Amos 3

3
1Ey İsrailliler, kulak verin RAB'bin size, Mısır'dan çıkardığı halka söylediği şu sözlere:
2“Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım,
Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım.”
Tanrı Konuşursa, Peygamber Susamaz
3İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü?
4Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi?
Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı?
5Tuzak kurulmamışsa,
Yerdeki kapana kuş düşer mi?
İçine bir şey düşmedikçe
Kapan yerden fırlar mı?
6Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı?
RAB'bin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi?
7Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere
Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.
8Aslan kükrer de kim korkmaz?
Egemen RAB söyler de kim peygamberlik etmez?
9Aşdot ve Mısır saraylarına duyurun:
“Samiriye dağlarında toplanın” deyin,
“Kentin ortasındaki büyük kargaşayı,
İçindeki baskıyı görün.”
10RAB, “Onlar doğruluk nedir bilmiyorlar” diyor,
“Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar.”
11Bu yüzden Egemen RAB diyor ki,
“Düşman kuşatmakta ülkenizi,
Saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi.”
12RAB şöyle diyor:
“Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını
Ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa,
Samiriye'de sedir köşelerine,
Divan yastıklarına
Kurulan İsrailliler de öyle kurtarılacak.
13Dinleyin ve Yakup soyunu uyarın.”
Egemen RAB, Her Şeye Egemen Tanrı konuşuyor:
14 “İsyanlarından ötürü
İsrail'i cezalandırdığım gün,
Beytel'in sunaklarını da yok edeceğim.
Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları.
15Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım,
Yok olacak fildişi evler,
Sonu gelecek büyük evlerin.”
RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 kulak verin... sözlere Bkz. Amo.4:1; Amo.5:1. RAB halkını, günahları yüzünden hesap vermeye çağırır.
3:2 İsrail halkının, Tanrı’nın seçtiği halk olmasından ötürü, hem Tanrı’ya, hem kendi halkından olanlara hem de dünyaya karşı sorumluluğu vardı (bkz. Yar.12:1-3; Çık.19:4-6; 21-23. bölümler). Ancak bu sorumlulukları yerine getirmiyorlar, hatta sahip oldukları güç ve refahtan ötürü, RAB’bin seçilmiş halkı olmalarından gelen ayrıcalıklı konuma aşırı derecede güveniyorlardı.
3:3-6 Her bir tasvir, günlük yaşamdan alınan neden ve sonuç ilişkisinden ibarettir; bu şekilde, her şeyin RAB’bin isteğiyle gerçekleştiği anlatılır. Bütün bu sorularla anlatılmak istenen konu Amo.3:7-8’de açıklanır.
3:7 kulu peygamberlere Bkz. Yer.7:25; Zek.Yer.1:6 ve ilgili notlar.
3:8 Krş. Amo.1:2 ve ilgili not. Peygamberin ileteceği sözler ne kadar acı veya ağır olsa da bunları iletmeye mecburdur; bunlar yetki içeren Tanrı sözleridir.
3:9 Bu bir mahkeme, yargılama tasviridir. RAB, Samiriye saraylarını (bkz. Amo.3:15) haksız kazançla dolduranların suçlarını bildirir. Eskiden İsrail’i baskı altında tutan Filistli ve Mısırlı nüfuz sahibi kişiler bu yargıya tanıklık etmeye çağrılırlar. Çünkü İsrail’in zenginlerinin mazlum kardeşlerine yaptığı adaletsizlik, Mısır ve Filist halkının İsrail’e karşı yaptığı baskıyla bile kıyaslanamayacak derecededir. saraylarına Bkz. Amo.1:4’e ait not. büyük kargaşayı Kutsal Yasa’nın gerektirdiği adaleti umursamayan zalim ve bencil bir yönetimin sonucu.
3:10 yığmışlar Krş. Amo.2:6-8. İsrail’deki zenginlerin serveti, baskı ve sömürüye dayanıyordu. Sonraki ayetlerde RAB bu açgözlülüğü nasıl cezalandıracağını bildirir (krş. Hab.2:6-11).
3:11 Düşman Burada Asur Krallığı’dır. Saraylarınızı Açgözlü Samiriyeli zenginlerin ganimetlerle doldurduğu saraylar.
3:12 Bir çoban... nasıl kaparsa Çoban, mal sahibine koyunun yırtıcı bir hayvan tarafından parçalandığını kanıtlayıp kendini aklamak için böyle yapardı. kurtulacak RAB adil davranan zenginleri cezalandırmayacak, ancak onlar bile çoğunluğun aldığı cezadan etkilenecek (örn. servetlerini kaybedecekler, Amo.3:11).
3:13 Amo.3:9’ da (bkz. ilgili not) çağrılanlara yönelik sözler. Filist’te ve Mısır’da yaşayan zengin ve güçlü kişiler simgesel olarak, Samiriye’deki zenginlere ve güçlülere yapılan suçlamayı dinlemeye, bu suçlamanın adil ve gerekli olduğuna tanıklık etmeye çağrılırlar. Bu putperest halklar bile RAB’bin yargısına hak verecektir.
3:14 Beytel’in sunaklarını Bkz. 1Kr.12:26-33 ve ilgili notlar. sunağın boynuzları Bir mahkûmun sığınacağı son yerdi (krş. 1Kr.1:50-53). RAB İsrail’i hiçbir şekilde beladan korumayacağını bildirmektedir.
3:15 Krş. Amo.6:11. Bu zenginlik göstergeleri RAB’bin yargı gününde sahiplerine hiçbir yarar sağlamayacaktır (krş. Amo.6:4; bkz. “RAB’bin günü”, Yoe.1:15’e ait not). Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, Samiriye ve civar kentlerdeki yıkık saraylarda bu türden fildişi süslemelerin bulunduğu birçok örnek ortaya çıkarılmıştır (bkz. 1Kr.22:39 ve ilgili not).
3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş