Amos 2:1-3

2
1 RAB şöyle diyor:
“Moavlılar'ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Edom Kralı'nın kemiklerini
Kireçleşinceye dek yaktılar.
2Bu yüzden Moav'a ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını.
Kargaşa, savaş naraları,
Boru sesleri arasında ölecek Moav halkı.
3Söküp atacağım içinden yöneticisini,
Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini.”
RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Moavlılar’ın Lut Gölü’nün doğusunda yaşarlardı (bkz. Yşa.15:1’e ait not). Edom Kralı’nın kemiklerini... yaktılar Moavlılar bunu, gömülmeyen kralın ölümden sonra huzur bulamayacağı inancına dayanarak yapmıştı (krş. Yer.8:2’ye ait not).
2:2 Keriyot Ya ‘kentler’ anlamına gelen çoğul bir sözcük ya da büyük bir kentin (bkz. Yer.48:24) ve Moav’ın ulusal ilahı Kemoş’un tapınağının adı (bkz. 1Kr.11:7,1Kr.11:33) olabilir.
1:3-2:16 İsrailliler’e komşu uluslara, Yahuda ve İsrail krallıklarına hitaben bir dizi yargı bildirisi (bkz. Yşa.13:1-23:18 ve ilgili not; Yer.46-51. bölümler; Hez.25-32. bölümler). Önce İsrail’e zulmettikleri için RAB’bin komşu ülkelere vereceği cezaların İsrail halkını teselli edeceği, ardından Kutsal Yasa’yı ciddiye almadıkları için Yahuda ve İsrail krallıklarının da cezalandırılacağı bildirilir. İsrail halkının günahlarının öbür uluslarınkinden daha çok olması, RAB’bin buyruklarından haberdar olan İsrailliler’in işlediği günahların putperest komşularınınkinden daha büyük olduğunu ve bu yüzden RAB’bin cezasını daha çok hak ettiğini ortaya koyar.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş