Efesliler 2:11-13

Tanrı'nın Yeni Topluluğu
11Bunun için, öteki uluslardan doğan sizler bir zamanlar ne olduğunuzu anımsayın: Bedende elle yapılmış sünnete sahip olup “sünnetli” diye anılanların “sünnetsiz” dedikleri sizler, 12o zaman Mesihsiz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vaade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız. 13Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:11 öteki uluslardan doğan sizler Bkz. Ef.1:12’ ye ait not. “sünnetli”... “sünnetsiz” Yani “Yahudiler”... “Yahudi olmayanlar” (bkz. Ef.1:12’ye ait not). İsrail halkının övündüğü sünnet, onları öbür uluslardan ayıran açık bir işaretti.
2:12 Mesihsiz... tanrısızdınız Tüm bu ifadeler, Yahudi olmayan ulusların Mesih’ten (hem soy hem de vaatler açısından) ve Tanrı’nın antlaşmalarından ve vaatlerinden yoksun olduğunu vurgular (bkz. Ef.3:6’ya ait not; Yar.12:1-3; Çık.19:4-6; Rom.1:3-4 ve ilgili notlar). antlaşmalara Tanrı, İsrail halkına ve onlar aracılığıyla öbür uluslara kutsama vaat etmiştir (bkz. Yar.12:1-3; Çık.19:4-6; Rom.9:4 ve ilgili notlar).
2:13 Mesih’in kanı Mesih’in insanlık yerine günahın bedelini ödeyerek çarmıhta kendini kurban olarak sunmasını ifade eder (bkz. Ef.1:7-8 ; İbr.9:11-13 ve ilgili notlar).
2:11-22 Pavlus konuyu, ilk bölümde söz ettiği Tanrı’nın egemen amacı ve tasarısından daha ileri aşamalara taşıyarak, daha önce hem Tanrı’ya hem de birbirlerine düşman olan İsrail halkının ve öbür ulusların Mesih aracılığıyla Tanrı’yla barıştırılması konusuna geçer ( Ef.2:11-16). İsrail halkının ayrıcalıklarından ve öbür ulusların bunlardan yoksunluğundan söz ettikten sonra (Ef.2:11-12), Tanrı’nın bu iki halkı nasıl tek bedende birleştirdiğini (Ef.2:19-22) belirtir ve 3. bölümde bu konuyu daha da detaylandırır.

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş