Nehemya 3:1

3
Surların Onarımı
1Başkâhin Elyaşiv ile öbür kâhinler işe koyulup Koyun Kapısı'nı onardılar, kapı kanatlarını kutsayıp yerine taktılar. Hammea[a] Kulesi'ne ve Hananel Kulesi'ne kadar surları kutsadılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-32 Eski Antlaşma’da Yeruşalim’in sınırlarının açıkça belirtildiği önemli bir bölümdür. Nehemya onarıma, Koyun Kapısı’ndan (kentin kuzeydoğu köşesi) başlar ve surlar etrafında saat yönünün tersine doğru ilerleyerek devam eder. Yeruşalim’in yeniden inşası çalışmasına katılmak üzere gelenlerin yurtları, muhtemelen Yahuda Krallığı’nın yönetim merkezlerini temsil etmektedir. Yapılan onarımın, sıkça düşman saldırılarına maruz kalan kapılarda yoğunlaştığı belirtilir. Yeruşalim’deki surların ve binaların hepsi aynı derecede hasarlı değildi (bkz. 2Kr.25:9).
3:1 Başkâhin ve kâhinler bu şekilde halka örnek olmuşlardı. Koyun Kapısı’nı Bkz. Neh.3:32; Neh.12:39. Yeni Antlaşma döneminde (Yu.5:2) Beytesta (ya da Beytzata) Havuzu yakınlarında (Yeruş alim’in kuzeydoğu köşesi) olduğu bilinmektedir. Günümüzde bu bölgenin yakınlarında koyun pazarı kurulmaktadır. Koyun Kapısı, muhtemelen eski Benyamin Kapısı’nın (Yer.37:1 Yer.38:7) yerini almıştır. Hammea Kulesi’ne Hammea ‘100’ anlamına gelir (krş. Neh.12:39). Bu ad, (1) kulenin yüksekliğini (100 arşın), (2) kulenin basamak sayısını veya (3) askeri bir ölçü birimini (krş. Yas.1:15) belirtiyor olabilir. Hananel Kulesi’ne Kuleler, zayıf olan kuzey noktasından gelebilecek saldırılara karşı kenti korumak amacıyla “tapınağın yanındaki kale” (Neh.2:8) ile birlikte inşa edilmişti. Tapınağın yanındaki Antonia Kalesi, Hirodes’in onarımını yaptırdığı tapınağın bulunduğu dağın kuzey köşesindeydi (ayrıca bkz. Elç.21:31-36 ve ilgili notlar).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş