Efesliler 1:7-12

7-8 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
9Tanrı sır olan isteğini, Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. 10Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. 11Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik[a]. 12Öyle ki, Mesih'e ilk umut bağlayan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:7-8 Mesih’in kanı aracılığıyla Krş. Ef.2:13; 1Pe.1:18-19. kurtuluşa Bkz. Ef.1:14; Ef.4:30; Makale: Kurtuluş, s.1716; ayrıca bkz. Rom.3:24; Tit.2:14 ve ilgili notlar.
1:9 sır Bkz. Rom.11:25; Kol.1:25-26’ ya ait notlar.
1:10 birleştirecek Pavlus burada, matematikte toplama işlemini belirten bir terim kullanmıştır. Tanrı, gelecekte her ş eyi Mesih’te uyumlu, anlamlı ve O’na tâbi kılacaktır.
1:11 Mesih’te Mesih, Tanrı’nın kurtuluş tasarısının merkezidir. İster tüm evren, ister bir imanlı söz konusu olsun, yalnızca Mesih’le ilişkide anlamlı bir gelecek vardır. seçildik Grekçesi’nden “mirasçı atandık” diye de çevrilebilir (bkz. Ef.1:4-5; ayrıca Rom.8:29-30 ve ilgili notlar).
1:12 Mesih’e ilk umut bağlayan bizler Mektubun geneli ele alındığında Pavlus’un söz ettiği kişilerin, öbür uluslardan önce iman eden (Pavlus gibi) İsrailliler olduğu anlaşılmaktadır. Mektup boyunca görülen “biz, siz” ayrımı (örn. Ef.1:11-14; Ef.2:1-3,Ef.2:11-13,Ef.2:17-18), çoğunlukla Yahudi olanlar ile Yahudi olmayanlar ayrımını belirtmek üzere yapılmıştır. Pavlus kendi gibi Yahudi olanlar için “biz”, Yahudi olmayan Efesliler’in çoğu için “siz” ifadesini kullanır.
1:3-14 Metnin Grekçesi’nde tek bir cümle olan bu ayetler bir övgü duası niteliğindedir. Pavlus, Baba ( Ef.1:3-6), Oğul ( Ef.1:7-12) ve Kutsal Ruh ( Ef.1:13-14) sayesinde sahip olunan kutsamalardan söz eder.

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş