Nehemya 13

13
Nehemya'nın Son Yenilikleri
1 O gün Musa'nın Kitabı halka okundu. Kitapta Ammonlular'la Moavlılar'ın sonsuza dek Tanrı'nın topluluğuna giremeyeceği yazılıydı. 2 Çünkü onlar İsrail halkına ekmek ve su vermemekle kalmamış, İsrailliler'e lanet okuması için Balam'a da para vermişlerdi. Ancak Tanrımız laneti kutsamaya çevirmişti. 3İsrail halkı bu yasayı duyunca, bütün yabancıları ayrı tutmaya başladı.
4Tanrımız'ın Tapınağı'nın ambarlarına Kâhin Elyaşiv bakıyordu. Elyaşiv Toviya'nın akrabasıydı. 5Bu yüzden ona büyük bir oda vermişti. Eskiden bu odaya tahıl sunuları, günnük, tapınak eşyaları, ayrıca Kutsal Yasa uyarınca Levililer'e, ezgicilere, tapınak kapı nöbetçilerine verilen buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının ondalıkları ve kâhinlere verilen bağışlar konulurdu. 6Ama bütün bunlar olup biterken ben Yeruşalim'de değildim. Babil Kralı Artahşasta'nın krallığının otuz ikinci yılında, onun yanına gitmiştim. Bir süre sonra yine izin istedim 7ve Yeruşalim'e döndüm. O zaman Elyaşiv'in yaptığı kötülüğü öğrendim. Tanrı Tapınağı'nın avlusunda Toviya'ya oda vermişti. 8Buna çok canım sıkıldı. Toviya'nın bütün eşyalarını odadan attım. 9Odaları temizlemeleri için buyruk verdim. Tanrı Tapınağı'nın eşyalarını, tahıl sunularını, günnüğü yine oraya koydurdum.
10 Ayrıca öğrendim ki, Levililer'in alacakları verilmemiş. Hizmeti yürüten Levililer'le ezgiciler tarlalarına geri dönmüşler. 11Görevlileri azarladım. “Tanrı'nın Tapınağı neden ihmal edilmiş?” diye sordum. Sonra bütün gidenleri toplayıp işlerinin başına koydum. 12 Bütün Yahuda halkı buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının ondalığını yine ambarlara getirmeye başladı. 13Bu kez ambarların başına Kâhin Şelemya'yı, Bilgin Sadok'u ve Levililer'den Pedaya'yı koydum. Mattanya oğlu Zakkur oğlu Hanan onların yardımcısıydı. Bunlar güvenilir insanlardı. Görevleri kardeşlerinin paylarını bölüştürmekti.
14Ey Tanrım, beni anımsa. Tapınağın için ve oradaki hizmetler için yaptığım iyi işleri hiçe sayma.
15 O günlerde Yahuda'da bazı adamların Şabat Günü üzüm sıktıklarını gördüm. Bazıları da demet demet tahıllarını eşeklere yüklüyor, şarap, üzüm, incir ve çeşitli yüklerle birlikte Şabat Günü Yeruşalim'e getiriyorlardı. Şabat Günü bunları sattıkları için onları azarladım. 16Yeruşalim'de yaşayan Surlular balık ve çeşitli mallar getirip Şabat Günü kentte Yahudalılar'a satıyorlardı. 17Yahudalı soyluları azarlayarak, “Yaptığınız kötülüğe bakın!” dedim, “Şabat Günü'nü hiçe sayıyorsunuz. 18Atalarınız da aynı şeyi yapmadı mı? Bu yüzden Tanrımız başımıza ve bu kente bela yağdırmadı mı? Siz Şabat Günü'nü hiçe sayarak Tanrı'nın öfkesini İsrail'e karşı alevlendiriyorsunuz.”
19 Şabat'tan önceki akşam Yeruşalim kapılarına gölge düşünce, kapıların kapatılması ve Şabat sona erinceye kadar açılmaması için buyruk verdim. Şabat Günü kente yük sokulmasın diye bazı adamlarımı kapılara yerleştirdim. 20Tüccarlarla çeşitli eşya satıcıları bir iki kez geceyi Yeruşalim'in dışında geçirdiler. 21Onları uyardım: “Niçin surun dibinde geceliyorsunuz? Bir daha yaparsanız size karşı zor kullanacağım.” Bir daha Şabat Günü gelmediler. 22Şabat Günü'nün kutsallığını korumak için Levililer'e kendilerini paklasınlar ve gidip kapılarda nöbet tutsunlar diye buyruk verdim.
Ey Tanrım, bunun için de beni anımsa ve yüce sevgin uyarınca bana merhamet et.
23 Ayrıca o günlerde Aşdotlu, Ammonlu, Moavlı kadınlarla evlenmiş Yahudiler gördüm. 24Çocuklarının yarısı Aşdot dilini ya da öbür halkların dilini konuşuyor, Yahudi dilini bilmiyorlardı. 25Adamları azarladım, lanet okudum. Bazılarını dövüp saçlarını yoldum. Tanrı'nın adıyla onlara ant içirdim ve, “Yabancılara kız verip kız almayacaksınız” dedim, 26 “Kral Süleyman bu yabancı kadınlar yüzünden günaha girmedi mi? Onca ulusun kralları arasında Süleyman gibisi yoktu. Tanrı onu öyle sevdi ki, bütün İsrail'e kral yaptı. Ama yabancı kadınlar onu bile günaha sürükledi. 27Şimdi de siz yabancı kadınlarla evlenerek Tanrımız'a ihanet ediyorsunuz. Yaptığınız bu büyük kötülüğe göz mü yumalım?”
28 Başkâhin Elyaşiv oğlu Yoyada'nın oğullarından biri Horonlu Sanballat'ın kızıyla evliydi. Bu yüzden onu yanımdan kovdum.
29Ey Tanrım, onları anımsa; çünkü kâhinliği lekelediler, kâhinlerle ve Levililer'le yaptığın antlaşmayı bozdular.
30Halkı bütün yabancılardan arındırdım. Kâhinlerle Levililer'e görevlerini tek tek bildirdim. 31Belirli zamanlarda yakılmak için armağan edilen odunları, getirilen ilk ürünleri düzene koydum.
Ey Tanrım, bütün bunları iyiliğim için anımsa.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-2 Bkz. Yas.23:3-6.
13:2 Balam’a Bkz. Say.22:5’e ait not. Şeria Irmağı’nın doğusunda, Yabbuk Irmağı’nın kuzeyinde bulunan Deir Ella’da, Balam’dan söz edilen İÖ altıncı yüzyıldan kalma Aramice bir yazıt bulunmuştur.
13:4 Elyaşiv Bkz. Neh.12:10’a ait not. Toviya’nın Bkz. Neh.2:10’a ait not.
13:5 ona büyük bir oda vermişti Nehemya’nın Pers Kralı’nın sarayına döndüğü ve kentte olmadığı dönemde, en büyük karşıtlarından biri olan Toviya, Elyaşiv üzerindeki etkisini kullanarak ondalıkların ve öbür bağışların saklandığı odaya giriş hakkı kazanmıştı (bkz. Neh.10:37 ve ilgili not; krş. Say.18:21-32; Yas.14:28-29; Yas.26:12-15).
13:6 Babil Kralı Bu unvan Babil’in fethinin ardından Koreş tarafından kullanılmış (bkz. Ezr.5:13) ve sonraki Pers kralları tarafından da benimsenmiştir. Artahşasta’nın krallığının otuz ikinciyılında Bkz. Neh.5:14’e ait not.
13:7 Yeruşalim’e döndüm Nehemya’nın ikinci valilik dönemi İÖ 407 yılından önce sona ermiş olmalıdır; çünkü Elefantin Yazmaları’nda o yıl Bagohi’nin (Bigvay) Yahuda valisi olduğu belirtilir. Bazı yorumcular Nehemya’nın birinci valilik döneminden sonra görevini kardeşi Hanani’ye devrettiği görüşündedir. avlusunda Bkz. Neh.8:16’ya ait not. Zerubbabil’in tapınağının iki avlusu vardı (Zek.Neh.3:7; krş. Yşa.62:9).
13:10 Kutsal Yasa’ya göre Levililer’in aile mülkünün satışından kazanabilecekleri gelirden (Yas.18:8) başka varlıkları olamazdı (Say.18:20,Say.18:23-24; Yas.14:29; Yas.18:1); bu yüzden halkın sürekli desteğine ihtiyaçları vardı. Levililer’in çoğunun sürgünden dönmek istemeyişinin nedeni de muhtemelen buydu (bkz. Ezr.8:15-20’e ait notlar; Mal.2:17; Mal.3:13-15).
13:11 ihmal Bkz. Neh.10:39’a ait not.
13:12 ondalığını Bkz. Neh.12:44.
13:13 Haznedarlardan biri kâhin, biri din öğretmeni, biri Levili ve biri de öbürlerinin yardımcısıydı. güvenilir Krş. Elç.6:1-5; 2Ko.8:16-24.
13:15 Şabat Şabat tatiliyle ilgili buyruğa özen göstermeyenler özellikle Yahudi olmayan tüccarlardı (bkz. Neh.10:31; Yşa.56:1-8).
13:16 Surlular Bkz. Yşa.23:1’e ait not. balık Balık Kapısı, yakınlarında bulunan balık pazarından ötürü bu adı almış olmalıdır (bkz. Neh.3:3’e ait not). Büyük bölümü Celile Gölü’nden gelen balık, İsrailliler için önemli bir besin kaynağıydı (bkz. Lev.11:9; Say.11:5; Mat.15:34; Luk.24:42; Yu.21:5-13). Surlular tarafından getirilen balıkların çoğu kurutulmuş, tütsülenmiş veya tuzlanmış olurdu.
13:17-18 Şabat Günü’nü hiçe sayıyorsunuz Krş. Çık.16:28-29; Say.15:32-36; Yşa.58:13-14; Yer.17:19-27; Amo.8:5,Amo.8:7-8. “Hiçe saymak”, kutsal olanı bayağılaştırarak ona karşı saygısızlık etmek anlamına gelmektedir (bkz. Mal.2:10-11).
13:19 Yeruşalim kapılarına gölge düşünce Cuma gün batımı Şabat’ın başlangıcıdır. Güneşin battığı anda Şabat’ın başladığını bildirmek için kâhinlerden biri borazan çalardı. Yahudiler’in Mişna Kitabı’nda, “Şabat Günü’nden önce borazan üç kez halkı işine son vermeye çağırmak için, üç kez de kutsalı bayağıdan ayırmak için toplam altı kez çalındığı” belirtilir. Tarihçi Josefus (Josefus’un, Savaşlar kitabı, 4.9.12), tapınağın korkuluk duvarından söz eder. Burada kâhinlerden biri, “her yedinci gün başlamadan önce akşamın alaca karanlığında ve o günün sona erdiği akşam da halka işin bitmesi ve tekrar başlaması gereken saatleri bildirmek için borazanla işaret verirdi”. İS 70 yılında yerle bir edilen tapınağın korkuluk duvarının güneybatı köşesinden yere düşen, üzerinde “borazanın çalınacağı yer” denen bir yazıt bulunmuştur.
13:22 beni anımsa Bkz. Neh.1:8’e ait not.
13:23 Ezra da yaklaşık 25 yıl önce İsrailliler’in başka ulustan olanlarla evlenmeleri sorunu ile uğraşmıştı (bkz. Ezr.9:1’e ait not). Aşdotlu Bkz. Neh.4:7; Yşa.20:1 ve ilgili notlar. Ammonlu, Moavlı Bkz. Yar.19:36-38’e ait not.
13:24 İsrailliler, çocukların konuşmalarından annelerinin başka halktan olduğunu anlıyordu (bkz. Yas.3:9; Hak.12:6; Mez.114:1; Yşa.33:19; Hez.3:5-6).
13:25 saçlarını yoldum Bkz. Ezr.9:3; Yşa.50:6 ve ilgili notlar. verip... almayacaksınız Ezra başka uluslardan olan kadınlarla yapılmış mevcut evliliklere son verirken, Nehemya gelecekte yapılabilecek bu tür uygunsuz evliliklere karşı önlem alıyordu.
13:26 Süleyman... günaha girmedi mi? Zenginliği ve siyasal baş arıları açısından İsrail’in en görkemli kralıydı (1Kr.3:13; 2Ta.1:12). Süleyman Tanrı’dan bilgelik isteyerek (1Kr.3:5-9) krallık dönemine alçakgönüllülükle başlamış, ama sonradan işlediği günahlarla İsrail’in bölünmesine yol açmıştı. Yabancı eşleri Süleyman’ı başka tanrılara tapınmaya yöneltmiş, hatta Moavlılar’ın ilahı Kemoş’a tapmak için bir tapınak yaptırmıştı (1Kr.11:7).
13:28 Sanballat’ın kızıyla evliydi Lev.21:14’te başkâhinin bir yabancıyla evlenemeyeceği belirtilir. Sanballat’ın İsrail halkına olan düşmanlığı biliniyordu (bkz. Neh.2:10); başkâhinin bu evliliğe göz yumması, Nehemya’nın bu tür evliliklerden duyduğu öfkeyi daha da arttırmış olmalıdır.
13:30 görevlerini İbranice’den “bölüklerini” diye de çevrilebilir.
13:31 odunları Bkz. Neh.10:34 ve ilgili not. iyiliğim için anımsa Nehemya’nın son sözleri, son bölüm boyunca yinelenen konuyu özetlemektedir (Neh.13:14,Neh.13:22; bkz. Neh.1:8’e ait not).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş