Yaratılış 41:45

45Yusuf'un adını Safenat-Paneah koydu. On Kenti'nin[a] kâhini Potifera'nın kızı Asenat'ı da ona karı olarak verdi. Yusuf ülkeyi boydan boya dolaştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
40:1-41:57 Tanrı’nın Yusuf’a iki rüyanın yorumunu vermesi, Yusuf’un daha sonra Firavun’un düşlerini yorumlamasının yolunu hazırlar (41. bölüm). Sonunda her şey Yusuf’un yorumladığı ş ekilde gerçekleşecektir (42-46. bölümler).
41:45 Yusuf’un adını Safenat-Paneah koydu Yönetimde resmi bir konuma getirilen yabancı bir kişinin adı o ülkeye ait bir adla değiştirilirdi (bkz. Yar.1:5’e ait not). Firavun, Tanrı vergisi bir yetiye sahip olan Yusuf’u kendi krallığı için kullanmak istiyordu; Yusuf’un, halkının kurtuluşuyla ilgili amaçları gerçekleştirmekte olan Tanrı’ya hizmet ettiğini fark etmemişti. Daha sonra başka bir firavun, Tanrı’nın kutsadığı İsrail’i Mısır’ın zenginleşmesi için kullanacaktır (Çık.1). Potifera’nın Yar.37:36 ve Yar.39:1’de geçen Potifar’la karıştırılmamalıdır. On Kenti Grekler, bugünkü Kahire’nin 16 km kuzeydoğusundaki bu kenti güneş tanrısı Ra’nın tapınma merkezi olması nedeniyle Heliopolis (güneşin kenti) olarak adlandırmıştır.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş