Nehemya 13:16

16Yeruşalim'de yaşayan Surlular balık ve çeşitli mallar getirip Şabat Günü kentte Yahudalılar'a satıyorlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:16 Surlular Bkz. Yşa.23:1’e ait not. balık Balık Kapısı, yakınlarında bulunan balık pazarından ötürü bu adı almış olmalıdır (bkz. Neh.3:3’e ait not). Büyük bölümü Celile Gölü’nden gelen balık, İsrailliler için önemli bir besin kaynağıydı (bkz. Lev.11:9; Say.11:5; Mat.15:34; Luk.24:42; Yu.21:5-13). Surlular tarafından getirilen balıkların çoğu kurutulmuş, tütsülenmiş veya tuzlanmış olurdu.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş