Yaratılış 49:22-26

22“Yusuf meyveli bir dal gibidir,
Kaynak kıyısında verimli bir dal gibi,
Filizleri duvarların üzerinden aşar.
23Okçular acımadan saldırdı ona.
Düşmanca savurdular oklarını üzerine.
24Ama onun yayı sağlam,
Kolları esnek çıktı;
Yakup'un güçlü Tanrısı,
İsrail'in Kayası, Çobanı olan Tanrı sayesinde.
25Sana yardım eden babanın Tanrısı'dır,
Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'dır seni kutsayan.
Yukarıdaki göklerin
Ve aşağıdaki denizlerin bereketiyle,
Memelerin, rahimlerin bereketiyle O'dur seni kutsayan.
26Babanın kutsamaları ebedi dağların nimetlerinden,
Ebedi tepelerin bolluğundan daha yücedir;
Yusuf'un başı üzerinde,
Kardeşleri arasında önder olanın üstünde olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
49:2-27 Bu, Yaratılış Kitabı’ndaki en uzun şiirdir (bkz. Yar.9:26-27; Yar.14:19-20; Yar.27:27-29,Yar.27:39-40; Yar.48:15-16,Yar.48:20). Yakup’un kutsamaları sadece on iki oğluna değil, onların soylarına da yöneliktir (bkz. Yar.49:28).
49:24 yayı sağlam Efrayimoğulları (bkz. Hak.8:1; Hak.12:1) savaşlarda çoğunlukla zafer kazanacaktır (bkz. Yşu.17:18). Yakup’un güçlü Tanrısı İbranicesi özellikle, halkını kurtarmak üzere Tanrı’nın eyleme geçtiğini vurgular (bkz. Mez.132:2,Mez.132:5; Yşa.49:26; Yşa.60:16). İsrail’in Kayası İbranicesi, RAB’bin İsrail’in güvenilir dayanağı olduğunu vurgular (bkz. Yas.32:4,Yas.32:15,Yas.32:18,Yas.32:30-31). Mezmurlar’da (bkz. Mez.18:2’ye ait not) ve Yeşaya Kitabı’nda bu benzetme sıklıkla kullanılır. Çobanı Bkz. Yar.48:15’e ait not.
49:25 Bkz. Hoş.12:7-8. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’dır Bkz. Yar.17:1’e ait not.
49:26 Yusuf’un... kardeşleri arasında önder Bkz. Yar.49:8; Yar.48:19’a ait notlar. Efrayim özellikle kuzey oymakları arasında üstün olacaktı (bkz. Yşu.16:9; Yşa.7:1-2; Hoş.13:1).

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş