krş. Neh.7:5. Bu kitap, çeşitli liste ve kayıtları içeren resmi tapınak kaydı olabilir (krş. Ezr.4:15; Est.2:23; Est.6:1; Est.10:2; ayrıca krş. örn. 1Kr.14:19,1Kr.14:29; 1Kr.15:7,1Kr.15:23; 2Kr.13:8; 2Kr.4:6, 15,18,28).
12:26 Nehemya... Ezra Bkz. Neh.8:9’a ait not.
12:27 adanacağı Bkz. Ezr.6:16’ya ait not. zil Bkz. Ezr.3:10. Ziller dinsel törenlerde kullanılırdı (bkz. 1Ta.16:42; 1Ta.25:1; 2Ta.5:12; 2Ta.29:25). çenk Bkz. Yar.31:27’ye ait not. Dinsel törenlerde kullanılırdı (bkz. 1Sa.10:5; 2Sa.6:5; Mez.150:3).Antik çenklerin biçimi, Ur’daki çenk kalıntılarından, resimlerden ve çivi yazısı tabletlerden anlaşılmaktadır. lirlerle Aynı uzunlukta, ancak farklı çap ve gerginlikte tellerden oluşan çalgı aletidir (bkz. 1Ta.15:16; Dan.3:5).
12:28-29 Netofalılar’ın Beytlehem yakınlarında bir köy olan Netofa’dan olanlar (Neh.7:26). Beytgilgal’dan Muhtemelen Eriha yakınlarındaki Gilgal (bkz. Yşu.4:19’a ait not) ya da Elişa’nın yaş adığı Beytel’in 1 0 km kuzeyindeki Gilgal’dır (2Kr.2:1).
12:30 paklama Bkz. Lev.1:11-12’ ye ait not; Lev.10:10; Lev.16:30; 1Ta.23:28; 2Ta.29:15.
12:31 iki büyük gruba Bkz. Neh.12:38’e ait not. Biri Ezra’nın, öteki Nehemya’nın önderliğinde iki grup, surların batı bölümünün ortasında yer alan Dere Kapısı’ndan (Neh.2:13,Neh.2:15; Neh.3:13) yürümeye başlayıp ters istikamete doğru ilerledikten (Neh.12:36,Neh.12:38) sonra Su Kapısı (Neh.12:37) ile Muhafızlar Kapısı (Neh.12:39) arasında buluştu (krş. Mez.48:12-13). sağdan İbranice’den “güneyden” diye de çevrilebilir. Gübre Kapısı’na Bkz. Neh.2:13’e ait not.
12:35 borazan Bkz. Ezr.3:10’a ait not. Asaf Bkz. Neh.11:17’ye ait not.
12:36 Bilgin Ezra Bkz. Ezr.7:1-6’ ya ait notlar.
12:37 Pınar Kapısı’ndan Bkz. Neh.2:14’e ait not. Davut Kenti’nin Bkz. Neh.3:15; ayrıca bkz. 2Sa.5:2,2Sa.5:7’ye ait not. Davut’un sarayının Ya Kral Davut’un veya Kral Süleyman’ın sarayının bulunduğu yer (krş. Neh.3:25). Su Kapısı’na Bkz. Neh.3:26’ya ait not.
12:38 öbür grupsa Ezgiler söyleyerek şükranlarını sunan grup (bkz. Neh.12:40). Fırıncılar Kulesi’nden Bkz. Neh.3:11’e ait not. Geniş Duvar’a Bkz. Neh.3:8’e ait not.
12:39 Efrayim Kapısı’nı Bkz. Neh.3:6 ve Neh.8:16’ya ait notlar. Eski Kapı’yı Bkz. Neh.3:6’ya ait not. Balık Kapısı’nı Bkz. Neh.3:3’e ait not. Hananel Kulesi’ni, Hammea Kulesi’ni... Koyun Kapısı’na Bkz. Neh.3:1’e ait not. Muhafızlar Kapısı’nda Krş. Yer.32:2.
12:43 Tanrı onlara büyük sevinç vermişti Bkz. 1Ta.29:9. Kadınlarla Bkz. Neh.8:2; Çık.15:20 ve ilgili notlar. uzaklardan duyulabiliyordu Bkz. Ezr.3:13’e ait not; krş. 1Kr.1:40; 2Kr.11:13.
12:44 Yahudalılar... hoşnuttu Halk kâhinler ile Levililer’in geçimi için gönüllü olarak bağışta bulunuyordu (krş. 2Ko.9:7). hizmetinden Bkz. Yas.10:8.
12:46 Asaf’ın Bkz. Neh.11:17’ye ait not.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş