Yaratılış 39:1

39
Yusuf'la Potifar'ın Karısı
1İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürmüştü. Firavunun görevlisi, muhafız birliği komutanı Mısırlı Potifar onu İsmaililer'den satın almıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
39:1-23 Yusuf’un öyküsü (bkz. Yar.37:36) devam eder; İsrailliler’in Kenan’dan Mısır’a yolculuğunun ilk aşaması gerçekleşmektedir.
39:1 İsmailliler Bkz. Yar.37:25’e ait not. Mısır’a götürmüştü Yusuf’un Kenan ve Mısır’da yaşadıkları, İsrail’in ulus olarak Mısır’da yaş adıklarına benzerdir. Yusuf, Tanrı’nın kutsaması sayesinde Potifar’ın evinde onurlu bir konuma getirilir; daha sonra haksız bir ş ekilde hapse atılır, son olarak da Mısırlılar arasında üst düzeyde bir konuma sahip olur. Benzer şekilde İsrail halkı da ilk başta Mısır’da hoş karşılanır (Yusuf sayesinde); sonra tutsak olarak yaş atılırlar; ancak sonunda Tanrı Mısırlılar’ın gözü önünde İsrail’i onurlandırır (Musa’nın hizmeti aracılığıyla). Yaratılış Kitabı yazıldığında Mısır’dan çıkış sırasında yaşanan olaylar bilindiği için ataların ve Tanrı’nın yaptıklarının bu olayların bir habercisi olduğu bu şekilde vurgulanabilmiştir (bkz. Yar.15:13-16; Yar.48:21-22; Yar.50:24-25).

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş