Amos 6

6
Vay Başına Kaygısızların
1Vay başına Siyon'daki kaygısızların,
Samiriye Dağı'nda kendilerini güvende sananların,
İsrail halkının başvurduğu
Önder ulusun tanınmış insanlarının!
2Kalne Kenti'ne gidin de görün,
Oradan büyük Hama'ya geçin,
Filistliler'in Gat Kenti'ne inin,
Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler?
Toprakları sizinkinden daha mı geniş?
3Ey sizler, kötü günü uzak sanan,
Zorbalık tahtını yaklaştıranlar.
4Ey sizler, fildişi süslü yataklara uzananlar,
Sedirlere serilenler,
Seçme kuzular, besili buzağılar yiyenler,
5Çenk eşliğinde türkü söyleyenler,
Davut gibi beste yapanlar,
6Tas tas şarap içenler,
Yağların en güzelini sürünenler,
Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler!
7Bu yüzden şimdi bunlar
Sürgüne gideceklerin başını çekecekler;
Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü.
8Egemen RAB başı üzerine ant içti,
Her Şeye Egemen Tanrı RAB şöyle diyor:
“Yakup'un gururundan iğreniyor,
Saraylarından tiksiniyorum.
Bu yüzden içindeki her şeyle kenti
Düşmana teslim edeceğim.”
9Eğer bir evden on kişi kalmışsa,
Onlar da ölecek.
10Ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince,
Evdekine, “Yanında kimse var mı?” diye soracak,
O da, “Hayır!” yanıtını alınca,
“Sus!” diyecek, “RAB'bin adı anılmamalı.”
11Çünkü RAB buyuruyor,
Büyük ev toza,
Küçük ev küle dönecek.
12Atlar kaya üzerinde koşar mı?
Kimse denizde[a] öküzle çift sürer mi?
Ama siz adaleti zehire,
Doğruluk meyvesini pelinotuna çevirdiniz.
13Sizler, Lo-Devar[b] Kenti'ni aldık diye sevinenler,
“Karnayim'i[c] kendi bileğimizle ele geçirmedik mi?” diyenlersiniz.
14“İşte bu yüzden, ey İsrail halkı,
Üzerinize bir ulus göndereceğim”
Diyor Her Şeye Egemen Tanrı RAB,
“Levo-Hamat'tan Arava Vadisi'ne kadar ezecekler sizi.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Siyon’daki... Samiriye Dağı’nda Amos’un sözleri özellikle İsrailliler’e yönelik olmasına rağmen, aynı zamanda Yahuda Krallığı’na ve başkenti Yeruşalim’e de yönelikti (krş. Amo.2:4-5); İsrail, aslında on iki oymaktan oluşan tek bir halktı. Samiriye Dağı’nda Bkz. Amo.4:1. İsrail Krallığı’nın Kral Omri tarafından kurulan başkenti Samiriye, savunması kolay, yüksek bir tepe üzerinde kurulmuştu (bkz. 1Kr.16:24 ve ilgili not). Önder ulusun İsrailliler o dönemde yeniden kavuştukları güç ve zenginlik yüzünden kendilerini böyle görüyorlardı.
6:2 Kalne ve Hama kentleri büyük olasılıkla II. Yarovam’ın seferleri sonucunda düşmüştü (bkz. 2Kr.14:25,2Kr.14:28 ve ilgili notlar), Gat Kenti’nin surları da Uzziya tarafından yıkılmıştı (2Ta.26:6). Bu sözler, zenginlikleri ve ülkelerinin güvenlikte olmasıyla övünen İsrail halkına yönelikti.
6:3 kötü günü Bkz. Amo.5:18’e ait not.
6:4 fildişi Bkz. Amo.3:15 ve ilgili not. uzananlar... Sedirlere serilenler Bkz. Amo.3:12; Mar.14:3’e ait not.
6:5 Davut gibi Bkz. 1Sa.16:15-23; 2Sa.23:1.
6:6 Yusuf’un Bkz. Amo.5:6’ya ait not.
6:8 başı üzerine ant içti Bkz. Amo.4:2; Yar.22:16 ve İbr.6:13’e ait notlar. RAB bu andıyla, kararının değişmeyeceğini bir kere daha ilan ediyor. Yakup’un gururundan ‘İsrail halkının övündüğü, güvendiği kaleler, kentler ve saraylardan’ anlamında. Saraylarından Bkz. Amo.1:4’e ait not.
6:10 yakmak için cesedi O çağlarda İsrail’de ölülerin yakılması genel bir uygulama değildi, büyük suç işleyenlere verilen cezalardan biriydi (bkz. Yar.38:24; Lev.20:14; Lev.21:9; Yşu.7:15,Yşu.7:25; 1Sa.31:12 ve ilgili not). Buna göre, burada ya ölünün onuruna yakılan anma ateşi (bkz. Yer.34:5) ya da cesetlerin çokluğu yüzünden yakmak gerekliliği söz konusudur.
6:10-11 Burada, bir evin hayatta kalan tek üyesinden ve yakın akrabasından temsilen söz edilmektedir. Yakın akraba olan adam, evde kalan kişinin RAB’bin adını (yakarmak için) kullanmasından korktuğu için onu susturur. İnsanlar başlarına gelen felaketin ardından RAB’den o kadar korkacaklardır ki, RAB’bin adından bile söz etseler gazabına uğrayanlardan biri olacaklarını düşüneceklerdir.
6:11 Büyük ev... küçük ev Krş. “yazlık” ve “kışlık ev”, Amo.3:15.
6:12 Sahip oldukları güç ve etkiden ötürü nüfuzlu İsrailliler’in adaleti yerine getirmekte etkin olması beklenirdi; ancak onlar tam tersini yapıyorlardı (bkz. Amo.5:7 ve ilgili not). denizde İbranice’den “orada” diye de çevrilebilir.
6:13 Lo-Devar Kenti’ni... Karnayim’i “Lo-Devar”ın anlamı ‘bir hiç’, “Karnayim”in de ‘boynuzlar’dır. Boynuz gücün simgesidir. Hazael’in elindeki kentler muhtemelen Yehoaş (2Kr.10:32-33; 2Kr.13:25) veya II. Yarovam (bkz. 2Kr.14:25 ve ilgili not) tarafından geri alınmıştı, ancak Amos’un zamanından kısa bir süre sonra (2Kr.15:29)Asurlular tarafından ele geçirilecekti. Bu son olay, II. Yarovam tarafından ele geçirilen tüm bölgenin kaybedilmesine yol açan olaylar zincirini başlatmıştır.
6:14 ulus Asurlular. Levo-Hamat’tan Arava Vadisi’ne Kuzey Lübnan’daki Orontes (Asi) Irmağı’ndan Lut Gölü’ne uzanan bölge, yani ülkenin tümü (bkz. 2Kr.14:25).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş